John Vennari 

„Je to nové pojetí, které podle nás nebudou tradicionalisté schopni ihned přijmout. Přesvědčit je bude vyžadovat čas; v tomto ohledu musíme být trpěliví.“

Mons. Joseph Augustine Di Noia, nově jmenovaný místopředseda komise Ecclesia Dei

Otec Garrigou-Lagrange ve svém významném pojednání „Kam spěje nová teologie“ z roku 1946 varuje: „Chtějí navštěvovat přednášky mistrů moderního myšlení, aby je obrátili, a zatím oni obracejí je.“

Stejná léčka hrozí podle všeho i Kněžskému bratrstvu sv. Pia X. (FSSPX).

Na stránkách Vatican Insider vyšel 2. července rozhovor s nově jmenovaným místopředsedou komise Ecclesia Dei Mons. Josephem Augustinem Di Noiou.

Celý rozhovor by si zasloužil zevrubnější rozbor, ale podívejme se alespoň krátce na zajímavé výroky Mons. Di Noii ohledně FSSPX a současného judaismu. Říká: „Po třech letech dialogu [naukových rozhovorech] si stále musíme ujasnit, jaký je postoj FSSPX k židovské komunitě a judaismu.

Po třech letech ve Vatikánu stále nevědí, jaký je postoj FSSPX v těchto otázkách? Ale to přeci není žádné velké tajemství.

Postoj FSSPX není ničím jiným než tradičním učením katolické církve po celé věky, tedy že se nekatolíci, včetně židů, musejí obrátit a přijmout katolickou víru, aby byli spaseni. Mimo Církev není spásy.

Postojem FSSPX je, co Církev vždycky učila: stará smlouva byla nahrazena novou. Ti, kteří jsou stále členy nekatolických společenství, jako judaismus nebo protestantismus, mohou být spaseni pouze tehdy, pokud opustí svoje falešná náboženství a vstoupí do jediné pravé Církve založené Ježíšem Kristem.

Pro katolíka by to nemělo být těžké pochopit.

Postoj FSSPX lze také shrnout krásnými slovy ze Zásvětné modlitby lidského pokolení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, která má z nařízení Pia XI. zaznívat na slavnost Krista Krále z každého katolického kostela: „Shlédni milosrdnými očima na syny národa, který byl tak dlouho národem tvým vyvoleným, a krev, kterou kdysi na sebe svolávali, ať nyní na ně také splyne jako očistný pramen spásy a života.“

Mons. Di Noia následně otevřeně přiznává, co mnozí už dlouho tušili: účelem vatikánských jednání s FSSPX a případné tzv. „regularizace“ je obrátit FSSPX na koncilní myšlení.

Uveďme klíčovou část rozhovoru s Mons. Di Noiou, kde říká:

„Hlubokou oddanost Církve smíření s židovským národem dnes zosobňuje Benedikt XVI. Ekumenický koncil přivodil zásadní změnu. Pak Jan Pavel II., více než kdokoli jiný, přispěl k pochopení Pavlova poselství, že judaismus a židé mají jedinečné místo v dějinách spásy. Nikdo nemůže popřít, že pontifikát Karola Wojtyły znamenal významný posun v teologickém chápání judaismu uvnitř katolické církve.“

Především, není vhodné dovolávat se v těchto novotách sv. Pavla, protože to byl on, kdo jasně prohlásil, že nová smlouva Pána Ježíše „prohlašuje první za zvetšelou“ (Žid 8, 13), přičemž měl na mysli starou židovskou smlouvu. Žádný papež nemá moc popřít pravdu Písma, neboť Boží slovo je neomylné, a Církev vždy tento verš také patřičně vykládala. Nový přístup, o kterém mluví Mons. Di Noia, je pouze překrucováním slov sv. Pavla, aby vyhovovala novému ekumenickému směřování, což je stará taktika ekumenistů. Ale odložme tuto otázku prozatím stranou.

