Karel Ivan Šimek

Autorem fotografií je Pavel Richtar, není-li uvedeno jinak.

V sobotu 19. května léta Páně 2012 navštívil brněnskou Kapli Královny posvátného růžence biskup, jenž v současné době spoluutváří dějiny bouřemi zmítané Římskokatolické církve: Msgre. Bernard Fellay, generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. Primárním účelem návštěvy bylo udílení svátosti biřmování, které se zde koná každé dva roky (naposledny v roce 2010 Brno navštívil biskup Bernard Tissier de Mallerais).

Na obřad se sjelo velké množství věřících z celé České republiky, kaple byla zaplněna tak, že se někteří museli účastnit obřadu venku okolo otevřených dveří.

Obřad začal těsně po desáté hodině, kdy po úvodních zpěvech počal své kázání biskup Fellay. Kázání probíhalo v německém jazyce, konsekutivně jej překládal P. Aleš Hakl FSSPX, trvalo více než hodinu. Kázání bylo zaměřené primárně na v předních řadách kaple sedící biřmovance a jejich kmotry. Přestože byl konferenční překlad bezchybný, odnesli si němčinou disponující posluchači dvojnásob hluboký zážitek z dokonale konzistentního biskupova projevu, nezapomenutelných příměrů a promyšlených důrazů na stěžejní myšlenky. Vlastním obsahem kázání bylo shrnutí nauky Církve o biřmování s vysvětlením celé řady principů, přičemž Jeho Excelence neopomněla zvolit adekvátní míru podrobnosti, jakož i celou řadu přirovnání z běžného života (včetně několika skutečně veselých), s ohledem na nejčastěji zastoupenou věkovou skupinu biřmovanců. Moudrost a zbožnost Msgre. Fellaye byla zajisté trvalou posilou pro všechny přítomné v této nelehké době.


Msgre. Bernard Fellay při kázání (překládá P. Aleš Hakl, FSSPX)

V závěrečné části kázání načal generální představený také téma, které řada znepokojených věřících dychtivě očekávala – v současnosti probíhající jednání se Svatým stolcem ohledně tzv. regularizace Kněžského bratrstva sv. Pia X. Podrobnosti okolo tohoto jednání zůstavávají veřejnosti z pochopitelných důvodů doposud skryty. Protože se však kolem této záležitosti v poslední době vyrojila řada spekulací a kontroverzí, cítil Msgre. Fellay potřebu uklidnit veřejné mínění věřících z Čech, Moravy a Slezska a ujistit je o neústupnosti vedení FSSPX z doposud hájených principů katolické víry. Hovořil zejména o tom, že jakékoli sblížení se současnou modernismem nakaženou hierarchií je možné jen a pouze za předpokladu naprosté volnosti pro FSSPX v pokračování započatého díla. Zároveň s tím však důrazně upozornil na očekávání velmi těžkých časů Církve a vybídl k co největší semknutosti a co nejintenzivnější každodenní modlitbě. Tuto výzvu spojenou s obavami poté opakovaně zdůraznil.

Svátost biřmování počal biskup Fellay udílet po půl dvanácté. Biřmovanců bylo 31, což je pro území, nad kterým je svěřena duchovní správa brněnskému priorátu, rekordní počet. Z větší části se jednalo o mladé chlapce a dívky, bylo však mezi nimi i nemálo šťastných jedinců dospělého a pokročilejšího věku. Nejprve Msgre. Fellay vztáhl ruce nad všechny biřmovance a vyprošoval jim sedm darů Ducha svatého. Poté již usedl společně s kněžími před oltář a postupně kladl svoji pravici na hlavu každého biřmovance, znamenal ho křižmem spásy a udělil políček pro připomenutí nutnosti ochoty trpět pro Pána Ježíše možnou potupu a pronásledování v budoucnu. Na závěr se biskup Fellay pomodlil nad všemi šťastnými biřmovanci a udělil jim své požehnání.


Biřmování (P. Helmut Trutt FSSPX, Msgre. Bernard Fellay, P. Tomáš Stritzko FSSPX)

Poté, co všichni biřmovanci obdrželi svátost, počala mše svatá (to bylo zhruba v poledne), při které biskupovi asistovali P. Helmut Trutt FSSPX (představený rakouského distriktu) a P. Tomáš Stritzko FSSPX.


