Právě vychází nové číslo Te Deum. Doporučujeme. 

TD1-obalka-nahled2Jsme časopis katolický, proto si uvědomujeme, že revoluce a války, jež v novověké éře až do současnosti proběhly a probíhají, se odehrávají nejen na poli hmotném, ale i duchovním. Také proto věnujeme první číslo letošního ročníku z velké části problematice působení svobodného zednářství a dalších tajných společností, P. Denisem Faheyem vhodně nazvaných síly organizovaného naturalismu.

Považuji za důležité vyzdvihnout tu skutečnost, že jsme se při popisu a rozboru tohoto jevu snažili vyhnout dvěma extrémům – jeho podcenění a přecenění. Bohužel právě až příliš častá fascinace svobodným zednářstvím, spojená s nekritickým vztahem i ke zjevným textovým podvrhům, nás pak staví do nepříliš příznivého světla, z něhož mají užitek „popírači“, zaujímající skeptické či zcela odmítavé stanovisko k názoru, že je působení svobodného zednářství v Církvi i ve společnosti mimořádně škodlivé. Za zvláště důležité považujeme studium papežských encyklik, věnovaných tomuto tématu, už jen jejich počet a rozsah svědčí o tom, že se jedná o závažný problém. A můžeme se přitom zamýšlet nad tím, proč na toto téma již dlouho žádná encyklika nevyšla. Tak či onak, radostně při tom pamatujme na to, že vše je řízeno moudrou Boží Prozřetelností, v jejímž světle moc nepřátel Církve a křesťanského řádu ve společnosti bledne do té míry, že se relativními úspěchy protikřesťanských sil v moderní době nemusíme zas až tak znepokojovat.

O to více napřeme naši pozornost tam, kde nám svobodní zednáři zpravidla nevládnou, tedy na naše rodiny. V nich spatřujeme základ a východisko pro případný zárodek budoucí společenské obrody v křesťanském duchu, bez přítomnosti velkého počtu katolických rodin nemůže být ani stát, v němž žijeme, z křesťanského hlediska dobrý a spravedlivý. A protože katolická rodina nemůže žít a přežít bez správného uplatňování zásady rodičovské autority, zaměřili jsme se právě na tuto oblast rodinného života.

V tomto čísle najdete ještě řadu dalších článků, bezprostředně nesouvisejících s oběma hlavními tématy. Oba extrémní postoje, jaké vnímáme u otázky svobodného zednářství, existují i ve vztahu k soukromým zjevením. Proto přinášíme článek, vyjadřující se i k této problematice. A na závěr chci upozornit na rozhovor o císařovně Zitě a jejím beatifikačním procesu. O ženě, jež i o svobodném zednářství věděla své, stejně jako o tom, co znamená být věrnou společnicí svému choti, jenž byl nejen pevnou hlavou své rodiny, ale i celého státu.

Michal Semín (výňatek z editorialu)