Daleko důležitější jsou výroky o „zásadní změně“ a „významném posunu“. Mons. Di Noia připouští, že postoj Druhého vatikánského koncilu, jakož i pozdější pohled papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. jsou změnou, posunem. Nedostává se nám od nich tedy katolické víry „v témže smyslu a témže významu“, jak přikazuje První vatikánský koncil a protimodernistická přísaha, nýbrž „významného posunu“, „změny“.

Opět se jen potvrzuje, že Druhý vatikánský koncil představuje odklon od minulosti, a při zachování zdravého rozumu to nelze zastřít ani jakousi „hermeneutikou kontinuity“, protože zde žádná kontinuita není.

Pak Mons. Di Noia přichází s dalším těžkým nákladem:

„Druhý vatikánský koncil odsoudil antisemitismus a představil pozitivní pohled na judaismus. Jan Pavel II. nás zavedl dále v pochopení významu židovského národa pro samo křesťanství. Je to nové pojetí, které podle nás nebudou tradicionalisté schopni ihned přijmout. Přesvědčit je bude vyžadovat čas; v tomto ohledu musíme být trpěliví.

Tady to máte. Od tradičních katolíků se očekává, že se vzdají věčných pravd katolické víry. Opět zde nevidíme žádnou „hermeneutiku kontinuity“, nýbrž „nové pojetí“. Není to nic jiného než neomodernismus v akci, něco, s čím žádný katolík nemůže souhlasit. Naší povinností je naopak tomu vzdorovat.

Budou se nás snažit „přesvědčit“ o svých modernistických „dogmatech“, ale asi to zabere trochu času…

Může hovořit Mons. Di Noia otevřeněji?

Dnešní Vatikán by rád, abychom zapomněli na neomylné prohlášení Florentského:

[Svatá Církev římská] pevně věří, vyznává a hlásá, že nikdo z těch, kdož jsou mimo Církev, nejen pohané, ale také židé, bludaři a rozkolníci, nebudou mít účast ve věčném životě; nýbrž půjdou do věčného ohně, ‚který je připraven ďáblu a jeho andělům‘ (Mt 25, 41), pokud se k ní za života nepřičlení: natolik význačná je jednota těla Církve, že pouze těm, kteří v ní setrvávají, slouží svátosti Církve ku spasení a půsty, almužny, další zbožné skutky a námahy křesťanského boje odměnu věčnou přinášejí. ‚Nikdo, byť by rozdal almužny jakékoli, třebaže by i pro Kristovo jméno prolil svou krev, nemůže být spasen, není-li v lůně katolické Církve a nesetrvává v jednotě‘“ (Denz. 1351).

Dnešní církevní představitelé by ve jménu novot Druhého vatikánského koncilu byli patrně radši, kdybychom zapomněli i na slova samotného Pána Ježíše, který tehdy židům pravil: „Neuvěříte-li, že já to [Mesiáš] jsem, zemřete v hříších svých“ (Jan 8, 24)., nebo nezmiňovali, že jim řekl: „Zpytujete Písma, neboť se domníváte, že v nich máte život věčný. – Také ona jsou to, jež vydávají svědectví o mně – a vy nechcete přijíti ke mně, abyste měli život“ (Jan 5, 39–40).

Pokoncilní Vatikán musejí bezpochyby přivádět do rozpaků slova sv. Jana, který, věren učení Pána Ježíše, hlásal: „Kdo jest lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš jest Mesiáš? To jest antikrist, kdo popírá Otce a Syna“ (1. Jan 2, 22).

Hlavní příspěvek Jana Pavla II. k židovsko-katolickým vztahům spočívá v šíření nové nauky, že židé mají svoji vlastní jedinečnou smlouvu s Bohem a nepotřebují obrácení na katolickou víru, aby byli spaseni.

