Sv. Josef a tajemství nejsv. Trojice.

Giovanni Sandigliano

josefKřesťanské náboženství je náboženstvím hlu­bokých tajemství; jeho učení předkládá nám pravdy, které třeba přijmouti bez rozumování. Naši protivníci předstírají proto úžas, ba jeví po­bouření a říkají dokonce, že tato tajemství zna­menají urážku rozumu. Z toho činí pak závěr, že musí odmítnouti náboženství, ježto nemohou věřiti tomu, co nemohou chápati. Tyto výbuchy zuřivosti proti náboženství, tento soud, konaný nad katolickou naukou ve jménu rozumu, poko­řeného články víry, jsou naprosto nemístné. Je-li Bůh bytost nekonečná a jsou-li nekonečné jeho vlastnosti, není v tom nic nerozumného, že nám dí o něm Církev věci, převyšující naši chápa­vost. Ostatně je Církev sv. chráněna Duchem sva­tým a proto je neomylná, když k nám mluví jako nejvyšší učitelka víry a mravů, a tu již není mož­né žádné rokování.

Tyto myšlenky probouzí v duši jedna prosba Z litanie k sv. Josefu: »Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!« Tato prosba staví nás před nejhlubší tajemství, před tajemství nejsv. Troji­ce. Dříve než my stál před tímto tajemstvím sv. Josef. Pokorně a uctivě sklonil před ním čelo na znamení klanění. Jsou dnes nevědomci a též ne­poctiví učení nevěrci, kteří, místo aby se v mlče­ní poklonili pravdám náboženským, jim se vy­smívají a rouhají. V světle příkladů tesaře naza­retského objasněme si učení katechismu o nejsv. Trojici. Rozjímejme o vztazích, jež poutají sv. Josefa k tajemství nejsv. Trojice.

I. Poznání tohoto tajemství. — I. Katolickou nauku o přirozenosti Boží můžeme zhustiti v tyto krátké věty: Jest jediný Bůh ve třech osobách vskutku od sebe rozdílných, které se jmenují Otec, Syn a Duch Svatý. Každá z těchto osob je Bůh, je dokonale rovna oběma druhým a všechny tři spolu jsou jediný Bůh. Tajemství nejsv. Troji­ce nebylo zjeveno před Ježíšem Kristem. Sv. Ro­bert Bellarmin píše v své knize o Ježíši Kristu (L. 2. c. 6): »Židé, vycházející z Egypta, kde bylo uctíváno mnoho božstev, byli by snadno uznali v článku víry o nejsv. Trojici více bohů a byli by se oddali modloslužbě.« Veliké toto tajemství zje­vil světu teprve Ježíš Kristus. Naznačil je často za svého života, odhalil je pak se vší jasnosti, když před nanebevstoupením vykázal apoštolům jejich úkol na obvodu zemském: »Jdouce… učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!« (Mt. 28, 19.) Zde je jmenována zvláště každá z tří božských osob. Zřetelně je vy­sloveno jejich božství. Jednota jejich Boží nedíl­né přirozenosti je vyjádřena jednotným číslem »ve jménu« (nikoliv »ve jménech«). Vzpomeň­me si na tyto pravdy, když se znamenáme sv. kří­žem!

2. Ačkoliv bylo toto tajemství jasně zjeveno teprve Ježíšem Kristem, přece vidíme skrovné záblesky jeho světla i v Starém zákoně. Některá z nejznamenitějších osob národa Božího poznala je snad i dokonale. Nemohlo býti neznámo na př. Abrahamovi, Mojžíši, Davidovi; tak nám totiž dovolují usouditi jisté výrazy v jejich spisech, jisté činy v jejich životě. Avšak veliká výsada po­znání hlubokého a úžasného tohoto tajemství před příchodem Ježíše Krista byla nepochybně poskytnuta našemu sv. Josefu. Dokonalé pozná­ní tajemství vtělení Slova předpokládá poznání tajemství nejsv. Trojice. Co řekl svatému Patriar­chovi anděl Páně, když k němu sestoupil v noci plné zmatku a nejistoty a přinesl mír jeho zne­klidněné duši? — »Neboj se přijmouti Marii, manželku svou: neboť co v ní jest zplozeno, z Du­cha svatého jest.« (Mt. 1, 20.) Tu je řeč o Bohu Otci, o Synu Božím, o Duchu svatém. Neníliž zje­veno sv. Josefu celé tajemství? Jaká to sláva pro sv. Patriarchu!