Shromáždění před Kaplí Královny posvátného růžence po biřmování

Po mši svaté a individuálních modlitbách se většina účastníků odebrala na dvůr před kapli, kde se ještě biřmovanci, jak již tradičně, nechali vyfotografovat s biskupem (ti, kdo ještě setrvávali v modlitbě, tento moment propásli). Následoval družný hovor všech se všemi, středem zájmu byl pochopitelně sám biskup a další přítomní kněží bratrstva. Během výměny pozdravů, úsměvů a poděkování biskup Fellay znovu ujistil o své pevnosti v současné nepřehledné situaci.


Michal Semín, ředitel Institutu sv. Josefa, hovoří s biskupem Fellayem a P. H. Truttem, představeným rakouského distriktu FSSPX (Foto: L. Pluhař)

Poté, co se kněží s biskupem odebrali na pozdní oběd, rozprostřeli přítomní věřící bohaté pohoštění a radovali se z prožitých chvil a obdržených milostí do odpoledních hodin.


Biskup Bernard Fellay, historik Radomír Malý a restaurátor varhan Petr Stehlík
v družném hovoru.

Modleme se a vyprošujme pomoc Matky Boží a všech svatých pro Kněžské bratrstvo svatého Pia X., aby nadále uchovávalo neporušenou katolickou víru v duchu odkazu jeho zakladatele mons. Marcela Lefebvra.


Fotogalerie:

V galerii se můžete pohybovat pomocí myši nebo pomocí šipek. Rychlé opuštění režimu prohlížení: Esc.

Momentky od Jozefa Böhma:

 

Reportáž Zdeňka Kubíka na Duších a hvězdách >>>

 

Komentáře: 51 - k článku Svátost biřmování 2012

 1. TT napsal:

  Snad po regularizaci bude mít FSSPX v ČR konečně alespoň jeden pořádný kostel.

 2. rehek napsal:

  Dobrý článek a pěkný fotoreport. Deo gratias.

 3. Blanca napsal:

  Ano, jak textová, tak obrazová část snad nešla udělat lépe. Bravo.

  TT: Brněnskou kapli znám pouze z fotek, ale ta se vám nezdá pořádná?

 4. Michal Semín napsal:

  Brněnská kaple je nejen krásná, ale je spojena i s prací a finančními oběťmi věřících. O to více si ji ceníme. Máte to do kaple daleko, Blanco? Všem doporučuji účast na Božím Těle (čtvrtek, 7. června), kdy se do Černovic sjíždějí věřící z celé naší vlasti.

 5. Hamish napsal:

  Doufám, že k žádné „regularizaci“ nedojde.
  Chtít záruku „volnosti působení“ po těch modernistech, kteří dohnali mons. Lefebvra k svěcení biskupů mi přijde poněkud naivní.
  Opravdu nerozumím, jakou společnou řeč může mít Kristus s Belialem.

 6. Martin Kavka napsal:

  Je to nádhera. V podobném slavné atmosféře měli moji rodiče v 1968 svatbu

 7. Martin Kavka napsal:

  5) Hamishi. Přemýšlel jsem nad tím co jste napsal. Odpověď je, že společná řeč opravdu není možná, ale………..
  Pokud bude mít FSSPX možnost volně působit, tak to naruší liberály a zednáře co dnes ovládají církev. Abych byl přesnější, tak jejich monopol. A to by bylo velké vítězství. Možná se to nezdá, ale lidé skutečně touží po obrodě, ale jiné, než si přejí modernisté a nebo arianisté pod vedením Hanse Kunga. A to může nabídnout pouze FSSPX, když bude moci volně působit

 8. Michal Semín napsal:

  Nebude-li FSSPX dána věrohodná záruka, Hamishi, že bude působit tak, jako dosud, k žádné dohodě nedojde. Přesně to biskup Fellay řekl. Pokud svůj názor změní, tak to bude tragické, ale dokud tak neučinil, byl bych s veřejnými soudy o jeho integritě opatrný. Zvláště když jsou podepsány nicky a ne skutečnými jmény osob, nesoucích svou kůži na trh.

