Evžen Kindler

Credo evidentně obsahuje nominativy, akusativy a ablativy jednotného čísla, které neodpovídají zatím vysvětleným tvarům. Proberme si je nyní (za každým z nich připomeneme pro srozumitelnost pád příslušnou zkratkou nom, ak, ab a rod zkratkou M – mužský, F – ženský a N – střední):

Patrem (ak, M, Otce), omnipotentem (ak, M, všemohoucího), Factorem (ak, M, Tvůrce), ex Patre (ab, M, z Otce), lumen (ak, N, světlo), de lumine (ab, N, ze světla), consubstantialem (ak, M, soupodstatného), salutem (ak, F, spásu), de…Virgine (ab, F, z Panny), homo (nom, M, člověk), finis (nom, F, konec), Vivificantem (ak, M, Oživovatele), ex Patre (ab, M, z Otce), cum Patre (ab, M, s Otcem), in remissionem (ak, F, v odpuštění), resurrectionem (ak, F, vzkříšení).

Tato slova náležejí ke skloňování pro nás novému, které budeme nazývat e-skloňování. protože – jak poznáváme – jeho koncovka ablativu je –e a – s výjimkou slova lumen – koncovka akusativu je –em. To platí obecně a mnemotechnická pomůcka tedy nabádá: snadno zvládneme dva pády tohoto skloňování tak, že nahradíme samohláskou e samohlásky koncovek akusativu a ablativu, které už známe z o-skloňování a a-skloňování [1].

Zdánlivá výjimka v akusativu lumen je ovšem zákonitá; i v e-skloňování platí stejné pravidlo jako pro neutra, s nimiž jsme se setkali ve 4. lekci: nominativ, akusativ (a ovšem i vokativ) musí u všech(!) [2] jmen středního rodu být stejná, čili akusativ neuter netvoříme z nominativu nějakým „ohýbáním“ akusativní koncovkou, nýbrž ho z nominativu „opíšeme“. A pro čtenářovu dobrou náladu ještě připomínáme to, co jsme uvedli v prvním týdnu na začátku: také e-skloňování existuje jak pro podstatná tak pro přídavná jména.

To není vše. Ještě pro potěšení čtenáře upozorňujeme, že na rozdíl od o-skloňování se e-skloňování bohatě aplikuje ve všech třech rodech. Ano, když se naučíme tato jména skloňovat např. v mužském rodě, umíme to i pro rod ženský a – pokud jsme si vědomi výše zmíněného pravidla o rovnosti nominativu, akusativu a vokativu – i pro rod střední.

Výše lze najít mnoho příkladů na akusativ i ablativ ve výčtu tvarů přítomných v Credu, ale jen dva příklady nominativu: homo a finis. Když už víme, že v neutru se nominativ rovná akusativu, uhádneme ještě lumen a jistě každý uhádne i Pater. A tak se po prvé setkáváme s nepříjemným faktem: žádné vodítko pro odvození nominativ se nenabízí. Potvrdí nám to ještě jeden úryvek, a to ze závěrečné strofy hymnu Tantum ergo:

laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque sit et benedictio.

Je to téměř jednolitý výčet nominativů, v češtině přeložených:

chvála a jásání, blaho, čest, síla také buď i [3] dobrořečení.

Opravdu, když známe např. ablativ, nominativ z něho neodvodíme, ba ani rod. Obojí se musíme naučit „spolu se slovíčkem“, neboli musíme získat znalost dvou pádů, nominativu a pak ještě jednoho. A tak se budeme v dalších lekcích [4] věnovat jistým pravidlům, jak z ablativu poznat (raději řekněme odhadnout) nominativ a rod a zejména naopak: jak z nominativu odhadnout další pády a rod. Jde o pravidla, která jsou často nejednoznačná a mají mnoho výjimek, ale jsou lepší než nic. Často nám pomůže, když si vzpomeneme na nějaké odvozené slovo, případně odpovídající „cizí“ slovo v češtině. Na druhou stranu připomínáme, že když známe ablativ, odvodíme z něho už snadno i genitiv a dativ a všechny pády množného čísla (plurálu), ale o tom až později.

Abychom však čtenáři přece jen pozvedli náladu, tak uvedeme ještě něco: když on zvládne o-skloňování, a-skloňování a e-skloňování, zvládne gramatiku téměř všech substantiv a adjektiv a mnoho tvarů zájmen a číslovek. Další dvě skloňování, která nás později čekají, se uplatní jen u několika málo slov (např. u nám už známého Spiritus).

Zapamatujme si „speciality“ quoque (také, je to jakési zdůraznění významu předcházejícího slova) a et, které může odpovídat i našemu i.


[1] ale pozor: i v ablativu je zde ono e krátké!
[2] tedy nezávisle na tom, o které jde skloňování
[3] České spojky a a i se liší jen citovým výrazem, který v jejich latinských překladech není zobrazen: obě tam znějí et.
[4] konkrétně: v dalších 5 lekcích, pak si na 4i lekce odpočineme a od 17. lekce se ještě k tématu na 4 lekce vrátíme.

Diskuse pod článkem je určena pouze k upřesňujícímu dotazování a poznámkám nad obsahem článku.