Brian McCall

fr

Bratři františkáni Neposkvrněné Panny Marie nebyli a nejsou tradicionalisty. Nezaložil je arcibiskup Lefebvre, nikdy dokonce ani neměli formální či neformální styky s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. (dále jen FSSPX). Od svého založení přijali a používali nový mešní ritus. Františkáni Neposkvrněné se ale hlásí k duchovnímu odkazu sv. Maxmiliána Kolbeho. Věrnost skutečnému duchu sv. Maxmiliána musí nutně vést ke střetu s modernistickou tyranií v Církvi.

fr3

Modernismus se snaží všechno sloučit, uzavřít příměří s nepřáteli Církve, zejména duchem svobodného zednářství. Boj sv. Maxmiliána byl jasně součástí války proti modernismu. Jeho úsilí se soustředilo zejména na pomocníka modernismu ve světské oblasti, tj. na svobodné zednářství. Svobodní zednáři neskrývali svou radost ze závěrů II. vatikánského koncilu, který vydávali za své vítězství. Věrnost boji Neposkvrněné nevyhnutelně vede ke střetu s modernismem. Ten, kdo se do tohoto boje zapojí, si dříve nebo později uvědomí, jak účinnými zbraněmi jsou mše sv. všech věků a neměnné učení Církve, předávané po staletí z pokolení na pokolení, které byly utlumeny mračnem nejasností na II. vatikánském koncilu. A příklon k tradiční mši a nauce nutně vede ke střetu s vnitřními nepřáteli Církve.

Biskup Bernard Fellay [generální představený FSSPX] nedávno hovořil o tom, že to je věrnost františkánů Neposkvrněné sv. Maxmiliánovi Kolbemu, co je přibližuje pohledu tradičních katolíků a vyvolává spor se silami, které ovládají nejvyšší místa v Církvi:

„Je to velmi zajímavé, protože Maxmilián Kolbe chtěl bojovat pro Neposkvrněnou, bojovat skrze Neposkvrněnou, šlo mu o vítězství Boha nad Božími nepřáteli, skutečně to tak můžeme vyjádřit, zejména nad svobodnými zednáři. Z tohoto pohledu je to velmi zajímavé. Tento boj proti světu, proti duchu tohoto světa, je [tj. františkány Neposkvrněné], lze říci, ze samé podstaty přibližuje nám, neboť vstoupit do boje proti světu v sobě někde zahrnuje kříž. Zahrnuje to věčné zásady Církve, to, čemu se říká křesťanský duch. Tento křesťanský duch je nádherně vyjádřen ve staré mši, v tridentské mši. Takže když Benedikt XVI. vydal své motu proprio, díky němuž se tato mše stala snadněji dostupnou, rozhodla se tato kongregace na své kapitule, jinými slovy z rozhodnutí celé kongregace, vrátit k staré mši, což se skutečně plošně stalo, třebaže si uvědomovali, že budou mít řadu problémů, protože spravují farnosti. Ale tyto problémy nebyly nepřekonatelné. Pár z nich si také začalo klást jisté otázky ohledně koncilu.

Výsledkem bylo, že někteří nespokojenci, v podstatě hrstka, pokud zvážíme celkový počet, snad tucet, se obrátili do Říma s protestem, v němž prohlašovali: ‚Chtějí nám vnutit starou mši, útočí na koncil.‘“ [online]

Síly modernismu nemohou zničit Církev a posvátnou tradici. Brání jim v tom příslib Pána Ježíše, že nebude přemožena. A tak ani Herodes nemohl zabít Pána Ježíše dříve, než se naplnil čas jeho vykupitelské oběti. Herodes však mohl dát průchod svému hněvu a vylít si zlost na nevinných a bezbranných, kteří byli blízcí Spasiteli, tedy poblíž Betléma.