Bývalý izraelský velvyslanec Sergio Jicchak Minerbi chválil nový postoj Jana Pavla II. k judaismu: „Církev po staletí tvrdila, že je ‚pravým Izraelem‘, tedy že vystřídala židovské náboženství. Je proto významné, že papež na setkání s židovskou komunitou v Mohuči 17. listopadu 1980 vyjádřil svou úctu ‚Božímu lidu, lidu staré smlouvy, která nebyla Bohem nikdy zrušena‘.“

Také Abraham Foxman z židovské Ligy proti hanobení oslavoval Jana Pavla II. jako člověka, jenž „zavrhl destruktivní myšlenku substituční teologie“, což v překladu znamená, že zavrhl katolickou pravdu, že novozákonní Církev nahradila v Božím plánu starozákonní Izrael.

A papež Benedikt XVI. v římské synagoze v roce 2010 prohlásil: „Velká část duchovního odkazu křesťanů a židů je společná, modlí se k témuž Pánu, mají stejné kořeny, ale často jsou si vzájemně neznámí. Je na nás, abychom se jako odpověď na Boží povolání přičinili o to, aby zůstával neustále otevřen prostor pro dialog, vzájemnou úctu, růst přátelství, společné svědectví před výzvami naší doby, které nás vybízejí ke spolupráci na dobru lidstva v tomto světě, jenž byl stvořen Bohem Všemohoucím a Milosrdným“ (překlad P. Milan Glaser SJ, Vatikánský rozhlas).

Pochopitelně ani slovo o tom, že by se židé měli obrátit a přijmout Pána Ježíše Krista. My navíc víme, že židé a křesťané neuctívají stejného Boha. Židé totiž odmítli a odmítají pravého Spasitele a Mesiáše Ježíše Krista. Apoštol sv. Jan píše: „Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal“ (Jan 5, 23).

Mons. Di Noia nepokrytě přiznává, že toto nové pojetí budou muset tradiční katolíci přijmout. Jen bude nutné trochu „zapracovat“ na jejich přesvědčení.

Je třeba Mons. Di Noiovi poděkovat, že otevřeně řekl, co mnozí tušili: Cílem Vatikánu v rozhovorech s FSSPX je obrátit tradiční katolíky na koncilní myšlení.

Zopakujme si na konec ještě jednou slova místopředsedy komise Ecclesia Dei:

„Je to nové pojetí, které podle nás nebudou tradicionalisté schopni ihned přijmout. Přesvědčit je bude vyžadovat čas; v tomto ohledu musíme být trpěliví.“

Převzato z Catholic Family News
Přeložil ACS, mírně kráceno.

Komentáře: 21 - k článku „Zkoncilnění“ FSSPX a kontinuální hermeneutika „zásadní změny“

 1. David Hibsch napsal:

  Tak to z nich konečně leze. Jde o vlastně Židy – judaisty i sionisty. Církev je od té nešťastné vatikánské synody infiltrována bludným pojetím vztahu k potomkům konvertovaných Chazarům (Aškenazi)a berberským kmenům (Sefardi). Konečně se těmto údajným potomků starého Izraele podařilo přesvědčit (koupit) preláty, že popírání Krista mesiáše je vlastně také cesta ke spáse, ať už je tím myšleno cokoliv. Nic absurdnějšího již snad nelze ani myslet. Jenže když oni sionisté mají prachy a dost relativní moci a prelátům z Vatikánu je přeci milejší tento svět (světový mír, absolutní bezpečnost s vyloučením všech duchovních „teroristů“ – NWO – neboli Pax et Iustitia) než Boží království….tak holt to má vlastně taky svou logiku. Tak fajn, konečně se to klube.

 2. Myslím, že kdyby řada církevních představitelů měla alespoň poloviční bázeň Boží, jako mají strach ze židů, vypadalo by to v Církvi trochu jinak.

