Dnes slavíme svátek svatých apoštolů Petra a Pavla.

1. list sv. Petra apoštola 5, 8-10

„Střízlivi buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje, koho by pohltil. Jemu odpírejte silní ve víře, vědouce, že totéž utrpení se děje bratrstvu vašemu ve světě. Bůh pak všeliké milosti, jenž vás povolal k věčné slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utvrdí a upevní.“

1. list sv. Petra apoštola 1, 24

„Neboť ,všeliké tělo jest jako tráva a všeliká sláva jeho jako květ trávní; tráva uschne a květ její opadne, ale slovo Páně zůstává na věky.‛ A to je to slovo, které vám bylo hlásáno v evangeliu.“

1. list sv. Pavla Korintským 9, 16

„Káži-li totiž evangelium, nemám se čím chlubiti, vždyť jest to pro mne nutností, neboť běda mně, nebudu-li kázati.“

List sv. apoštola Pavla Galatům 6, 14

„Ode mne však daleko budiž, abych se honosil leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož svět ukřižován jest mně a já světu.“

List sv. apoštola Pavla Římanům 5, 1-4

„Jsouce tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem – skrze Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož jsme obdrželi vírou i přístup k té milosti, ve které stojíme, – a honosíme se nadějí ve slávu Boží. A nejen to, nýbrž také se honosíme souženími vědouce, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost osvědčení se, osvědčení naději; naděje však nezklame, neboť láska Boží vylita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž nám byl dán.“

Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista, Dr Sýkora J. L./Dr Hejčl J., Vyšehrad 1946.
Vybrala Nea Marie Brkičová. 

1 komentář - k článku Svatí Petr a Pavel

  1. Felix napsal:

    Mám pocit, že jde o citaci z Cola (podle Sýkory). Sýkora v plnosti vyšel jednou a naposledy ve dvacátých let? Ale považuji za správé takto citovat, čeština je to už dnešní a nehrozí defekty pozdějších překladů (stěžovatelům rád doložím), takže děkuji.