Františkáni Neposkvrněné jsou v jistém smyslu právě jako svatá Neviňátka. Nejsou tradicionalisty, ale, jak poznamenal biskup Fellay, jsou blízcí tomu bránit tradici jasně a důsledně. V posledních letech františkáni Neposkvrněné směřovali k tomu, aby se obrodili v plně tradiční katolické společenství. Nacházejí se na raném stupni takové proměny, neboť vybízejí k širokému sloužení tradiční liturgie a s otevřenou myslí přemýšlejí o II. vatikánském koncilu a o tom, jaké důsledky měl pro boj ve jménu Neposkvrněné. Aby bylo jasno, stále zatím kromě toho používají také nový mešní řád.

Síly modernismu, neschopny vymýtit tradici v Církvi a poté, co selhal pokus polapit do pasti (jak se s odstupem jeví kanonická regularizace) FSSPX, se nyní snaží zničit podstatu františkánů Neposkvrněné, neboť jim právě zde hrozila porážka.

Františkáni Neposkvrněné byli založeni v roce 1970, shodou okolností ve stejném roce jako FSSPX, a postupem času se rozrostli o kněze, sestry a terciáře, založili knihovny, vlastní vydavatelství a další aktivity. V roce 1990 se stali institutem diecézního práva a následně byli Janem Pavlem II. povýšeni do práva papežského. Dnes mají přes pět set členů na šesti kontinentech. Ačkoli před motu proprio Summorum pontificum přijali za svůj nový mešní řád, zůstali františkáni Neposkvrněné věrni františkánskému charismatu v duchu sv. Maxmiliána. Často se zápalem hovoří o Panně Marii Prostřednici všech milostí (nauce, kterou II. vatikánský koncil smetl ze stolu) a o její spoluvykupitelské roli. Zanedlouho po vydání Summorum pontificum se františkáni Neposkvrněné rozhodli většinou hlasů kapituly přijmout a podporovat tradiční liturgii, byť jednotlivým kněžím bylo dovoleno sloužit nadále podle nového mešního řádu. Ovšem i tento umírněný postoj byl pro modernismus příliš a vatikánské úřady se po stížnostech několika nespokojenců rozhodly jednat.

Připomeňme, že desítky let hierarchie přehlížela vážná obvinění z homosexuálního zneužívání chlapců kněžími. Provinilci byli chováni jako v bavlnce, skrýváni a přemisťováni do nových farností. Kardinál Law, který po léta kryl provinilce, nebyl odvolán, ale nakonec se sám dobrovolně vzdal svého úřadu a dostal útulné místečko v Římě (kde mu nehrozí případné stíhání ze strany amerických úřadů).

Kongregace pro nauku víry šetřila situaci v ženských řeholních řádech v USA a zjistila šokující důkazy o závažných přestupcích proti věrouce a morálnímu učení Církve, a i když proběhla nějaká jednání s představitelkami řádů, tak nad žádným společenstvím nebyl ustanoven dohled, žádná představená nebyla zbavena svého úřadu.

Žádný apoštolský komisař nebyl ustanoven ani nad diecézí Los Angeles, když skončila v úpadku kvůli mnoha milionovým odškodněním vypláceným obětem zneužívání.

A nyní, když se několika kněžím františkánů Neposkvrněné nelíbí rozhodnutí, na kterém se obecně shodla celá jejich kongregace, a stěžují si, že cítí nátlak, aby sloužili tradiční mši, třebaže tak ve skutečnosti nemusejí činit, jaká je reakce Vatikánu? Sáhne po zbrani hromadného ničení.

Podívejme se na následující disciplinární kroky, které byly dosud učiněny a které nelze označit jinak než za nemravné a nespravedlivé pronásledování:

1. Řádně zvolení představení františkánů Neposkvrněné, včetně generála otce Stefana Marii Manelliho, byli okamžitě odstraněni a nahrazeni Vatikánem dosazeným apoštolským komisařem otcem Fidenziem Volpim OFMCap.

2. Osmdesátiletý otec Manelli byl podle některých zpráv umístěn do „domácího vězení“ a má zakázáno přijímat návštěvy nebo se s kýmkoliv stýkat.