3. My se dělíme se sv. Josefem o slávu a o štěstí, že smíme proniknouti do hlubin Boží přiroze­nosti. Ježto jsme se narodili po příchodu Ježíše Krista, těšíme se ze světla evangelia, z plného zjevení tajemství Božích. Do jaké výše povznáší nás křesťanství! Jak je vznešené proti nepravým náboženstvím, jež se vynořila od doby, co svět světem stojí. Jak ubohý pojem o Bohu poskyto­vala ona náboženství! I samo náboženství židov­ské jak jest nedokonalé před náboženstvím křes­ťanským. Tajemství nejsv. Trojice znamená pro nás učení největší důležitosti. S vtělením Ježíše Krista jest předním tajemstvím našeho sv. nábo­ženství; je to článek víry, rozlišující křesťany od stoupenců jiných věr, především od židů, od pohanů, od vyznavačů koránu. Výslovná víra v toto tajemství je potřebná pro skutečné křes­ťanství, jako jeho vyznávání je nutné k věčné spá­se! Snad jsme nikdy ani my nepochopili krásu a důležitost této pravdy, skryté v nejméně pro­niknutelném a nejposvátnějším tajemství naší víry!

II. Adorace (klanění) tajemství. — 1. Učení o nejsv. Trojici jest tajemství. Jest to pravda neproniknutelná lidským rozumem, kterou nám Církev předkládá jako předmět víry a kterou my musíme pokorně a zbožně přijmouti. Díme-li, že je to pravda neproniknutelná, chceme o ní říci, že převyšuje síly našeho rozumu a že jím proto nemůže býti pochopena tak, jako chápeme prav­dy řádu přirozeného. A nemůžeme-li proniknouti žádné tajemství, docela již nemůžeme proniknou­ti tajemství nejsv. Trojice. Bůh Otec plodí od věčnosti Syna, s ním stejně věčného a jemu doko­nale rovného, a z lásky Otce a Syna vychází Duch svatý, třetí osoba nejsv. Trojice, Bůh jako Otec, Bůh jako Syn. Zde lidský rozum jen tápe. Přirov­nání objasňující tuto pravdu jsou příliš bledá. Jejich barvami neprohlédneme toto vznešené tajemství. Co jiného nám zbývá než padnouti na tvář jako andělé ve vidění sv. Jana na Patmu a volati: »Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh všemo­houcí.« (Zjev. 4, 8.)

2. Takové byly zajisté city duše Josefovy, když mu objasnil anděl tajemství, jež se udála v nejsv. Panně. Jaký úžas asi vzbudila v duši sv. Patriar­chy ona slova, odhalující před ním řád věcí, o  němž dříve neměl ani tušení! A přece neplyne z evangelia, že by byl žádal nebeského vyslance o vysvětlení: Kdo jest tento Duch svatý, o němž mi mluvíš? … A tento Syn Boží, jenž se stane synem ženy, kdo je to? Vysvětli trochu, jaké to tajemství mně zjevuješ! Nedává žádnou z těchto otázek, ač bychom jim porozuměli u Josefa, jenž slyšel po prvé věci tak nepochopitelné a neznámé v jeho náboženství. Vzrušen jsa nebeským viděním probouzí se ze sna, odkládá pochybnosti, jež měl o Marii, a ihned se uklidňuje podle pokynů s nebes: »Učinil, jakož mu byl přikázal anděl. I přijal manželku svou.« (Mt. 1, 24.)

sen_sv_josefa

Gaetano Gandolfi: Sen svatého Josefa (1790)

3. Jak krásný příklad pokory a úcty, s nímž máme přijímati přesvatá tajemství svého náboženství, dává nám náš světec! Byl jsem zraněn v hloubi duše, když jsem jednoho dne četl, jak člověk chtějící platiti za filosofa vtipkoval o ta­jemství nejsv. Trojice slovy: Jedna rovná se třem, tři rovnají se jedné… Sv. Augustin, sv. Hilarius Z Poitiers, sv. Athanáš napsali obšírné knihy o té­to pravdě a sklonili před ní čelo v hluboké úctě. Církev ji hájila proti všem bludařům, když ji na­padli. Vhodně dí sv. Cyril Jerusalemský všem po­chybovačům: »Nepoznáváme-li posledních a nej­menších jeho skutků, zdaž poznáme Toho, jenž to vše učinil? … Nemůžeme-li vyzpytovati sou­dy jeho a cesty, zdaž jeho samého vyzpytujeme?« Toto vznešené tajemství je nad rozum, není však v rozporu s rozumem a zasluhuje nejen souhlasu naší mysli a úcty našeho ducha, nýbrž i upřímné lásky našeho srdce. Vždyť ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého stali jsme se křesťany. Vždyť tento Otec nebeský na nás tak myslí, jako pečuje otec o svou rodinu. Vždyť se tento Syn Boží na­bídl velkomyslně pro naše vykoupení. Vždyť ten­to Duch Svatý nás posvěcuje svými milostmi. Oč lepší je prostinká duše, jež se koří v úctě našim tajemstvím, než bludař, jenž je popírá a než uče­nec, jenž jimi pohrdá…!

