Michal Semín

To, o čem si již nějakou dobu cvrlikali vatikánští vrabci na střeše, bylo dnes definitivně potvrzeno. Benedikt XVI. jmenoval novým prefektem Kongregace pro nauku víry řezenského biskupa Gerharda Ludwiga Müllera. Müller se tak stává i prezidentem komise Ecclesia Dei, Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise.

Toto jmenování je významné přinejmenším ze dvou hledisek.

Biskup Müller na dvojportrétu fotografky H. Koelbl.

Hledisko č. 1

Za strážce pokladu víry byl papežem vybrán teolog, který prokazatelně zastává heretická stanoviska. Ve své knize Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie z roku 2003 popírá dogma o nepřetržitém panenství Panny Marie, chápaje je pouze ve smyslu symbolickém, nikoli tělesném. V o rok starší knize, nazvané Die Messe – Quelle des christlichen Lebens, varuje v souvislosti s Nejsvětější svátostí oltářní před používáním slov „Tělo a Krev“, neboť by mohlo vzniknout zdání, že se opravdu jedná o hmotné Ježíšovy komponenty. Navíc v ní píše o Ježíši jako o lidské osobě. Přijetí Krista ve svátosti oltářní přirovnává k otevření dopisu, který člověk dostává od svého blízkého přítele a píše, že „esence chleba a vína je Bohem přetvořena v tom smyslu, že se výlučně stává vyjádřením a uskutečněním spasitelného společenství s Bohem“.

Také v oblasti ekleziologie má biskup Müller zřejmé heretické sklony. V jeho proneseném laudatiu u příležitosti udělení ekumenické ceny „biskupu“ bavorské evangelicko-luteránské „církve“ Bavorskou katolickou akademií v říjnu 2011 mj. řekl: „Křest je podstatným znamením našeho svátostného sjednocení se s Kristem, které z nás činí před světem jedinou Církev. Proto jsme my, katoličtí a evangeličtí křesťané, již sjednoceni v tom, co nazýváme viditelnou Církví. Přesně řečeno, neexistuje více vedle sebe existujících církví – jedná se spíše o rozdělení uvnitř jediného lidu a domu Božího“.

Biskup Müller definuje podstatu ekumenismu takto: „Dnes již nechápeme vztahy mezi námi na základě rozdílů v nauce, životě či církevním uspořádání, ale naopak na základě toho, co máme společné“.

Biskup Müller se „proslavil“ i tím, jak vysvětloval pobouřeným protestantům tvrzení, obsažené v dokumentu Dominus Iesus, že společnosti vzešlé z reformace nelze právem považovat za církve ve vlastním slova smyslu. Jedná se prý o nedorozumění, tvrdí Müller, neboť DI zde hovoří o místních církvích, vedených biskupy, nikoli o tom, zda takové uspořádání patří k podstatě Církve. DI tuto absenci prý pouze konstatuje a nijak ji nehodnotí. Reformačním společnostem jako takovým však DI prý církevní charakter neupírá.

Biskup Müller je také znám jako sympatizant teologie osvobození, rovněž tak žák a blízký přítel zakladatele tohoto marxismem inspirovaného myšlenkového proudu Gustava Guttiéreze.

Strážcem víry se tak dnešním den stává teolog, jehož mnohá tvrzení jsou v přímém rozporu s tím, co Církev učí.

Hledisko č. 2

Pokud nejvyšší představitelé FSSPX neztratili vidinou své tzv. regularizace soudnost, pak by dnešní jmenování biskupa Müllera prefektem Kongregace pro nauku víry mohlo u nich vést k přehodnocení některých příliš optimistických interpretací údajných změn v Římě a zaujetí realističtějšího postoje pro případ dalšího jednání se Svatým stolcem.

Biskup Müller je sídelním biskupem v diecézi, na jejímž území se nachází jeden z několika kněžských seminářů FSSPX (Zaitzkofen). O FSSPX se vždy vyjadřoval velmi odmítavě a kněžská svěcení v roce 2010 dokonce označil za nepřijatelnou provokaci a projev schismatu. Tato osoba nyní nahradí kardinála Levadu při jednáních s FSSPX.