3. Otec Volpi v přímém rozporu nejen s přirozeným a božským právem, ale také pozitivním právem vyjádřeným v Summorum pontificum zakázal kněžím františkánů Neposkvrněné sloužit tradiční mši.

4. Otec Volpi převzal správu nad celým majetkem františkánů Neposkvrněné.

5. Otec Volpi zavřel až do odvolání seminář františkánů Neposkvrněné.

6. Otec Volpi rozhoduje, zda seminaristé, kteří již započali studia, mohou pokračovat dále. V případě souhlasu budou posláni do jím určených seminářů, které nejsou pod vedením františkánů Neposkvrněné.

7. Otec Volpi pro tento rok zrušil jáhenská a kněžská svěcení.

8. Otec Volpi nařídil, že až budou svěcení opět povolena, všichni stávající kandidáti musejí osobně prohlásit, že přijímají:

a) nový mešní ritus jako autentické vyjádření liturgické tradice Církve a tím i františkánské tradice;
b) dokumenty II. vatikánského koncilu ve shodě s autoritou, kterou jim přisuzuje magisterium.

9. Kandidát, který tyto podmínky nepřijme, bude ihned propuštěn.

10. Každý člen musí jasně a písemně potvrdit svůj souhlas, že bude dále pokračovat v mariánsko-františkánském charismatu kongregace v duchu sv. Maxmiliána M. Kolbeho podle nařízení týkajících se zasvěceného života obsažených v dokumentech II. vatikánského koncilu.

11. Otec Volpi pozastavil v Itálii činnost skupin Misie Neposkvrněné Prostřednice, které sdružují laiky žijící v duchu františkánů Neposkvrněné, dokud tyto skupiny oficiálně neuznají novou autoritu, tedy otce Volpiho.

12. Otec Volpi pozastavil činnost třetího řádu františkánů Neposkvrněné a dosud není jasné, zda bude obnovena. Otec Volpi jen vydal prohlášení, že ustanoví tři duchovní, na něž se mohou terciáři obracet s případnou žádostí o vyjasnění.

13. Otec Volpi pozastavil činnost nakladatelství františkánů Neposkvrněné „Casa Mariana Editrice“, které vydává knihy o liturgii, teologii a II. vatikánském koncilu s lehkými sympatiemi k tradičnímu katolickému pohledu.

Uvedený seznam vyráží dech. Když někteří kněží a biskupové kryli zneužívání dětí, byl nad majetkem některé z takových diecézí ustanoven dohled? Byl snad uzavřen některý ze seminářů, kde docházelo k šíření či dokonce vychvalování homosexuality? Byla zrušena některá svěcení, aby se prokázalo, zda dotyční nejsou pedofily? Zakázal někdo P. Hansi Küngovi nebo jemu podobným šířit knihy, které zpochybňují učení Církve, jako je např. tělesné zmrtvýchvstání Pána Ježíše?

Odpověď zní: ne. Místo toho jsou nejpřísnějšímu pronásledování vystaveni františkáni Neposkvrněné za to, že si váží katolické tradice.

Když se o celé události rozepsal italský tisk, otec Volpi odpověděl dopisem, ve kterém obhajoval své kroky. Jakého zločinu se tedy měli františkáni Neposkvrněné dopustit, že si zasloužili tak přísná opatření? Někteří nejmenovaní „řeholníci“ si stěžovali na „skrytě lefebvristické a rozhodně tradicionalistické směřování“ u františkánů Neposkvrněné, přičemž generální představený otec Manelli „již odmítal konstruktivní dialog“ s těmito blíže nejmenovanými řeholníky. Další ex post facto stížnost se týkala údajného pokusu o převod majetku poté, co byl u františkánů Neposkvrněné jmenován apoštolský komisař. (I kdyby snad k něčemu podobnému po dosazení otce Volpiho došlo, nemohlo to pochopitelně být důvodem k jeho ustanovení.)

