Roman Marek

(archivní reportáž z r. 2007)

10. března tohoto roku se v Praze uskutečnilo již čtvrté setkání rodin, které pořádá Institut sv. Josefa pod názvem Ve škole sv. Josefa.

I když by se mohlo na první pohled zdát, že akce je zaměřena v první řadě na děti, není tomu tak. Do školních škamen tentokrát usedli rodiče. Celé setkání zahájila mše svatá v tradičním římském ritu, během níž se četlo podobenství o marnotratném synovi. Onen známý příběh je vlastně podstatou katolické akce, neboť hovoří o tom nejdůležitějším: pokání, Boží lásce a milosrdenství. A na těchto základech musí stát veškeré společenské konání křesťanů, jinak se z něj stane pouhý světský aktivismus, byť s katolickým nátěrem.

Rodiče ve školních škamnech

V rámci rozvrhu Školy sv. Josefa proběhly tři přednášky pro dospělé a doprovodný program pro děti.

První vyučovací hodina patřila řediteli Institutu sv. Josefa Michalu Semínovi, který se, vzhledem k stoletému výročí vydání encykliky Pascendi dominici gregis sv. Pia X., věnoval odkazu tohoto papežského dokumentu pro současnou dobu a poukázal na modernistické tendence, které jsou v katolickém prostředí stále živé. Modernismus ve své podstatě nezpochybňuje pouze některá dogmata, nýbrž podkopává katolickou víru jako takovou, čili, jak uvádí sv. Pius X., je „syntézou všech herezí“. Nebezpečí je o to větší, neboť „stoupenci bludů se už nemusejí hledat v řadách otevřených nepřátel, ale skrývají se v samotném lůně Církve, což je tím blestnější a vzbuzuje tím větší obavy, protože čím méně jsou nápadní, tím více mohou uškodit“ (sv. Pius X.).

Michal Semín

Poté následoval „předmět“ „Děti, mládež a svatá zpověď“, vyučujícím byl P. Tomáš Stritzko, jenž ve své přednášce shrnul katolickou nauku ohledně svaté zpovědi a zmínil také časté nešvary a nedostatky, ke kterým v této oblasti dochází. Zdůraznil osobní vztah dítěte s Bohem při svaté zpovědi a poukázal na to, že se vlastně i u dítěte jedná o akt dospělého jedince, a v tomto si je se svými rodiči rovno. Proto je nepřípustné, aby se rodiče např. svých ratolestí vyptávali na obsah zpovědi atp. P. Stritzko dále hovořil o nutnosti vzdělávat se v katolické víře, což platí nejen pro děti, ale i pro dospělé, neboť se nezřídka stává, že mnozí rodiče mají potíže odpovědět na otázky, které klade během katechismu jejich dětem.

P. Tomáš Stritzko FSSPX

Na závěr setkání vystoupil P. Adolf Jiří Pleskač se svou přednáškou na téma „Léčba duše a těla“, v které se věnoval „vhodnosti či nevhodnosti alternativních metod léčby“. Vysvětlil souvislosti mezi stavem duše a těla. Poté hovořil o některých „moderních léčebných metodách“ a jejich možném nebezpečí pro duchovní život. Ve svém příspěvku se zejména soustředil na homeopatii, a to nejen z farmaceutického hlediska, ale také v širších historických a duchovních souvislostech. P. Pleskač, který má na Českém rozhlase svou „bylinkovou poradnu“, nakonec zmínil některé praktické rady pro rodiče ohledně předcházení nemocem či léčby pomocí bylinek.

P. Adolf J. Pleskač

Zatímco rodiče trávili čas ve školních lavicích, děti byly rozděleny do tří skupin, a to dle věku, zájmů a nálady. Nejmenší z účastníků přebývali se svými maminkami v dětském koutku, kde vládla téměř bukolická atmosféra, jen občas narušovaná voláním těch, kteří se z různých důvodů dožadovali pozornosti. Děvčata a ti o něco větší než nejmenší mezitím tvořili svá díla ve výtvarném koutku. A sportovněji založení sváděli venku na hřišti boj nejen o mičudu, ale také s nepřízní počasí, které se ke konci trošičku umoudřilo.

Ve výtvarném kroužku

Souboje na hřišti

Ve škole sv. Josefa neprobíhá pouze výuka, je to také v neposlední řadě místo setkání rodin z různých koutů naší země, rodin s různými osudy, rozdílnými zkušenostmi, které však spojuje stejný cíl: vychovat dobře své děti, a tím napomoci k obrodě Církve a vlasti. A jelikož k životu patří i dobré hmotné statky, mohli si účastníci kromě nových poznatků a kontaktů odnést (respektive koupit) také např. knihy, domácí strdí či ponožky, které za dumpingové ceny prodával jeden z tatínků.

Dá-li Bůh, další setkání Ve škole sv. Josefa se uskuteční letos na podzim.