 9. Martin Kavka napsal:

  Dovolil bych si Vás Michale doplnit tím, co už jsem zde jednou napsal:
  Atanáš v rámci jednoty přistoupil na kompromis s biskupy , kteří vyznávali, že Syn a Otec jsou si podobni (homoios), přičemž si prosadil právo veřejně hlásat, že Otec a Syn jsou stejné podstaty (homousios) , to bylo po té, co se vrátil z pátého vyhnanství……A myslím si, že přesně tohle Mons.Fellay požaduje. Ono právo

 10. Hamish napsal:

  Milý Michale Semíne,
  jako už na situ jiném, i zde musím zdůraznit, že píši POD SVÝM JMÉNEM!
  Pokud bych měl být osobní – není už do háje jedno, kdo píše? Není podstatnější co? Proč si myslíš, že jste hrdinové jen proto, že se nebojíte vystupovat pod svými jmény? Opravdu se domníváš, že jediný důvod k volbě nicku (který já ale nepoužívám) je strach? Ach jo, jak jednoduchý svět máš. A jak ubohé je Tvé ad hominem.
  Ad Tvá výtka – opět, naivita. Jakou cenu mají záruky těch, kteří do poslední chvíle slibovali nemocnému arcibiskupovi, že mu povolí světit biskupy, ale teď že to zrovna nějak nejde?
  Žádnou.
  Co se změnilo ve Vatikánu?
  Nic.
  Je snad papež katolíkem?
  Není
  Posunul se k pravověří?
  Neposunul
  Jistě, „legalisoval“ katolický ritus – ovšem způsobem, který dosstatečně hovoří o jeho dialektické mysli – dvě formy téhož ritu.
  Raději tedy budu na straně odkopnutého biskupa z Anglie.

 11. Martin Kavka napsal:

  ad10) Bylo období papežské hanby….10-11 století, papežské nabubřelosti a rozkoší – renesance…..z toho všeho vychází Benedict s čistým štítem. Mluvíte k Michalovi, ale moje odpověď na to co píšete Hamishi je. Můj papež, můj pán. Tak František z Assisi

 12. Martin Kavka napsal:

  Hamishi.Když Papež není katolík , tak něco http://www.gloria.tv/?media=77907

 13. solipso napsal:

  Vypadá to jako katolík, chová se to jako katolík, myslí to jako katolík => asi je to katolík.
  Vypadá to jako papež, chová se to jako modernista, myslí to jako dialektik => ?

 14. Martin Kavka napsal:

  Vypadá to jako solipso v trenkách. ….Omlouvám, se, klidně to smáznete. Něco podobného už zde bylo za Pia XII. A také je známo, že když chtěl mluvit tak nemohl, když chtěl křičet, tak mu říkali, ať je potichu.

 15. Martin Kavka napsal:

  Za Mons. Fellaye
  Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomáhej našemu biskupovi.
  Ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje.
  Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání,
  povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost.
  Ať nás vede tvým učením.
  Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě.
  Udržuj všechny biskupy v jednotě víry, ve vzájemné svornosti,
  v oddanosti biskupu římskému.
  Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků.
  A´t všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi,
  můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi.
  http://www.gloria.tv/?media=286866

 16. Pius napsal:

  Kdesi jsem slyšel, že to prý papež myslí s Bratrstvem upřímně. O tom nepochybuji – jako modernista*, hegelián i jako žák K. Rahnera** potřebuje protiváhu „pokrokové síly“. Otázka je, nakolik je řízení Církve podle nekatolických principů pro Církev prospěšné.

  Obavy, které zmínil Hamish, jsou vážné a opodstatněné. Když nás vyzývá k důvěře papeži ve věci FSSPX dokonce rabín, není to podezřelé? http://www.catholicnewsagency......abbi-says/
  A když vatikánský mluvčí ujistí, že s veřejným popíračem a antisemitou se bude jednat odděleně (http://www.catholicherald.co.u.....spokesman/), je to skoro jasné: koná se podle staré a osvědčené zednářské zásady Rozděl a panuj.

