Katecheze papeže Františka na generální audienci, 21. 5. 2014

„V Božích očích jsme tím nejkrásnějším, největším a nejlepším z celého stvoření. I andělé jsou pod námi, jsme více než andělé, jak jsme dnes slyšeli v Žalmu. Pán nás má rád!“

 ***

Žalm 8

„Co je člověk, že si ho všímáš, nebo smrtelník, že o něj pečuješ?

Učinils rovna ho bezmála andělu, slávou a ctí jsi ho korunoval.“

***

 Sv. Tomáš Akvinský, komentář k Žalmu 8

„Boží milosrdenství je tedy při porovnání člověka s Bohem veliké; plyne to však ze srovnání člověka s anděly, jimž se člověk přibližuje. Učinils rovna ho bezmála andělu.

Obraz Boží je v andělech přítomen tím, že pravdu poznávají intuitivně, bez potřeby zkoumání; lidé však poznávají diskursivně; proto je Boží obraz v člověku v menším stupni, než je tomu u andělů“.

fr

Komentáře: 11 - k článku Pověz mi, zrcadlo, kdo je tu z nás nejskvělejší!

 1. Aleš Lisovský napsal:

  Má-li to být určitá špička proti papeži, pak je také třeba si uvědomit, že to není výrok ex cathedra a tudíž se na něj nevztahuje neomylnost. Zároveň sv. Pavel na jiném místě říká: „Což nevíte, že budeme soudit anděly?“ (1Kor,6,3). V tomto kontextu pak onen výrok nezní zas tak kacířsky :-)
  Krásný den!

 2. Libor Rösner napsal:

  Ad 1: Tak si říkám, jestli to nebylo psáno v souvislosti s odkazem na daný žalm… Nevím, no…

 3. Karel napsal:

  Nevím, jak je na tom laik, ale jeden svatý kdysi řekl, že když potká kněze a anděla, tak rozhodně prvně pozdraví kněze.

 4. Alsa napsal:

  Proč je člověk nad anděly? Protože Bůh se stal člověkem a dal člověku účast na Boží přirozenosti, nebo jak píší církevní otcové (Atanáš Alexandrijský, Irenej z Lyonu ad.): „Bůh se stal člověkem, aby se člověm stal Bohem.“ Co z toho bylo dáno andělům? Vždyť odtud pochází závist a nenávist ďábla – padlého anděla vůči člověku, že svým Vtělením Bůh udělil člověku neskutečnou důstojnost, jež přesahuje důstojnost andělů. Bůh se stal navěky člověkem, nikoliv andělem, čímž Bůh vyslovil jasné slovo o člověku a jeho důstojnosti.

 5. Klára napsal:

  Also, nezapomínejte že Pán Ježíš je Velekněz, takže bych řekla že v tom co říkáte máte pravdu, ale vztahuje se to pouze na kněze.
  Lidská přirozenost laika (hříšníka) nikdy nemůže být nad svaté anděly.

 6. Alsa napsal:

  Syn se nestal veleknězem, ale člověkem, „tělem“, čímž povýšil důstojnost lidské přirozenosti jako takové, což se odráží ve skutečnosti Jeho Mystického Těla, tj. Církve, jíž jsme všichni údy.
  A hříšníkem je i kněz či biskup, nejen laik. Ordinace nečiní člověka bezhříšným nebo dokonce nějakým nadčlověkem.
  Pokud ale trváte na svém, argumentujte výroky Magisteria, otců ap.

 7. lempi napsal:

  Co napsal Alsa je sofistikované překrucování pravdy.
  Syn se nestal veleknězem, ale člověkem, „tělem“, čímž povýšil důstojnost lidské přirozenosti…
  Stejně tak se dá argumentovat s tím, že Bůh se ponížil k lidské malosti.
  Víme jak bez Boží ochrany jsme slabí, neschopní a hloupí vůči satanu. Když nás ďábel muže mít mocí kterou má v hrsti a on většinu lidí pod svým vlivem má, jak bychom tedy mohli stát nad svatými anděly. Může si snad domácí kočičí mazlíček namýšlet, že stojí nad člověkem jen proto, že je ochraňován, milován a živen? Ano může, ale pravda to není.

