Institut svatého Josefa nabízí přednášky na následující témata.

 • Výchova a vzdělávání dětí ve světle katolické víry

Zásady katolické pedagogiky. Rozbor encykliky Divini ileus magistri. Půvaby a úskalí domácího vzdělávání.

 • Je rozumné být katolíkem?

Význam apologetiky a důvody jejího úpadku. Lze rozumovými argumenty směřovat k poznání pravého náboženství?

 • Je ekumenismus v souladu s katolickým učením o Církvi?

Je katolická církev církví Kristovou? Proč učitelský úřad Církve před II. vatikánským koncilem odsuzoval ekumenismus? Rozbor koncilového dokumentu o ekumenismu a encykliky Ut unum sint.

 • Pravá tvář mezináboženského dialogu

Jsou nekřesťanská náboženství alternativními cestami ke spáse? Klaní se jejich vyznavači pravému Bohu? Jsou stoupenci soudobého judaismu našimi „staršími bratry ve víře“?

 • Aktuální význam fatimského poselství

V čem spočívá smysl fatimského poselství Panny Marie? Zveřejnil Svatý stolec třetí část tzv. fatimského tajemství? Co je jeho obsahem? Bylo Rusko zasvěceno podle přání Panny Marie?

 • Katolické vs. liberální pojetí svobody

Proč jsou principy liberalismu neslučitelné s katolickým učením o člověku a společnosti. Rozbor encykliky Libertas praestantissimum.

 • Kristus Král vs. moderní ideologie

Co učí Církev o státu a veřejném životě? Jsou kapitalismus a socialismus slučitelné s katolickým sociálním učením? Rozbor encyklik Rerum novarum a Quadragesimo anno.

 • Je nový mešní obřad „řádnou formou římského ritu“?

Zásady liturgického života Církve. Rozbor encykliky Mediator Dei. Tradiční mše svatá jako „mše všech věků“. Hořké plody pokoncilní liturgické reformy. Má katolík povinnost účastnit se „nové mše“?

 • Pravda o Evropské unii

Je poválečná evropská integrace slučitelná s katolickým učením o společnosti? Je Evropská unie reformovatelná?

 • Morální aspekty současné finanční krize

Jaká je role peněz v hospodářství? Bankovnictví částečný rezerv a život na dluh. Morální problém peněžního úroku.

 • Evropská demografická krize a její důsledky

Rodina v ohrožení. Příčiny a důsledky legalizace rozvodu, potratu a homosexuality. Bída multikulturalismu a liberální imigrační politiky.

Přednášku lze bezplatně smluvit pro skupinu zájemců v České republice i na Slovensku – pro farnosti, soukromá společenství věřících apod.