  * „Proto jistě úplněji vystihneme názory modernistů, řekneme-li, že vývoj vzniká z konfliktu dvou sil; z nich jedna pobádá k pokroku, druhá snaží se dosavadní stav udržeti.“ (Encyklika Pascendi §III, g)
  ** „Dynamickým prvkem v církvi Karl Rahner rozumí svobodu v protikladech, které nepotlačujeme, ale učíme se v nich číst hlubší významy.“

 17. Martin Kavka napsal:

  Rozděl a panuj je římská filozofie. Nech jim co mají, ale ať jsou poslušní. Když o něčem mluvíte, tak si o tom něco zjistěte. Benedict se rozešel s modernismem už během koncilu, jak podotýká autor knihy Rýn se vlévá do Tibery.

 18. Pius napsal:

  Když někdo několikrát zradil, nevím jestli vůbec můžou existovat věrohodné záruky, že nezradí znovu.

  Někteří členové FSSPX argumentují tím, že papeži můžou důvěřovat proto, že vydal Summorum pontificum a „sňal exkomunikace“. Ale i to byly zrady, protože v prvním případě postavil na roveň katolický a nekatolický ritus (a navíc tyto rity prohlásil za jeden ritus), a v druhém případě uznal existenci objektivně neexistujících exkomunikací.

 19. Pius napsal:

  Odpověď na http://www.stjoseph.cz/?p=580#comment-395
  A původně římská filosofie nemůže být úspěšně aplikována zednáři? To se vylučuje?

  Benedikt se s modernismem nerozešel nikdy. Přečtěte si encykliku Pascendi. Je o něm.

 20. Martin Kavka napsal:

  Co říká Kristus o odpuštění bratru?

 21. Michal Semín napsal:

  Rád bych svoje kritiky ujistil, že si o teologické orientaci papeže, situaci v Římě, Summorum pontificum či „sejmutí exkomunikací“ myslím v zásadě totéž, co oni. Ale zároveň si uvědomuji, že nejsem obeznámen s řadou detailů a okolností, které znají jen ti, co se jednání účastní. Z toho, co mi je dostupné, se kloním k neuzavření dohody s Římem, ale zároveň uznávám, že se mohu mýlit.
  Možná je to málo, ale využil jsem návštěvy biskupa Fellaye k tomu, abych se mu se svými obavami svěřil. A ujistil ho svými modlitbami, aby se nestala vůle ani jeho, ani moje, ale vůle Boží.

 22. Pius napsal:

  Nepochopil jsem jak Vaše otázka souvisí s tématem.
  Co mám komu odpouštět? Proti mně se nikdo přímo neprovinil. A i kdyby, nevím, že by někdo o mé odpuštění stál.

 23. Martin Kavka napsal:

  Může—-stačí? Jsem věrný svatému Otci. Stejně jako svatý František a Vaše argumenty Když někdo několikrát zradil, nevím jestli vůbec můžou existovat věrohodné záruky, že nezradí znovu—-zase co říkal Ježíš, na otázku kolikráte mám odpustit bratru svému?
  Dobrou noc a trochu pokory

 24. Michal Semín napsal:

  k Hamishovi: nevzpomínám si, že jste mi již někdy psal o tom, že Hamish je Vaše skutečné jméno. Křestní nebo příjmení? Každopádně se Vám omlouvám. Nechtěl jsem se Vás dotknout, z tónu Vaší reakce se mi zdá, že jsem Vás snad i urazil. Já mám holt tu zkušenost – a proto se do diskusí na internetu pouštím jen výjimečně – že čím záhadnější nick, tím radikálnější slovník a způsob vyjadřování, zvláště pak na adresu osob, jejichž identita je ostatním diskutujícím známá. Takže aby nedošlo k nepochopení, nejde mi o to, jaké stanovisko kdo zaujímá, ale jakým způsobem ho vyjadřuje. A nick umožňuje silné výrazy, aniž by jejich adresát věděl, kdo mu je sděluje. Víte, Hamishi, píšete o mně, jako bychom se snad osobně znali. A vy to víte, zda je tomu tak, nebo není. Na rozdíl ode mne. Možná, že se občas potkáváme, a možná i spolu při té příležitosti hovoříme, já však nevím, že mluvím s Hamishem, neboť žádný můj přítel či známý se mi tímto jménem nepředstavil. Zvláštní situace, nemyslíte?