Je proto jen velmi těžko představitelné, že ze strany Říma může dojít k zaujetí vstřícného postoje k naukovým postojům Církve, považovaných za závazné až do doby koncilové revoluce. Nelze si přeci realisticky myslet, že poté, co papež pověří významného odpůrce katolické tradice úkolem regularizace FSSPX, rozhodne se přistoupit na podmínky FSSPX dosud vznášenými. FSSPX by se tak opět mohlo soustředit výhradně na to, co mu dal jeho zakladatel Mons. Marcel Lefebvre do vínku – za všech okolností a bez naukových kompromisů vyznávat před světem i moderním Římem to, co Církev vždy a bez ustání učila. Bůh za tuto věrnost jistě sešle příhodnější dobu než je ta dnešní pro to, aby se FSSPX podílelo na vnitřní obnově Církve i pod přímou jurisdikcí církevních úřadů.

Komentáře: 29 - k článku Prefekt Kongregace pro nauku víry bez víry?

 1. Felix napsal:

  Já bych si dovolil upozornit na české vydání knihy Müller, Gerhard Ludwig, 1947 – Dogmatika pro studium i pastoraci / Gerhard Ludwig Müller ; [z německého originálu … přeložili Jan Frei … et al.] Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010; xxxv, 888 s. ; 23 cm.

 2. P.Petr Dokládal napsal:

  PAX etBONUM,
  Velmi děkuji za tuto zprávu. Jsem vždy vděčný za vše, co nějakým způsobem rozšiřuje obzor a stálevíce mne přesvědčuje o tom, že vše má v rukou Všemohoucí Bůh. Dokud se my všichni nedokážeme duchovně vrhnout Pánu k nohám, je nemyslitelné, aby byla nalezena nějaká shoda vedoucí k jednotě. Chápu, zde v tomto slzavém údolí, kdy jsme všichni doslova vybízeni k projevům věrnosti Bohu, kdy trpíme pohledem na rozpínající se sekularismus, na stále drzejší útoky satana, máme nejlepší vůli zachovat věrnost, hájit čistotu a svatost víry, ale podobně jako ona žena s krvotokem, jak jsme četli v neděli,prožíváme další a další zklamání nad různými projevy, které zakoušíme. VELMI JSEM OCENIL ZAHÁJENÍ NOVÉNY k DUCHU SVATÉMU pro jednání Bratrstva se svatým stolcem, protože pouze zde je naděje.Nikdo nemůže vidět do lidských srdcí, jen Pán do jaké míry je realizováno opravdu TOTÁLNĚ „FIAT VOLUNTAS TUA“. protože se nemohu ubránit často dojmu, že přesvědčení stavěnéi na těch nejlogičtějších a nejupřímnějších argumentech, vycházejících z upřímných obav, aby nedošlo k pohlcení a následné eliminace svatého katolického učení, které je pro mne ZÁSADNÍ PRIORITOU, ale cítím zde jakýsi zvláštní nádech lidských obav! Ano každý má právo vyjadřovat svobodně svůj názor, papež zvolil povolání biskupa o kterém jsem slyšel i dobré zprávy, znám osobně ženu, která je v jeho blízkosti, samozřejmě vždy lze nalézt nejednu chybu. Není to ale současně zkouška a výzva k oběti? Kolik křesťanů bere na sebe kříže druhých? Máme ve farnosti smírnou adoraci před svátostným Spasitelem po mši svaté každou středu. Většina věřících ale po ní odejde. Necítí potřebu modlit se za presidenta, premiéra,papeže, za bratry, také za tuto jednotu v duchu „jak chceš Ty Pane“. Málo také, cítím to jasně, Pána chválíme a velebíme i ve chvílích, kdy se odehraje něco, co bolí a zneklidňuje. Cožpak On nechce udělat velké obrovské věci právě tím, že my ustoupíme v pokoře a přijmeme Boží vůli. To není slabost, naopak, to je realismus nás dětí Božích před Otcem. To je postoj VÍRY.Ani v nejmenším nechci kázat, ale chci jen vyjádřit svobodně svůj názor. Necítím napětí ani obavy, vše má v rukou Bůh, dává nám Pannu Marii, je zde obrovský zástup svatých. Vždy je zásadní vidět velký cíl JEDNOTY Božích dětí.Starost a obavy jsou na místě, je to znamení čistoty víry, ale dnes jsme na cestě k radikální OSLAVĚ BOHA, dnes jsme blízko PARUSII, vyhlášení 5 dogmatu Panny Marie MATKY VŠECH NÁRODŮ! Dnes je každý pokřtěný odpovědný k osobní svatosti ve které se rozplývají obavy z osobních úletů a zrad! Ty mne následuj! Zde osobně vidím cestu. Pokud se mýlím, ponesu důsledky svého postoje před Pána. Děkuji a žehnám. P.Petr Dokládal

