Dnes slavíme svátek sv. Jiřího, mučedníka.

Z epištoly svatého Cypriána, biskupa a mučedníka, k mučedníkům a vyznavačům:

Jakou bych vám jen vzdal chválu, přesilní Mučedníci? Jakým chvalozpěvem oslavím sílu vaší hrudi a vytrvalost ve víře? Snášeli jste až do smrti nejtvrdší mučení, ale nevzdali jste se trýznitelům, nýbrž jste je přemohli. Když utrpení nebralo konce, trpěli jste, dokud jste nezískali korunu. Když mučení nabývalo stále větší síly, nevedlo vás to k zapření víry, ale k tomu, aby se lidé Boží dostali dříve k Bohu.

Zástup přítomných s obdivem hledí na nebeský boj, boj Boží, duchovní boj, boj Kristův; na to, jak Jeho služebníci stojí bez chvění v hlase, s neporušenou myslí, s božskou ctností, sice nazí, ale ozbrojeni zbraněmi planoucí víry. Mučení stáli silnější než mučitelé; a ty, kteří tloukli a bičovali, přemohly zbité a zbičované údy. Neporazitelnou víru nemohli přemoci ti,  kdo je v hněvu opakovaně bili, ani když roztrhali vazy vnitřností a to, co mučili, už nebyly končetiny, ale rány. Tekla krev, která uhasila hněv pronásledování; krev, která uspí i plameny a oheň pekelný.

Ó jaký po pohled pro Pána, jak vznešený, jak veliký, jaké je pro Boží oči přijmout věrnost a oddanost svého vojáka; jak je psáno v Žalmech z promluvy a příkazu Ducha svatého: předrahá je před Pánem smrt Jeho spravedlivých. Ta smrt je předrahá, za cenu své krve si kupuje nesmrtelnost, kdo přijímá korunu poté co prokázal ctnost.

Jak se raduje Kristus, s jakým zalíbením bojuje v takových služebnících, a vítězí on, ochránce víry, dávaje věřícím takovou odměnu, o jaké nikdo neví, jen ten, kdo ji přijímá.

Je v jejich boji s nimi, bojovníky a zastánce svého jména povzbudil, posílil a dodával jim odvahu.  A ten, kdo pro nás jednou smrt přemohl, ji vždy přemáhá v nás.

Z breviáře Editio XIII přeložila Nea Marie Kuchařová.

jiri_a_drak

Alexej Golovin: Svatý Jiří a drak