 3. Felix napsal:

  Tak děti máme prázdniny a dnes i naši další lušťovku. Dozvídáme se, že Svatý otec poslal letos již druhý děkovný dopis otci státnímu sekretáři, aby mu vyjádřil „hlubodké uznání“ a „osvědčil mu svou osobní důvěru.“ Vaším úkolem bude zvážit důvody, proč tak Svatý otec činí. Nenechte se přitom poplést městskými lufťáky, kteří k nám do vesnice na léto přijíždějí, aby se podívali, co to jsou žně, a kteří také nevědí, co to je zdravý selský rozum.

 4. Blanca napsal:

  Felixi, nechcete si ty jinotaje nechat od cesty? Osobně mi ta Vaše hra nepřijde moc vtipná.
  A k samotnému článku…hrůza. Pan Čejka to vystihl velmi trefně!

 5. Felix napsal:

  Paní Blanko, prosím o prominutí, ale nejde o jinotaj, ale o hádnaku. Možná, že Vám vyluštění dělá obtíže stejně, jako panu doktorovi Malému u první hádnaky – srov. tam č. 22. Děkuji.

 6. Blanca napsal:

  To, že se jedná zároveň o hádanku, je zřejmé. Osobně si však myslím, že je tato forma přispívání do diskuse trapná a pro ostatní obtěžující. Mohu se však mýlit.

 7. josef napsal:

  vůbec se nemýlíte, mně pán připadá jako rozmazlený fracek, nebo padlý na hlavu

 8. David Hibsch napsal:

  A co když je to jinak? Je jasné, že liberální heretici FSSPX mezi sebou nechtějí, protože kdyby bylo tzv. regulérní v rámci Církve, tak by mohlo vyvíjet činnost a vystupovat z pozice nikoliv oddělené skupiny, ale skupiny uvnitř. FSSPX, pokud bude pevné a semknuté (biskupové, kněží a laici) půjde proti přáním heretiků, kteří hodlají Církev bezezbytku přetvořit v říšsko-ekumenické spolčo. Oni přeci vědí, že když Mons. Lefebvre tehdy dostal znamení (Assisi 86) rozhodl se držet FSSPX mimo tuhle partu. Bylo to tehdy správné, protože bylo nutné konsolidovat roztroušené zbytky katolíků po té nešťasné pastorační synodě. Mě to jmenování Müllera připadá jako tzv. naschvál, přičemž někdo předpokládá, že FSSPX udělá to, co si myslí, že udělá. Vždť oni vědí, že FSSPX má mít kapitulu a ta se má tímto zabývat(a prásk Müller a tenhle komediant di Noia).Je-li tato hypotéza správna (nemusí být), tak je nejvíce může ranit, když FSSPX udělá něco co nepředpokládali (možná je to mediální válka – když média říkají – něco je takto – tak už dnes víme, že opak je pravdou). FSSPX může (alespoň předpokládám) prásknout dveřmi kdykoliv, ale taky by mohlo z pozice regularizovaného bratrstva napadat bludy takových lidí jako Müller a spol., přičemž by tito nad tím nemohli jen tak mávnout rukou s prvoplánovým zdůvodněním, však jste schizmatici a jste mimo Církev. Co by to vyžadovalo od FSSPX? Každopádně je to ona úzká a namáhavá cesta (ty bývají těmi správnými). Vyžadovalo by to skutečnou pevnost a silnou jednotu mezi biskupy, kněžími a laiky, a to ve zcela praktické rovině všedního života. Tohle by bylo zvednutí rukavice. Boj na život a na smrt na jednom poli. Co když skutečně čekají na prvoplánové rozhodnutí FSSPX (jako když elity čekaly na rozhodnutí císaře R-U vyhlásit válku Srbsku, aby z toho byla světová revoluce), to prostě celé smést (dělají proto podmínky). Myslím, že být optimistou v tom smyslu, že se Řím obrací k pravé víře, je pošetilost. Co když je to ale v něčem jiném? Co když nás všechny Bůh zve do boje za jeho čest v boji muže proti muži na stejném poli, tedy uvnitř Církve? S největší pravděpodobností by to urychlilo zviditelnění věroučného rozkolu v Církvi, který existuje od II. vat. koncilu….no není to právě to, co je třeba? Demaskovat nepřítele? Ať to dopadne jakkoliv, tak věřím, že díky modlitbám (novéna) bude rozhodnutí FSSPX skutečně z vnuknutí Ducha Svatého a vůlí Boží.