 25. Martin Kavka napsal:

  Hanba Vám, kdo zneužíváte tento krásný článek k útokům na Biskupa a FSSPX ohledně dohody s Vatikánem. Pýcha Vás zaslepila a satan si udělal z Vašich duší svůj domov,…..není učedník nad Mistra

 26. Martin Kavka napsal:

  Neradil jste mi Michale nedávno, abych se na internetové diskutery vyprdl? :-))) ;-)

 27. Pius napsal:

  Můj předchozí příspěvek byla reakce na příspěvek Martina Kavky.

  Nejsem Tvým kritikem, Michale. Tvůj poslední příspěvek mi mluví z duše, bez výhrad bych jej mohl podepsat a děkuji za Tvou intervenci u Msgr. Fellaye.

  Přesto, že také neznám podrobnosti, nemůžu se zbavit obav, že kdosi připravil další past, důmyslnější než všecky předchozí.
  Věřím všem 4 vynikajícím biskupům FSSPX, ale nelze vyloučit, že je někdo vmanévruje do slepé uličky. Oremus!

 28. Pius napsal:

  Upřesnění: tento http://www.stjoseph.cz/?p=580#comment-399 příspěvek mi mluví z duše.

 29. Martin Kavka napsal:

  Pie, http://www.gloria.tv/?media=291768&postings , není třeba být ve všem proti sobě :-))

 30. Pius napsal:

  Já vím. Vy máte pocit, že jsem proti někomu?

 31. Martin Kavka napsal:

  Pie, před 20lety umřela moje babička. Ta by s Vámi hodila řeč :-) Bůh s Vámi :-)

 32. Felix napsal:

  Ten článek je opravdu pěkný (maličkou připomínku k jedné fotce jsem poslal Adminovi), ale nedovedu pochopit to, že lidi, o kterých je článek, a lidi, kteří zde diskutují, jsou z jednoho společenství. Ta diskuse mi připadá, promiňte, jako kdyby se tu vylil kanál. Jak úlevné je ve srovnání s tím to, co se píše na takovém christnetu. A řeknu vám, že si myslím, že vím, čím to je: na christnetu se vypovídávají ti, co studovali věrouku na moderních školách, tady ti, co ji studovali sami po večerech, jako – jak jsem napsal tady jinde – písmák Žalman. Ale byl bych nerad, kdyby Admin – na základě mého názoru – to tu provětral; ne, ať to slouží jako memento samostudia dogmatky.

 33. Michal Semín napsal:

  Nejsou to lidé jednoho společenství, Felixi.

 34. Paul Max napsal:

  Článek je pěkný, nicméně nechápu moc Hamische (jak tomu bývá obvykle i na jiných webech) co furt řeší a proč tu napadá Michala Semína. Osobně bych panu Semínovi (krom několika politických přešlapů) nemohl nic vyčítat. Alespoň zatím.
  Možná některé pasáže zprávy z biřmování mohou v některých formulacích trošku připomínat již zmíněné básníky, to možná ano. Viděl bych to celé spíše střízlivě, tak jak se o to snažil i sv.Ignác z Loyoly: Konat vše tak, (myšleno ze strany ¨FSSPX) jako by vše záleželo na něm, avšak důvěřoval bych pouze tak, jako by všechno záviselo pouze na Bohu. Vždyť FSSPX nemůže a není pouze jediné, kdo může svádět Boj proti modernismu. Církev byla i před vznikem FSSPX. Vždyť teoreticky vzato, pokud by byli např. všichni biskupové a kněží FSSPX umučeni, jistě by Kristova Církev nepřestala existovat.

 35. Pavel napsal:

  Hamish je cizí podoba jména Jakub. Jinak doporučuji opustit iluzi, že v internetových diskusích jméno něco znamená. Mohl jsem se zrovna tak nyní podepsat „Michal Semín“ příp. pod tímto jménem vystupovat v 1000 dalších internetových diskusích a nikdo by nic nepoznal. Proto i když zde je napsáno „Michal Semín“, nemám žádnou záruku, že to píše ten Michal Semín, kterého znám. Mnoha lidem (mě nevyjímaje) se toto stalo, ať už se skutečnými jmény nebo s nicky. Co tedy je a co není anonymní? Když tady píšu pod jménem Pavel, což je jedno z mých jmen, řekne to někomu něco? Není to totéž, jako kdybych se podepsal jakkoliv jinak? Chcete-li mít záruku, že diskutuje s danou osobou, musíte si udělat autorizace pomocí občanských průkazů. Naopak když budete všude možně na internetu psát pod svým jménem, vystavujete se velkému nebezpečí, že pak někdo bude psát za vás a lidé vám to budou věřit, což dokáže zničit např. jednu (nejen) politickou kariéru…