fr2

Tady to máme! Jediným zločinem, který vyžaduje přísné potrestání, je dnes „skrytý lefebvrismus“ (ať už to znamená cokoliv), mít „tradicionalistické směřování“ a odmítat pokračovat v „konstruktivním dialogu“ s podřízenými, kteří nejsou spokojeni s legitimním rozhodnutím své kongregace. Trestní právo Církve se v posledních padesáti letech podle všeho smrsklo na „K tradicionalistovi se ani nepřiblížíš“. Můžeš zneužívat děti, kázat a psát hereze, zavírat oči nad zločiny a stále budeš těšit vlídnému zacházení. Opovaž se ale mít „tradicionalistické směřování“, pak jsi vyřízený. Je to tak šílené, že to snad ani nemůže být skutečnost, ale skutečnost to bohužel je – skutečné pronásledování nevinných ze strany církevních představitelů, kteří se zaštiťují „nejvyšší autoritou“, papežem Františkem.

Stojí za povšimnutí, že všechny kroky otce Volpiho od jeho ustanovení jen potvrzují to, co předpovídal arcibiskup Lefebvre v roce 1974, že se stane, pokud vyhoví požadavku papeže Pavla VI. o ustanovení komisaře nad FSSPX, seminářem v Écône a prioráty. Arcibiskup odmítl, protože, jak prohlásil, v takovém případě dojde k zavření semináře, seminaristé budou nuceni vstoupit do seminářů, kde se vyučují novoty, mše bude zakázána a věřící, kteří spoléhají na FSSPX, zůstanou opuštěni.

Opět se ukázala právnost arcibiskupovy prozíravosti. To, co se stalo františkánům Neposkvrněné, by se mohlo v roce 1974 stát FSSPX, kdyby arcibiskup ustoupil. Kde by dnes byla tradiční mše, kdyby k tomu došlo? Nebyl by ani indult v roce 1984, ani v roce 1988, žádné Summorum pontificum, žádné Kněžské bratrstvo sv. Petra (protože by nebylo ani žádné FSSPX, od něhož by se odštěpilo) atd.

Co mají františkáni Neposkvrněné dělat? To, co každý, kdo čelí nespravedlivému útlaku, zejména pokud to vyžaduje čest Boha a vlastní spása nebo spása druhých – uctivě odmítnout splnit nespravedlivé a nezákonné příkazy. Františkáni Neposkvrněné by měli jednoduše pokračovat ve svém díle, které neschválil nikdo jiný než papež Jan Pavel II. Františkáni Neposkvrněné jsou schválenou kongregací. Převrat, který se u nich odehrál, je nespravedlivý a nezákonný, neboť se nedopustili žádného zločinu. Ať pokračují v boji Neposkvrněné a slouží tradiční mši, přičemž se mohou odvolat na autoritu papeže Benedikta XVI., který v Summorum pontificum uvádí:

„Při mších slavených bez účasti lidu může kterýkoli kněz latinského obřadu, ať světský nebo řeholní, užívat buď Římský misál vydaný blahoslaveným papežem Janem XXIII. v roce 1962 […]. Ke slavení mše svaté, jak je uvedeno v čl. 2, mohou mít přístup – při zachování všeho, co je podle práva třeba – i věřící, kteří si to z vlastních pohnutek přejí (čl. 2 a 4).

Instituty zasvěceného života nebo Sdružení apoštolského života, ať s právním statutem papežským nebo diecézním, jestliže při bohoslužbách konventních nebo ‚ve společenství‘ chtějí ve vlastních oratořích uspořádat slavení mše svaté podle římského misálu vydaného v roce 1962, je jim to dovoleno. Chtějí-li jednotlivá společenství nebo celý Institut či Sdružení konat takovéto slavení často, většinou nebo trvale, ať v této věci rozhodnou vyšší představení podle právních norem, zákonů a zvláštních ustanovení (čl. 4).“

I kdyby se františkáni Neposkvrněné rozhodli sloužit stále výlučně tradiční mši, mohou tak učinit, pokud o tom ve shodě s vnitřními stanovami rozhodnou představení. Ti však ani nešli tak daleko, jenom ji podporovali a usnadnili k ní přístup.