 3. Zrovna na svátek Navštívení Panny Marie je do funkce hlvaního inkvizitora oficiálně jmenován člověk, který zpochybňuje její panenství.

  A sekretářem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se stal Mons. Arthur Roche, známý svým odporem ke katolické liturgii.

  Monty Python hadr…

 4. Vidím, že i někteří „neokatolíci“ tuto nominaci těžce rozdýchávají, např. John L. Allen Jr., který by ještě před pár lety za kritiku tohoto rozhodnutí posílal každého do… schismatu: http://ncronline.org/blogs/ncr.....ology-ties

 5. Hamish napsal:

  To je hnus:(

 6. Felix napsal:

  Já bych se nebál. Nový prefekt je zdatný literát stejně jako papež. Oba moc dobře znají rozdíl mezi scholastickým přesným definováním pojmů a novověkým přívalem slov „vylož si, jak umíš, jak to cítíš.“ Hovoří-li se takto o hermeneutice kontinua, může mít někdo na mysli podobenství s balkonem a přízemím pod ním – je tam sice někde nějaké schodiště, ale na schodišti se nezůstává natrvalo. A oba profesoři to moc dobře vědí. Vyčkejme tedy s úsměvem na tu hermeneutiku a neukvapujme se s odsudky. Vše ostatní je podružné: nějaké dekrety, nějaký ritus. Jde o myšlení. Zásadně.

 7. Hamish napsal:

  Felixi, fakt jste stále tak naivní, že věříte ve změnu myšlení s prominutím starých dědků?
  Že od základu popřou to, co je celý život formovalo?
  Někdy si tu připadám, po přečtení vašich komentů, jak v cvokárně.

 8. Felix napsal:

  Já Vás pane Hamishi naopak za potrhlého nepovažuji. Na rozdíl od nesčetného hejna rádoby konservativců, kterým je však vlastní novodobé plkání, že to je k pukání. Ale plkat může i ten, který se nevyznačuje dlouhými traktáty. Uvedu př. hermeneutiky kontinua, semikontinua i diskontinua, že to pochopí i „Markéta theoložka u povečka“. Jde o jedinou větu. Scholastika ji měla ve tvaru: Odpočinutí věčné dej všem věrně zemřelým. To je balkon. Schodiště má: O. v. d. (v.) věrným z. A chodník dole: O. v. d. (v.) z. A teď si to trošku rozebereme. Všechny tři jsou slovně správné, ale v myšlení musí být ta balkónová verse. Protože jaké o. pro zavžené? Jaké o. pro věrné, kteří ke smrti přestali být věrnými? Že? A teď s poslechněme versi přízemní, jak se nám každý den line z rádia. Np, pane Hamishi, určitě Vy nejste tak naivní, že byste věřl tomu, že si každý do mylšení dá versi balkónovou. A ten posluchač? Ten si nakonec řekne, že věrný nevěrný, modlíjou se vni ze něho stejně. A líbí se mu to. A přestane chodit ke zpovědi, nebo k ní chodit nezačne. A máme tu problém odkřesťanštění a prblém nové evangelizace. A usnesení stíhá usnesení, a dílo zkázy pokračuje. A jak říká Pán Ježíš, takových věcí říkají a píšou mnoho, desetitisíce. A ti sva profesoři to vědí. A vědí také, že to je JEDINÁ cesta k nápravě. Třeba se bojej, co já vím. Ale V se nebojte. Nejde o dekrety, nejde o ritus. Jde o myšlení, tj. o soud, statiíce soudů, a větu, která jej, je vyjadřuje. C. b. d.