 36. David Hibsch napsal:

  Br. Felix: Opět nemístně generalizujete a vlastně se vytahujete se svým „akademickým vzděláním. Navíc mi není jasné, jak jste přišel na to, že zde diskutující jsou ze stejného „společenství“. Ale i kdyby byli, jako že nejsou, nepovažuji diskusi i tvrdšího ražení, mezi „chlapama“, za zcela nepřijatelnou. Stále lepší než mdlé debaty o ničem v jednotě s prázdnotou. Všichni máme starost o budoucnost FSSPX, a to je dobře. Souhlasím s Michalem, že detaily neznáme a máme přitom špatný zvyk vše posuzovat a kritizovat, jakokdyby katolická víra a touha po pravověrnosti spočívala v tom se neustálem vymezování vůči něčemu. Pak přijdete vy, bratře Felixi, dáte nám morální lekci, aby jste vlastně ukázal jak jsou ti lefébvristé mimo, protože nestudovali KTF a jsou syny neposlušnosti. Takže toho nechme a jděme se raději za budoucnost Katolické církve a FSSPX modlit. S Pánem Bohem.

 37. David Hibsch napsal:

  Ještě můj postřeh z biřmování. Biskup Fellay je zcela určitě pravověrným katolickým bikupem, zcela určitě zvažuje všechny možnosti. Není hlupákem, který by modernistům naivně naletěl, zvlášť je-li zde zkušenost např. s instututem Dobrého pastýře. I já to vidim spíše pozitivně. Jestli k jakémusi smíření dojde, tak věřím, že za přesně stanovených podmínek, které budou sepsány a oběma stranami stvrzeny, přičež budou i vypověditelné. Jen holt budeme muset těžit z toho, co jsme dosud načerpali a zůstat i v boji mdoernistickými biskupy zásadovými (už to vidím jak nám ve svých diecézích s ochotou přidělují kostely). Nebude to pohodlné, bude to ona těžší cesta, a jak už to bývá, tak cesty obtížnější jsou těmi pravými. Nyní jsme vlastně v jistém závětří (zvlášť my co jsme nezažili boj o pravověrnost v sedmdesátých a osmedesátých letech) a mnozí tradičně orientovaní katolíci si z pozice odboje dokonce udělali jakousi elitní záležitost (lidově jim říkám věčně nasraní katolíci), což je špatně.

 38. TT napsal:

  3: Kaple není kostel. Je tam stísněný prostor a do budoucna je třeba, podle mého názoru, mít kostel. Nemusí být nutně velký ani výstavní, ale kromě i postranních oltářů by ale mít dobré varhany a kruchtu. Kaple samozřejmě zachovat, ale do budoucna je potřeba kostelů. Vždyť je jich plno nevyužitých. Doufám, že po regularizaci budou Bratrstvu některé přiděleny.

 39. Admin napsal:

  Důrazně Vás vyzývám, abyste se vyhnuli invektivám, případně se soustředili na ústřední téma. Tento prostor není určen k debatám na téma etiky internetových diskusí, tím méně k vytahování nějakých kostlivců ze skříně. Není nic neobvyklého – a je to zčásti i pochopitelné – že se diskutující nechávají strhnout nežádoucím směrem a některé věci nejsou schopni nechat bez odpovědi (stačí se podívat na diskuse jinde na internetu), ale dejte si na to, prosím, pozor. Již jsem zde, ve vší úctě k diskutérům, musel mazat.
  Děkuji za příspěvky k věci a dvojnásob dík těm, kteří vždy téma nahazují zpět na správné koleje.

 40. Dada napsal:

  Pravdu má náčelník.

 41. Felix napsal:

  33: To jsem fakt rád.
  37: Biskup je pravověrný, řekl podivný kněz. Ale tady to řekl laik. Hrůza hrůzoucí. Jak to mohou posoudit.

