Srdečně Vás zveme na další setkání zájemců o sv. Františka a jeho duchovní odkaz, který nám skrze něj zanechal Náš Pán Ježíš Kristus, a to v podobě tří řeholních řádů a III. Řádu.

Setkání proběhne v sobotu 23. února 2013 v sídle FSSPX v Brně na Faměrově náměstí.

Tato iniciativa probíhá od září minulého roku. Je výrazem touhy navrátit se k víře a způsobu života sv. Františka, navzdory věroučné a liturgické krizi, která zasáhla celou Církev u samého kořene. Jen člověk zaujatý či zaslepený dnes může tvrdit, že žádná krize neexistuje a že probíhá „jaro Církve“. Někteří biskupové a kněží jsou sice nuceni přiznat, že ve srovnání s minulostí, je katolická víra vlastně na úprku ze života lidí, avšak příčiny tohoto procesu raději nehledají nebo je vidí tam, kde nebyly a nejsou. Právě proto se dnes tak často píše a hovoří o jakémsi návratu ke konzervativnějšímu pojetí katolické víry. Tento návrat je považován za návrat k osvědčenému.

Jde však o pouhé zdání a klam. Nejde o skutečný návrat, ale o konvergenci mezi neurvalým modernismem, který prezentují různá „církevní hnutí“ odvozená od protestantismu, a opět modernismem, který se vnějším způsobem přidržuje některých znaků a projevů katolické víry. Obé je ovšem útěkem od příčin věroučné krize. Je to jen snaha vytvořit širokospektrální syntézu, která má obhájit tvrzení, že duch modernismu a světa je vlastně v kontinuitě s věroučnou tradicí Církve.

Proto je velmi důležité, aby si dnes každý věřící katolík položil otázku, zda je jeho víra věroučně autentická, čili je v souladu s tím, co Církev učila vždy a ve všech dobách. Jestli ti, kteří jej vedou a poučují o víře, skutečně čerpají z kontinuálně uchované víry našich předků, jejímž výrazem je liturgie, a je-li tato víra v souladu s vírou našich svatých. Obnova tradičního III. Řádu sv. Františka není žádnou revoltou, revolucí či trucem. Je navázáním na dědictví otců, které bylo v sedmdesátých letech XX. století opuštěno, prohlášeno za zastaralé a téměř nehodné moderního člověka.

Zároveň je třeba zdůraznit, že nejde o projev staromilství, protože v tom katolická tradice skutečně nespočívá. Nepovažujeme však za správné, aby byla katolická věrouka postupně opouštěna, aby bylo vyhověno duchu světa a jeho požadavkům. Duch světa se totiž nezměnil a jeho požadavek je stále stejný. Stále tedy platí, co nesčetněkrát opakoval Náš Pán, že svět bude proti jeho učedníkům vždy vést boj. Právě proto není možné usmířit katolickou věrouku s duchem světa, aniž by nedošlo k vytunelování samotné nauky, kterou nám Náš Pán zanechal pro naši spásu.

Totéž platí o duchovním odkazu zakladatelů řeholí. I dílo sv. Františka, bylo za posledních padesát let natolik „osvíceno“ duchovní revolucí, že lze oprávněně pochybovat, že jeho současná podoba je způsobilá vést jeho následovníky ke spáse. Každý, kdo usiluje o hlubší a radikálnější duchovní život přeci ví, že na to sám ze sebe nemá. Ví, že jen Boží milost jej k tomu uschopní. Ovšem tato Boží milost může jen stěží proniknout skrze nekonzistentní a mnohdy deformovanou nauku, tím méně skrze liturgii, která je od ní vždy odvozena. Bez přilnutí k věroučným pravdám, nelze řeholní život vůbec realizovat. Je sice možné rozněcovat emocionální zbožnost a v tomto duchu konat i skutky, ale to ke skutečné proměně člověka nestačí, protože emoce jsou proměnlivé a snadno manipulovatelné. Toho jsme si vědomi, a to z vlastní zkušenosti. K řeholnímu životu potřebujeme jistotu katolické nauky a liturgie, kterou nám bohužel současný stav v Církvi i řeholní řády odvolávající se na sv. Františka nedávají. Nejsme lepší než jiní katolíci. Pouze jsme dospěli v závěru, že směr, který byl vytyčen posledním pastoračním koncilem, je sebevražedný pro Církev a zničující také pro její řeholní řády. Úbytky katolíků, kněží a řeholníků hovoří samy za sebe.

Katolík, který došel k podobným závěrům, bude muset jen docenit a správně vyhodnotit slova Našeho Pána Ježíše Krista „je lépe poslouchat Boha než lidi“ a dále „je poslouchejte, ale podle jejich skutků nejednejte“.

David Hibsch
Prozatímní představený III. řádu sv. Františka tradiční observance pro ČR

http://terciariserafinsti.webnode.cz/

Pozvanka_III_rad_unor_2013