Františkáni Neposkvrněné se nedopustili žádného zločinu, který by ospravedlňoval pozastavení jejich studií a formace. Jsou institutem schváleným nejvyšší autoritou Církve, a pokud je takové schválení uděleno, může být odňato pouze ze spravedlivého důvodu. „Skrytý lefebvrismus“ nebo „tradicionalistické směřování“ nejsou nic jiného než záminky uvařené z vody, postupem hodným totalitních režimů minulého století. Všechny tyto tresty jsou z pohledu přirozeného, božského i pozitivního církevního práva neplatné. Sv. Tomáš Akvinský ve shodě se sv. Augustinem poznamenává, že nespravedlivý zákon není vůbec žádným zákonem, ale spíše projevem násilí.

Možná že jsou dočasné statky františkánů Neposkvrněné navždy ztraceny, ale třeba je to oběť, kterou Neposkvrněná vyžaduje od svých dětí, aby prokázaly svou věrnost jejímu boji proti zednářství a modernismu. Vždyť to jsou přeci františkáni! Copak by hřešila matka jednoho ze svatých neviňátek, kdyby neuposlechla nespravedlivé Herodovo nařízení a odvezla své dítě z Betléma? Provinila by se snad neposlušností? Samozřejmě že ne. Neměla žádnou povinnost podrobit se nespravedlivému pronásledování.

Mohlo by se zdát, že toto pronásledování františkánů Neposkvrněné je snad znamením konečné bitvy, konečného útoku modernismus proti Církvi zevnitř. Sestra Lucie z Fatimy před několika desetiletími prohlásila, že se ďábel chystá svést rozhodující bitvu proti silám Neposkvrněné. Zároveň varovala, že zasvěcené osoby stojí ve středu této bitvy. Možná za tohoto pontifikátu proběhnou nejtěžší střety konečného boje o duši Církve. Pokud tomu tak bude, musíme být připraveni obětovat vše pro Neposkvrněnou, jejího božského Syna a jeho Mystické tělo.

Převzato z remnantnewspaper.com. Zkráceno.
Přeložil KT.

Komentáře: 17 - k článku Pronásledování dětí Neposkvrněné

 1. renda napsal:

  Nic nového pod sluncem, nejen FSSPX, i indulťáci, konzervativní nomáci, co ještě zcela neztratili víru, vše bude postupně ničeno ve jmému „poslušnosti.“ Mons. Fellay by si to měl konečně uvědomit a obrátit kurz k zakladateli. Zde vídíme „vstřícnou ruku“ Říma k tradičním.

 2. Armin Cordianus napsal:

  „Mohlo by se zdát, že toto pronásledování františkánů Neposkvrněné je snad znamením konečné bitvy, konečného útoku modernismus proti Církvi zevnitř. Sestra Lucie z Fatimy před několika desetiletími prohlásila, že se ďábel chystá svést rozhodující bitvu proti silám Neposkvrněné. Zároveň varovala, že zasvěcené osoby stojí ve středu této bitvy. Možná za tohoto pontifikátu proběhnou nejtěžší střety konečného boje o duši Církve. Pokud tomu tak bude, musíme být připraveni obětovat vše pro Neposkvrněnou, jejího božského Syna a jeho Mystické tělo.“

  Zde je odkaz na Militia Immaculata (MI) tradiční observance, pod záštitou kapucínů z Morgonu : Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji (FSSPX Polsko)

 3. Stanislava napsal:

  Můj drahý rodák Maxmilián Kolbe je velký svatý a primluvce. Modlím se k němu a prosím ho o osobní ochranu. Tak i věřím, že vždy ochraňuje ctitele Neposkvrněné, i před apostatou Bergoliem.