 42. David Hibsch napsal:

  Br. Felix: 41 – posoudit to lze, pokud víme v co věříme na základě katechismu. Nikdy jsem od biskupa Fellay neslyšel, ani nečetl něco, co by nebylo obsahem víry a nauky, kterou Církev učila vždy. Jinak znám mnoho jiných biskupů, kteří jsou takovými novátory, že by je před rokem 1960 dokonce exkomunikovali z Církve. Nedomnívám se, že laik má být tupým zvířetem, kterému kdokoliv a kamkoliv ukáže, ochotně vždy následuje. Ale chápu, že pro moderní hierarchii je toto poslušnost.

 43. David napsal:

  Že se s Felixem hádáte, chodí jen prudit. Vždyť on by zavrhl i japonské katolíky, kteří když po desetiletích izolace se japonsko otevřelo, přezkušovali katolické kněze zda jsou katolíci a ne protestanti, kteří je chtějí svést. Fuj fuj fuj, vy nevzdělaní laičtí japonci, jak jste si dovolili prověřovat katolický klérus zda má papeže, ctí Pannu Marii a pod. Právě tak katolík musí mít základní znalost víry, aby lehce nepodlehl špatným pastýřům. Proto není nic divného na tom, že laik posoudí i biskupa podle jeho kázání při biřmování.
  Máme neměnné učení církve-katechismus, jestli někdo vykládá něco co mu odporuje, pak následujme slov sv. Pavla. Jsou to ty o tom andělu a jiném evangeliu a prokletí a o tom, koho se více sluší poslouchat.
  A ještě upozornění pro ty co rádi vše podrobují kritice, katechismem mám na mysli takový, který je ověřený a je pravověrný – např. katechismus kard. Tomáška.

 44. Felix napsal:

  Ad 42, 43, dr. Malý: Skutečně, myslím to vážně. Tady lze názorně pozorovat, jak když do někoho zaleze protestantismus, není s ním řeč. A taky tu řeč už končím. Nemám na to, to mohou „spráskat“ jen kněží. Někdo řekl, že protireformace udělala chybu, když protestanty vyhnala do Německa. Ale názorně vyvstává otázka: Bylo možné protestaty zbavit jejich umíněnosti? Nechat je tady? S protestantem nehne nikdo, mele si tu svou. Kéž by takoví byli katolíci v podpoře všech představených! P. Halíku, vše odpuštěno! Ať byste hlásal cokoliv z toho, z čeho Vás tito laici, kteří by Vám měli líbat ruku, obviňují, nic není tak hrozného jako protestantské „zabejčení“.

 45. Admin napsal:

  Omlouvám se diskutujícím za skrytí posledních šesti příspěvků. Zvrtlo se to opět v přestřelku.

 46. Martin Kavka napsal:

  K tomu biřmování. Video záznam z kázání Mons.Fellaye
  http://sk.gloria.tv/?media=292215

 47. Felix napsal:

  Dvouminutový.

 48. Martin Kavka napsal:

  Víte Felixi, je to jen dvouminutové, přesto to může přilákat zájem dalších lidí. V těch dvou minutách je více lásky a Krista, než ve všech knihách pana Halíka

 49. P.Petr Dokládal napsal:

  Velmi zajímavé, ale bohužel opět hodně potvrzující můj názor, který jsem vyjádřil v diskuzi předešlé týkající se otevřeného dopisu. Jsem vděčný Pánu, že mnoho mladých lidí hledá a nachází a 31 biřmovanců je velkou radostí. Měl jsem také velkou radost z přítomnosti pana profesora a dr. Radomíra Malého, kterého si nesmírně vážím. POKOJ a DOBRO a žehnám. AVE P.Petr Dokládal

 50. W napsal:

  Niekto, kto má celý záznam z birmovky by mohol kázeň z birmovky prepísať a uverejniť.

 51. Admin napsal:

  Nahrávka pravděpodobně existuje, ale nevím, kdo by byl v současné schopen dát si s tím tu práci. Navíc by bylo nutné kázání buďto znovu odposlechnout a přeložit ze schwitzerdeutsch, nebo směle přeformulovat z konsekutivního překladu (s rizikem nepřípustného odchýlení se od původního vyjádření).