Z kázání svatého Lva velikého, papeže

Milovaní bratři, radujte se v Pánu; znovu říkám, radujte se, neboť jen krátký čas uběhl od slavnosti Kristova Narození a už zazářil svátek Jeho Zjevení. Tehdy Ho přivedla Panna na svět, dnes Ho svět poznal. Slovo učiněné Tělem tak uspořádalo počátek našeho spasení, že narozený Ježíš se současně ukázal věřícím a zůstal skryt pronásledovatelům. Věru již nebesa hlásala slávu Boží, a jejich hlas se rozšířil do všech zemí, když se pastýřům zjevilo andělské vojsko a zvěstovalo Spasitele a hvězda vedla mágy, aby se mu mohli poklonit; od východu slunce do západu zazářilo zrození Krále, když se zvěst dověděla království východu od mágů a když nezůstala skryta Římské říši.

epiphany

Velká Herodova krutost, se kterou se snažil zničit tohoto obávaného Krále již brzy po Jeho narození, nevědomky posloužila Milosti tak, že zatímco se tento tyran pokoušel zabít neznámé malé dítě vražděním náhodných neviňátek, jeho neslavný skutek posloužil k rozšíření zprávy o příchodu nebeského panovníka; rychlejšímu rozšíření zprávy napomohla jak její novost velikého významu, tak krutost pronásledovatele. Poté byl Spasitel odnesen do Egypta, národa dlouhodobě utvrzeného v modlářství, který mohl díky tajemné síle vycházející ze Spasitele, i když Jeho přítomnost byla neznáma, přijmout světlo spásy velmi brzo, a přijmout pravdu ještě dříve, než odvrhli pověru.

Milovaní bratři, poznejme v mudrcích, kteří se přišli poklonit Kristu, první ovoce naší víry a našeho povolání; a v jásotu duše slavme počátek blažené naděje. Od této chvíle jsme totiž začali přicházet k věčnému dědictví; od této chvíle se nám otevřela tajemství Písma, která hovoří o Kristu; a pravda, kterou židovská zaslepenost nepřijala, předala své světlo všem národům. Oslavujme tedy tento přesvatý den, kdy se zjevil původce naší spásy: a tomu, kterého mágové uctívali v jeslích, se klanějme jako všemohoucímu v nebesích.  A jako mu oni ze svých pokladů přinesli mystické dary, tak i my přinesme ze svých srdcí, co je Boha hodno.

Z breviáře Editio XIII přeložila Nea Marie Kuchařová.