 8. Klára napsal:

  „Jsi knězem navěky, podle řádu Melchisedechova“ ;-)

  Když nebyl Pán Ježíš Velekněz, tak co jsou apoštolové? Jestliže ani oni nejsou kněží, jak mohli sloužit Mši svatou?

  všichni jsme hříšníci, ale nevýslovná kněžská důstojnost, kterou jim Pán Ježíš dal je i přes hříchy povznáší nad anděly. (viz. komentář Karla)
  +
  Co se týká laiků doporučuji se nejdříve mrknout do katechismu (KKC) článek 330 : „andělé všechny viditelné tvory převyšují dokonalostí, jak o tom svědčí lesk jejich slávy“

 9. Alsa napsal:

  lempi: „Stejně tak se dá argumentovat s tím, že Bůh se ponížil k lidské malosti.“

  Ano, přesně tak, to už napsal apoštol Pavel: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil…“ (Flp 2).

  Tím dalším, lempi, jen vyjadřujete Vaše nepochopení skutku Vtělení a skrze něj spasení lidské přirozenosti. A považte, sám Bůh se stal NAVĚKY člověkem, nikoliv andělem! ;-)
  Bůh se ponížil k lidství, aby lidství povýšil k božství. Zkuste si přečíst třeba sv. Jana od Kříže a jeho pojetí deifikace, abyste věděl(a), co to znamená povýšení lidské důstojnosti.
  Vždyť apoštol Pavel nazývá Krista „prvorozeného mezi mnoha bratřími“ – my jsme skrze lidskou přirozenost, kterou na sebe Syn vzal a tak vykoupil, bratry samého Boha – o jakém andělu lze toto říci? Zkuste také zvažovat, co to znamená, že jsme „Tělo Kristovo“.

  Klára:
  Špatně jsem se vyjádřil. Neříkal jsem, že Kristus nebyl Velekněz, ale chtěl jsem zdůraznit, že se stal „tělem“, člověkem, nikoli andělem atp.

  „andělé všechny viditelné tvory převyšují dokonalostí, jak o tom svědčí lesk jejich slávy“

  Nemluvím o dokonalosti, ale o důstojnosti. Bůh svým vtělením tak pozvedl lidskou přirozenost, že „jsme bohové“, jak sám řekl v Janově evangeliu. Bůh nám všem, ať kněžím, nebo laikům, dal účast na své božské přirozenosti.

  A když už tak vyvyšujete kněžskou důstojnost, nezapomeňte, že všichni pokřtění mají také podíl na Kristově kněžství, které však samozřejmě není totéž jako kněžství služebné. jen ale nezapomeňte na tuto „laickou“ kněžskou důstojnost.

  Jinak Váš citát z KKC neponižuje laiky vůči kněžím, ale mluví o tvorstvu obecně, vč. kněží, ne? Navíc ten citát mluví o tvorstvu před Vtělením Pána. Vtělením se přece jen ve stvoření něco dosti zásadně mění – všichni lidé skrze víru a křest dostali podíl na božské přirozenosti, jak píše apoštol Petr.

 10. + b. Jan napsal:

  Pozdrav Pán Bůh, milý přátelé,
  děkuji autorovi za zveřejnění dalšího podivného citátu papeže Františka, vhodný citát 8 žalmu, a komentář sv. Tomáše Aqinského – doktora angelus.
  Sv. Tomáš věnoval velkou část své Teologické sumy právě andělům a proto požívá v Církvi tento čestný titul (podobně jako sv. Augustin – doktor grácie).
  Ad 1) Milý Aleši, neštěstí tohoto papežova výroku spočívá v kontextu s jeho dalšími podivnými výroky, které uvádějí věřící ve zmatek a nadále rozmělňují katolickou víru i morálku…
  Pane Ježíši Kriste, jak dlouho ještě…
  Ad 3) Autorem tohoto výroku je sv. František z Assisi.
  V Kristu a Panně Marie Vám všem + b. Jan

 11. Jiří Burget napsal:

  Jasnou katolickou nauku o andělech naleznete na adrese: http://www.lumendelumine.cz/in.....e-s-andely

  Tvrdit opak je ostudnou neznalostí Písma, Tradice a nauky církevních Otců. Jak v závěru uvádí teolog Josef Pospíšil, v této věci byla vždy nauka církve jednoznačná. Když jsem poprve četl tento výrok papeže Františka, byl jsem v šoku. Jak papež František smýšlí v jiných otázkách víry? Má ještě katolickou víru? Něměli bychom zapomenout, že třetí fatimské tajemství se týká především papeže – biskupa oděného v bílem.