 4. Pan Contras napsal:

  Biskup v bílem to má za pár a draze to zaplatí.

 5. Libor Rösner napsal:

  Bezděky jsem si vzpomněl na tento skvělý film:
  http://www.youtube.com/watch?v=76eYTw3dGN0

 6. Giuditta napsal:

  To je otřesné!

 7. Jiří Válka napsal:

  Mnohokrát děkuji za tento článek o modernistické šikaně řeholního společenství za to, že využilo papežského povolení. v osmdesátých letech jsem sám zažil šikanu modernistů za to, že jsem si opovažoval přijímat Eucharistii v kleče. Už z toho i z ničení mobiliářů kostelů mi bylo jasné co to je za ovoce ta nová liturgická „reforma“.
  Jiří Válka

 8. Markus napsal:

  Jiří Válka exorcista Gabriele Amorth o liturgikej reforme:

  Znamená to tedy, že by mnoho biskupů a kněží nebylo katolíky?

  AMORTH: Řekněme to tak: oni nevěří na pravdu evangelia. V každém případě bych je obvinil, že rozšiřují herezi. Ale rozumějte mi správně: dokonalým heretikem je někdo, kdo byl obviněn z bludu a dále na něm trvá. Dnes se nikdo neodváží obvinit biskupa, že nevěří v ďábla a v posedlost nebo že odmítá jmenovat exorcistu. Mohu vám jmenovat celou řadu biskupů a kardinálů, kteří jakmile se ujali vedení diecéze, zakázali exorcistům provádět exorcismy. To je bohužel škodlivý vliv některých biblistů, a mohl bych vám jmenovat některé velmi význačné osobnosti. My, kteří jsme s ďáblem denně ve styku, víme dobře, že má prsty i v některých liturgických reformách.

  Například?

  II. vatikánský koncil doporučil, aby se některé texty přepracovaly. Ale na to se nedbalo. Místo toho se vytvořily texty úplně nové. Vůbec se při tom nepomyslelo na to, že se tak věci nemohou zlepšit, nýbrž jen zhoršit. V této mánii bylo mnoho ritů, které vznikly v minulosti, odhozeno, jako by nás církev až do dneška podváděla a klamala a teprve nyní nastal čas velkých géniů a superteologů, superbiblistů a superliturgiků, kteří přesně vědí, čeho je církvi třeba. To je lež. Koncil chtěl pouze přepracovat některé texty a nikoliv všechny zavrhnout. I ritus exorcismu měl být korigován, nikoliv však znovu napsán. Každý z nás, který ad interim zkoušel nový ritus, musí dosvědčit, že nové modlitby jsou neúčinné. Pavel VI. veřejně protestoval proti tomu, že byl vypuštěn exorcismus z křestního obřadu. I z žehnání byla vypuštěna každá zmínka, že nás má Pán chránit před ďáblem. I Ježíš nás učil modlit se: Zbav nás od Zlého. V italštině je to chybně přeloženo: Zbav nás od zla. Nemáme být zbaveni od zla, jehož původ nikdo nezná, ale od konkrétní osoby, která nám škodí: od Satana.

  Co můžete říct jako očitý svědek o satanismu? Šíří se?

  AMORTH: Ano, a velice. Když zmizí víra, uvolňuje se prostor pro pověru. V biblické řeči bych řekl, že se lidé odklánějí od Boha a upisují se modloslužebnictví. V moderní řeči bych řekl, že se odklánějí od Boha a přecházejí k okultismu. Otřesná ztráta víry v celé katolické církvi v Evropě působí, že se lidí vydávají na pospas čarodějům, kartářkám a satanské sekty slaví velkou konjunkturu. Kult Satana se šíří takovými typy, jako je Marilyn Manson, mezi celými masami skrze satanský rock. Nezastaví se to ani před dětmi: časopisy a komiksy je učí čarodějnictví a satanismu.