 9. David Hibsch napsal:

  To je skutečně komedie, nikoliv však božská. Myslím, že jde o podobné znamení shůry jako v připadě heretického sletu v Assisi v roce 86 na podeně „blahoslaveného“ papeže. Věřím, že FSSPX raději zůstane v tzv. schizmatu….spolupráce s těmito postaršími podivíny je cesta do zbytečných problémů.

 10. David Hibsch napsal:

  To je skutečně komedie, nikoliv však božská. Myslím, že jde o podobné znamení shůry jako v připadě heretického sletu v Assisi v roce 86 pořádané na popud “blahoslaveného” papeže. Věřím, že FSSPX raději zůstane v tzv. schizmatu….spolupráce s těmito postaršími římskými podivíny je cesta do zbytečných problémů.

 11. Armin.Cordianus napsal:

  Regensburg Bishop: All four SSPX bishops should resign and the SSPX seminary should close
  [EN] Catholic Church Conservation
  [DE] ZEIT online (seite 1-3)

  SSPX Bishop de Galaretta Warns against New Head of CDF
  [EN] Catholic Family News

 12. solipso napsal:

  Zdá se, že panu papeži jde opravdu o dobro Církve, když se rozhodl „regularizaci“ takto účinně poslat k ledu. Osobně to považuji za collateral benefit novény za GK FSSPX.

 13. Felix napsal:

  Armin.Cordianus: Velice děkuji za Váš cenný a zajímavý odkaz „Regensburg Bishop: All four …“ Je jen tři roky starý …

 14. Armin.Cordianus napsal:

  @Felix post No 13:
  Bohužel se od roku 2009 nic nezměnilo:
  New Head of CDF on record. Four SSPX bishops should resign and close their seminary
  [EN] Catholic Church Conservation

  A pro Váš klid:

  MONDAY, JULY 02, 2012
  New Head of CDF on record. Four SSPX bishops should resign and close their seminary

  Catholic Church Conservation: Regensburg Bishop – All four SSPX bishops should resign and the SSPX seminary should close

 15. Felix napsal:

  A tak, milé děti, teď vám dám hádanku Jak byste vysvětlily tento úkaz. Už jsme si řekli, co ta slova znamenají, takže: Liberálové se radují, že nový prefekt je ultrakonservativní, a konservativci pláčou, že je ultraliberální. Mohu vám napovědět: Svatý otec zásadně podává svaté přijímání lidem vkleče a do úst (s výjimkou třeba španělské královny), ale po celém světě se svaté přijímání běžně podává ve stoje a i na ruku. A teď máte do konce hodiny čas na řešení. A žádné opisování!

 16. Radomír Malý napsal:

  Myslím, že Benedikt s přibývajícím věkem a zdravotními problémy stále více ztrácí pozice a vliv. Jestliže ještě na počátku pontifikátu přece jen něco pozitivního prosadil (třeba Summorum Pontificum), teď už nikoliv. V tom Vatikánu to vypadá, že si tam ti vnitrocírkevní zednáři dělají z papeže úplnou čurinu. Když biskup Fellay provedl korekci té věroučné preambule tak, aby odtud vypadly novoty DVK, a mluvil o tom osobně s papežem, ten mu to schválil a vyjádřil se pozitivně. Teď ale Kongregace pro nauku víry poslala opět Bratrstvu tu staronovou preambuli – a zase s nekompromisním postulátem uznání novot DVK, což je pro FSSPX samozřejmě nepřijatelné. Takže řídí Vatikán opravdu papež? Jak by mohl, vždyť podle koncilu je přece pouze „primus inter pares“, první mezi rovnými. Nominace mons. Muellera je potom opravdu ustanovení kozla zahradníkem, i když ten Levada nebyl o moc lepší, když byl arcibiskupem v USA, podporoval sodomity apod. Oremus pro Ecclesia Catholica!

