Dnes slavíme svátek sv. Efréma Syrského

Efrém, rodem Syřan z Nisibis se ještě jako mladík svěřil biskupu svatému Jakubovi, který ho pokřtil, a zakrátko tak pokročil ve svatosti a v nauce, že byl ve kvetoucí škole ve mezopotamském městě Nisibis ustanoven učitelem. V edeském kostele byl vysvěcen na jáhna, z pokory odmítaje kněžsví, zářil jasem všech ctností a usiloval dosáhnout zbožnosti a nábožnosti vyznáváním pravé moudrosti.

Všechna jeho díla, tak jasným světlem nauky prozářená, způsobila, že tento svatý požíval ještě za živa veliké úcty jako učitel Církve. Vynikl v zázračné a zbožné úctě k neposkvrněné Panně. S mnohými zásluhami zesnul v Edese v Mezopotámii 18. června za císaře Valenta a Papež Benedikt XV. ho po poradě s kongregací svatých Ritů prohlásil všeobecným učitelem Církve.

 

Modlitba sv. Efréma

Pane a vládče mého života, ducha lenosti, zvědavosti, mocichtivosti a žvanivosti mi nedávej.

Ducha však moudrosti, čistoty, pokory a lásky uděl mně, svému služebníku.

Tak, Pane a Králi, dopřej mi vidět své viny a nesoudit svého bratra, neboť blahoslaven jsi na věky věků amen.

(překlad z lat. breviáře)

 

Modlitba tváří v tvář smrti
heptasylabická

Místo zlých mi nepřisuď
K vyznavšímu Tě se znej
Nalevo mi neukaž
Ďáblův nechci býti druh

V plamech hlas ať nezdvíhám
Jímž jsem v hymnech chválil Tě
V temnotách ať neúpím
Jenž jsem v nocích slavil Tě

K strůjcům Kříže nedej mě
Jenž ve Tvůj Kříž doufal jsem
Nezahanbi hlavu mou
Soudce větší soudců všech

(překlad anglického překladu syrského originálu)

Jan Kuchař

Podrobný životopis >