III. Trojice pozemská. — 1. Stvoření, dílo Bo­ží, ukazuje nám všude otisky ruky svého původce. Kdo může popříti Boha při pohledu na vesmír? — Podobal by se člověku, jenž by popřel světlo a teplo, hledě na slunce. Ač méně viditelné, jsou přece i ve tvorech zřejmé stopy velikého tajem­ství nejsv. Trojice.  Tři jsou rozměry prostoru, složky, dávající tvar všem tělesům vesmíru, totiž délka, šířka a hloubka. Věda dovede rozložiti pa­prsek sluneční v tři základní barvy: červenou, žlutou a fialovou. Slunce má kruhový tvar, pa­prsky, teplo. Čas se dělí v trojí dobu, minulost, přítomnost a budoucnost… Ale nejživější a nej­skvělejší obraz nejsv. Trojice nacházíme v člově­ku samém: Člověk jest, myslí a chce. Má bytí, z něhož vyvěrá rozum a vůle. Jest sice pravda: Tyto, řekl bych, pozemské trojice, nejsou tak do­konalé, aby nás bez zjevení pohnuly k víře v Tro­jici nebeskou. Avšak po zjevení, zdaž nám nepřispívají povznésti se k vyššímu poznání vzne­šeného tajemství naší víry?

2. Abychom našli živý obraz nejsv. Trojice, po­sílají nás svatí do domku nazaretského. Na nebi, praví, máme Otce, Syna, Ducha svatého, na zemi máme Josefa, Marii, Ježíše! Veliký pařížský učenec Gerson volá v své řeči o narození Panny Ma­rie: »Hluboké a od věků skryté tajemství, obdi­vuhodná, úctyhodná Trojice, Ježíši, Maria, Josefe! …« Více spisovatelů se snaží objasniti vzta­hy mezi nejsv. Trojicí na nebi a mezi touto tro­jicí na zemi. P. Faber píše v svém »Betlemě« : »Láska Ježíše a Marie k Josefovi, láska Ježíše a Josefa k Marii, láska Marie a Josefa k Ježíši tvoří jednotu této trojice pozemské.« Jistě slou­ží sv. Josefu k slávě, že byl vyvolen přede všemi jinými lidmi, aby svou osobou zjevoval světu ta­jemství Boha Trojjediného. A jak důstojně splnil svůj úkol pro ctnosti a svatost, jimiž byl okráš­len!

3. Již dříve bylo podotčeno, že člověk zobra­zuje zde na zemi lépe než všechno ostatní tvorstvo tajemství nejsv. Trojice. Josef v Nazaretě byl čistým zrcadlem, v němž se toto tajemství doko­nale obráželo. Nelze to však říci o ostatních lidech. Vždyť jak byl zakalen obraz Boží v nás, kteří jsme stvořeni k obrazu a podobenství Bo­žímu! Byl hrozně zohyžděn první dědičnou vi­nou; tento hřích krutě táhl špínu zla přes rysy Boží a téměř úplně je zastřel. My pak jsme do­konali ostatek životem zcela nehodným duší vy­koupených. Hledejme obraz Boží v moderním člověku, který přerval všecky styky s nebem a násilně se vytrhává z náruči svého nebeského Otce, hledejme obraz Boží v člověku, který je za­bořen do hmoty a žádá jen od země svého štěstí! Pokáním odkliďme bláto, jež připravuje naši du­ši o krásu! Je-li třeba, obmyjme se v koupeli sv. zpovědi! Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu, nosíme v sobě podobu, připomínající nejsv. Tro­jici. Jako sv. Josef představujme ji co největší dokonalostí v svém křesťanském životě!

Giovanni Sandigliano: Jděte k Josefovi! Praha. 1935. 

Pokračování za týden.