 9. Hamish napsal:

  Otázka, která ovšem leží na stole je, zda riziko ohrožení FSSPX a jeho následné roztavení v Ratzingerově tyglíku není natolik vysoké, že tuhle vnitřní kontrarevoluci raději nepodstoupíme.
  Výsledky jsou nejisté, příklady podobných společenství jasné.
  Ztráta stovek s tisíců duší, které odmítnou do této akce jít, je reálná hrozba.
  Obdobně mohl uvažovat mons. Lefebvre a přesto raději zůstal „mimo“.
  Není lepší počkat, až smrtelné křeče modernisty doženou k skutečnému uznání požadavků Bratrstva? Jaký smysl mají tyhle polovičaté dohody?

 10. To David: Někteří tvrdí, že dosazení těchto osob je vyslyšením modliteb za FSSPX.

  P.S.
  Pro admina:
  Nemohou být ty antispamové otázky lehčí? Kdo to má pořád sčítat? Sečtěte patnáct a sedmnáct… !!!!!

 11. Felix napsal:

  Úsměv. Pane Hibschi, nic ve zlém, ale takhle kolem dokola uvažují ženy. Muž si je plně vědom reality. Takové paní Blance se nedivím, že považuje mé dvě hádnanky (i) za jinotaj. Nerozumí tomu, že jde o zcela reálné (a poučné) závěry z reálných situací. Popíšu, co není správné – a ona tuto nsprávnost obratem připíše článku, který je dobrý a při jehož čtení si lze uvědomit, že ta nesprávnost se často děje (ovšem ne tím článkem, paní). Přitom jako správná demokratka si zjistila názor asi většiny, že to tady nikoho nezajímá. Nebo napíšu, že nebudu (či nechci) posuzovat příp. herrese duchovních a jistý chytrý Armin mně přisoudí, že říkám, že nelze posuzovat herese. A jiný, asi ještě starší kmet, než jsem já, mě nazve frackem. Takže pane Hibschi, kdybyste reálně viděl Vatikán a reálně videl FSSPX, nemusel byste takto v úvaách tápat (i když moderní je na Západě tzv. brainstorming). Krátce: je třeba reálně vidět realitu, bez předsudků.

 12. Blanca napsal:

  Trvám na tom, že to jsou rádoby-vtipné a rádoby-invenční infantilní obtěžující hádanky a nikoli adekvátní formulace reálných a poučných závěrů z reálných situací.
  Nic jsem si nezjistila, demokratka nejsem. Píšu, že si myslím, že je tato forma trapná.
  Atd.
  Vaše vyjadřování skutečně sklouzlo k frackovitosti, jak zde bylo zmíněno.

 13. Felix napsal:

  Diskuse s Vámi je, paní Blanco, velmi zajímavá, např. s potěšením zjišťuji, že jsem podle mého mínění v hádankách adekvátně formuloval reálné závěry – a já o tom ani nevím. Také je tam u Vás takové počasí? Tady byla v noci velká bouřka a dost pršelo. (Pro Admin: na rozdíl od opačného názoru se mi antispamová ochrana líbí. Než zkoumat deformace písmen …)

 14. David Hibsch napsal:

  Br. Felixi, považuji Vás za zmateného brouka a slovního hříčkaře, tudíž nehodlám rozebírat vaše hlubokomyslné jinotaje….jsou mi lhostejné již jen proto, že se vůbec netýkají témat, která se zde probírají. Pokud se zamýšlím nad situací FSSPX versus Vatikán, tak jen proto, že chci pochopit problém a možných pohledů je více a je to dáno tím, že o tom málo vím(e). Zákulisní praktiky vatikánských zedníků z reálu neznám, neb jsem se nikdy žádného jednání v Římě neúčastnil. O tom budou jistě vědět více biskupové a kněží FSSPX na nichž záleží jestli tyto námluvy akceptují či nikoliv. Já osobně hodlám akceptovat jejich rozhodnutí, neb o jejich úmylu uchovat katolickou víru nemám pochyb (narozdíl od úmyslů papeže a jeho syndikátu kardinálů).