 17. Felix napsal:

  Tak děti, máme tu první odpověď na naši hádanku. Není sice rovnou od někoho z vás, ale co byste tomu řekli? No, Aničko, tak nám pověz, když se tak pěkně hlásíš. Prosím, prosím, já si pane učiteli myslím, že vliv našeho Svatého otce naopak stále roste. A proč si to myslíš, Aničko? Prosím, protože otec nový prefekt je jednm z nejbližších osobních přátel Benedikta XVI. Správně Aničko. Je-li tvé vyluštění naší hádanky tak bystré, jako tato tvá odpověď na názor pana doktora, všichni se na ně moc těšíme. Můžeš si sednout.

 18. Radomír Malý napsal:

  Milý bratře Felixi, nerozumím Vám. To, co píšete, je zcela irelevantní ve vztahu k problému, o nějž tady jde. Mons. Mueller ve svých spisech – a já jsem tyto formulace opravdu četl – zpochybňuje ustavičné panenství Panny Marie a fakticky popírá reálnou přítomnost Krista v Eucharistii. Jestli patří či nepatří k osobním přátelům Benedikta XVI., je přece v této souvislosti naprosto irelevantní, tady jde o hereze, které hlásá, ne o to, jestli je někoho přítelem nebo ne, jestli je literátem nebo ne apod., kam Vy odvádíte diskusi. To, co předvádíte, promiňte, to není věcná diskuse. Tou by bylo, buď abyste dokázal, že Mueller heretikem není, že jeho teze heretické nejsou nebo že se v jeho spisech nenacházejí, nebo abyste uznal, že heretikem opravdu je. Tertium non datur. Nebo si snad myslíte, že když církevní autorita jmenuje na nějaký závažný post vyloženého heretika, u něhož není těžké hereze dokázat z jeho spisů, že máme jednoduše mlčet a kát se za to, jací jsme hloupí a nevzdělaní, protože jsme viděli hereze tam, kde ve skutečnosti nejsou? Máme snad tentýž postoj zaujímat i v případě „monsignora“ Tomáše Halíka? Přeji Vám požehnaný den.

 19. Felix napsal:

  Ale přece po mně, pane doktore, nechcete, abych odhaloval příp. herese. To je Váš problém a parketa. Já jsem namítal proti něčemu jinému, co jste vyslovil, a to že Svatý otec „ztrácí posice a vliv“ – což považuji za naprostý nesmysl. To souviselo s tím, že jsem vyslovil ještě předtím (15.) hádanku, na kterou jste reagoval tou ztrátou posic a přidal jste tam i své odhalení heresí, které jste následně rozvedl. Takže odbočujete od hádanky Vy směrem k odhalování heresí – a o těch se nehodlám bavit ani s Vámi, ani s jinými znalci. A pokud se Vám zdá hádanka nesmyslná a odbočující, tak se musím zasmát Vašemu nepochopení. Pro takové věru určena nebyla.

 20. Hamish napsal:

  Domnívám se, že teorie o „vatikánském vězni“, který jen podepisuje to, co mu je předloženo a jezdí tam, kam ho donutí jet (třeba Assisi), je absurdně směšná. Ostatně jako všechny teorie konzervativců, kteří ve své slepotě jsou schopni a ochotni obhájit i taková zvěrstva, jako výše zmiňované + třeba i švindlblahořečení papeže Wojtyly, který byl často inciátorem těchto sedánek (Assisi, světové dny mládeže, posvátné tancovačky a jiné).
  Zvláště na obhajobu onoho „blahořečení“ je pan doktor Malý opravdový expert. Díky Bohu, za doktora Zahradníka http://katolicka-kultura.sweb......la_ii.html

 21. Pavel napsal:

  ad Felix: „Ale přece po mně, pane doktore, nechcete, abych odhaloval příp. herese.“

  Doufám, že jste se nikdy nepokoušel vyučovat např. náboženství. Ještě, že nejste rodič. Protože jinak na dotaz dětí, zda je v Pánu Ježíši jen jedna přirozenost, byste musel odpovědět, že přeci po Vás nemohou chtít, abyste odhaloval hereze. Zatímco zodpovědný rodič by situaci snadno zhodnotil a řekl: to je hereze. A je úplně jedno, zda to říká malé dítě nebo prefekt kongregace.