 9. Markus napsal:

  Přední exorcista: Satanské legie se usadily ve Vatikánu

  Publikováno: 12.10.2013 | Rubrika: Rozhovory

  Satanův dým v Pánově domě

  …ale zbav nás od Zlého. Interview s?P.?Gabrielem Amorthem
  http://euportal.parlamentnilis.....x?id=11177

 10. ane napsal:

  ad Markus: G.Amorth uvádí, že papež Pavel VI. veřejně protestoval proti vypuštění exorcismu v křestním obřadu. Má otázka : Má papež skutečně tak malou moc, že může jen protestovat?

  Další věc nesouvisí bezprostředně s tématem, ale opírá se o srovnání v článku uvedeném. Mám před sebou poslední číslo AZ. Rozsudek interdiecézního soudu ve věci P. V. Mikulici : trest suspenze a zákaz všech kněžských úkonů, žádné opravné prostředky nepřípustné. Vím o tom případu jen málo, ale přes zjevné chyby, jichž se P. M. v souvislosti s Komunitou dopustil a vezmeme-li v úvahu jeho ochotou spolupracovat, se mi zdá tento trest stejně velmi neadekvátní. Uvážíme-li jiné, daleko závažnější případy. Z minulosti i současnosti. Možná se mýlím, ale cítím to tak.

 11. Markus napsal:

  ane, Montini protestoval, ale nic nespravil. Prirovnal by som Montiho k cloveku, ktorému horí dom a ten clovek, ked to uvidel, len si povzdychol ze horí mu dom a sadol si s prekrízenými rukami a pozeral, ako mu dom horí. No neurobil nic, aby zacal podla svojich mozností svoj dom hasit a zachránit co sa dá, nic, len sedel a pozeral sa a vzdychal, ze mu horí dom.
  Taký bol Montini, ktorého ovládali jeho zednárskí priatelia, ako Villot, Bea, Casarolli, Bugnini a spol.:
  http://www.magnificat.sk/2012/.....-vatikane/
  http://www.granosalis.cz/modul.....38;thold=0

 12. Martin napsal:

  Je to nespravedlivý trest. Aspoň je vidět, kde je pravda – na falešné proroky se neútočí. Ale překvapuje mě jedna věc zde nezmíněná – podle oficiálního vyjádření na rádiu Vatikán k proběhlému šetření mezi všemi členy kongregace františkánů Neposkvrněné prý většina členů označila jednání bývalého (a legitimního) vedení kongregace za problematické. Neznáte podrobnosti? Díky.

 13. Michal Semín napsal:

  Svatý stolec zveřejnil, že 61% členů v dotazníku uvedlo, že v jejich společnosti existují problémy. Zpráva Rádia Vatikán však již neuvádí, že 21% z nich konstatovalo, že k jejich řešení stačí mimořádná generální kapitula. Z toho plyne, že 45% členů mělo za to, že řešení má přijít z vyšších míst. Proto nelze tvrdit, že s vysláním Mons. Volpiho souhlasila většina členů. Až už vůbec nevíme, kolik z těch, kdo příchod vizitora zprvu vítali, také souhlasí se zvoleným postupem.

 14. Martin napsal:

  Díky za podrobnosti. I tak je to ale vysoké číslo (45%). Další postup vizitora je samozřejmě věc druhá.

 15. Michal Semín napsal:

  Otázka je, zda všichni ti, kdo uvedli, že je třeba určité věci naléhavě řešit, patří mezi odpůrce katolické tradice. Kongregace pro zasvěcený život 31.1. uvedla, že příjezd komisaře Volpiho byl iniciován žádostí pouhých 21 členů institutu (z celkového počtu 350).

 16. Libor Rösner napsal:

  ad 13 – jen malá poznámka – není ten výsledek 40%? 61-21…

 17. David napsal:

  Ano, takto se to dělo i na DVK, kdy malá skupina doslova převálcovala tu větší a takto se to také děje v mnoha farnostech, kdy místní „církevní tajemník“ se svými příznivci ovládá celou farnost včetně kněží.