 15. David Hibsch napsal:

  Martin R. Čejka: Já Martine vím, že tuhle obkurní volbu mnozí považují za znamení a výsledek modliteb za FSSPX. Ano, může to tak být a nechci v zásadě relativizovat. Jen si říkám, že pokud jde modernistům více o politiku (být ve hře) než o katolickou víru, kladu si otázku, nakolik je člověk schopen promýšlet věci dopředu. Pokud to svedou šachisté, proč ne oni? Inu řeknou si: my je nemůžeme potřebovat kazili by totiž vodu, uděláme tedy něco, co je nadzvedne a opět semkne, přičemž od nich budeme mít pokoj. Kdyby byli (FSSPX)uvnitř a zachovali si svou věroučnou pevnost, budou pro naši vizi „nové církve“ větším nebezpečím. Takto jsou za hranicemi a jakožto stojící opodál mohou jen kibicovat, ale to nám nemůže až tak „rozhodit sandál“.

 16. David Hibsch napsal:

  Jakube: V zásadě souhlasím. Je to dilema, které musí zvážit ti, co budou po duchovních cvičeních o dalším postupu rozhodovat. Co je lepší a máme-li na to. Pokud by tato věc měla FSSPX vnitřně rozbít, tak to znamená, že na to nemáme duchovně a disciplinárně a zároveň to znamená okamžitou porážku. Je lepší koukat na bitevní pole z dálky a hodnotit jaké pitomosti, ten či onen velitel dělá, nebo zvednou meč a do bitevní vřavy vniknout? Já sám v tomto konkrétní případě nevím (taky nemáme ucelený obrázek o stavu Vatikánu a válce, která se v něm vede)….jen se zcela laicky zamýšlím a klidně přijmu, že je blbost co píšu.

 17. rehek napsal:

  Ať tak či tak – naše modlitby za obnovu Svaté Církve pokračují. Polemizováním této obnově osobně nepomůžu. Boží dopuštění je v těchto časech skutečně dost velké, ale ne tak, aby bralo víru i důvěru v Boha Božím věrným.

  Adminovi děkuji za provětrávání mozkových závitů, které jsou v riziku zakrnění v důsledku masového používání kalkulaček.

 18. David napsal:

  Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší. Také považuji zmiňovanou volbu za znamení zhůry, že někteří naivní považují B16 za skoro obráceného.
  Pane Hibsch, vaše úvaha by byla možná, kdyby právě nebyli stoupenci regularizace pro regularizaci, kvůli tomu, že se papež obrací a Řím se mění. Tomu tak ovšem bohužel není.
  Jinak modernistická hydra, teď nemé pádné páky na FSSPX, po regularizaci by měla a první ťafka by padla od B16, jak to vždy v minulosti ukázal.

 19. rehek napsal:

  Nouze nejvyšší ještě ani zdaleka nenastala.

 20. Pavel napsal:

  Milí přátelé, jsme přece všichni křesťané, chovejme se podle toho a neuchylujme se jak k osobním urážkám, tak k povýšenosti. Pane učiteli Felixi, já osobně proti Vašim hádankám nic nemám, ale člověk, který se tak podrobně nezabývá vatikánskou politikou jako Vy (a těch je zde možná většina) je zřejmě neuhodne (přiznám se, že ani nevím, kdo je státním sekretářem). Přestal byste nás prosím napínat a sdělil nám správnou odpověď?