 22. Radomír Malý napsal:

  Odpověď Hamishovi: Milý pane! Já nejsem tak naivní, jak si myslíte, ale vycházím – jak si můžete v mém příspěvku přečíst – z evidentního rozporu, kdy papež řekl něco mons. Fellayovi, ale Kongregace pro nauku víry zaslala FSSPX text, jenž požaduje pravý opak. O čem tento rozpor podle Vás svědčí?

 23. Libor Halík napsal:

  Pokud je Benedikt XVI. myšlenkově nestoriánem, pak je logické, že jmenoval prefektem Kongregace pro nauku víry člověka nevěřícího v panenství Panny Marie. Viz Kázání biskupa Bernarda Tissiera de Mallerais při udílení biřmování v St.-Nicolas-du-Chardonnet v Paříži (3.6. 2012): http://www.fsspx.cz/px007g.html#127f Heretik Nestorius, biskup, patriarcha konstantinopolský (cařihradský), prohlásil: Ježíš je Bůh, ale nebyl to Bůh, jenž se stal člověkem, člověk se stal Bohem, člověk Ježíš se stal Bohem. Je to katolické? Že se Ježíš stal Bohem? Ne, to je heretické. A je to přesně to, co před třiceti lety učil ve svých kursech jeden profesor v Řezně [zde monseigneur nepřímo poukazuje na P. Ratzingera, současného papeže, který v době, kdy byl profesorem, učil otevřeně herezi – asi pozn. překladatele], když říkal, že Ježíš se sám sebe natolik vzdal, vyšel natolik ze sebe samého, že se svou láskou sjednotil s JEDNÍM, to jest s Bohem. To je hereze; hereze, která je velmi podobná nestoriánské herezi. Takže buďme velmi opatrní, drazí věřící, abychom vyznávali katolickou víru, jak bychom měli. Nestačí říci, že Ježíš je Bůh, musíme říci, že se vtělil. Bůh byl učiněn člověkem skrze tajemství Vtělení.

 24. Hamish napsal:

  @ Dr. Malý – že by to byla stará kauza „papa Ratzi a Hegel jsou velcí kamarádi“?

 25. Pepa napsal:

  P.Dokládal toho hodně napsal, ale nic jasného nesdělil. Neumí si představit, že by papež mohl být takový, ono naivkové stále věří v jejich dobrou vůli, že za nic nemohou…beatifikace JPII, to byl děs!

 26. Pius napsal:

  Msgr. Tissier de Mallerais je vynikajícím znalcem myšlení Benedikta XVI. Doporučuji tento rozhovor, kde J. Ex. upozorňuje na další hereze v Ratzingerově knize Úvod do křesťanství: http://www.remnantnewspaper.co.....issier.htm (anglicky)

  Dále pak na jeho studii Faith Imperiled by Reason – Benedict XVI’s Hermeneutics anglicky zde: http://katolikrevue.ath.cx/2010/tissier.htm . Její obsah nedávno shrnul Msgr. Williamson do čtyř svých pravidelných komentářů, česky zde:
  http://crux.lightbb.com/t1131-komentao-eleison-208
  http://crux.lightbb.com/t1134-komentao-eleison-209
  http://crux.lightbb.com/t1136-komentao-eleison-210
  http://crux.lightbb.com/t1141-komentao-eleison-211

 27. Felix napsal:

  Bez ohledu na to, co zde bylo v komentářích vypsáno: čekal jsem, co asi napíše k novému otci prefektovi a k jeho výberu portál Res claritatis (dominikáni, dobré styky s Vatikánem, považují se za konservativce). Včera přišly novinky – ani slovo. Což to není významější, než mnohé jiné jepičí události?

 28. rehek napsal:

  S ohledem na to, co čtu v komentářích:
  Pane Felixi, pro Vás by bylo mnohem lépe si zřídit soukromou MŠ a začít dělat malým dětem přednášky. Nejste patrně schopen hovořit „dospělákovštinou“, zatímco „dětština“ Vám jde výtečně. Škoda takového daru od Boha neuyužít.

 29. Admin napsal:

  Věcně k tématu, prosím. Bez těch ironií. Díky.