Evžen Kindler

V 12. lekci jsme se po prvé setkali se substantivy středního rodu (neutry) podléhajícími e-skloňování. V této lekci si probereme další skupinu neuter. V češtině se setkáváme s neutry jako jméno, vemeno, semeno, břemeno či plemeno, z nichž některá si až do moderní doby zachovala nám srozumitelný „starý“ nominativ jako sémě, břímě a plémě, jehož kmen se v jiných pádech neuplatňuje. Analogická situace je v latině se substantivy nomen (jméno), lumen (světlo), semen (semeno) numen (podpora), flumen (tok, řeka), crimen (obvinění), examen (zkouška), carmen (píseň)… Jsou to neutra a v ostatních pádech mění koncové –men na –min, k němuž připojují koncovku e-skloňování, takže ablativ končí na –mine, genitiv na –minis a dativ na –mini. Na příklad v sekvenci Veni Sancte Spiritus se zpívá Veni lumen cordium (Přijď, světlo srdcí) a v pak Sine tuo numine (Bez tvé podpory) [1] – sine je latinsky předložka bez a pojí se – jak jinak – s ablativem. V Sanctus zpíváme in nomine Domini (ve jménu Pána), na celebrantovu výzvu Procedamus in pace (Vyjděme v pokoji) k průvodu (např. na Hromnice nebo na Květnou neděli) odpovídáme In nomine Christi. Amen (Ve jménu Krista. Amen),když děláme znamení křížem vystupuje také ablativ In nomine… (Ve jménu…) a introit pro svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš začíná In nomine Jesu (ve jménu Ježišově). Známá antifona pro Hromnice začíná slovy Lumen ad revelationem (Světlo k osvícení).

Další výše uvedená neutra se vyskytují vesměs v plurálu (množném čísle). Ten budeme probírat až později, avšak vzhledem k tomu, že jde o neutra, čtenáře neudiví, když už nyní upozorníme, že ve výrazech Super flumina Babylonis (Nad [2] řekami Babylonu – žalm 136 dle Vulgáty a offertorium pro 20. neděli po sv. Duchu) a crimina nostra (přestupky naše – v oblíbeném postním zpěvu Attende Domine) jsou akusativy plurálu; ano, v latině všechna neutra v nominativu, akusativu a ovšem i ve vokativu množného čísla končí tak, jako většina v češtině (města, kuřata), totiž na –a.

Zapamatujme si „speciality“ sine (bez – s ablativem) – v příští lekci ji použijeme – super (nad – s akusativem).

Diskuse pod článkem je určena pouze k upřesňujícímu dotazování a poznámkám nad obsahem článku.


[1] Pro zajímavost: v jednom rukopise byl tento výraz změněn na Sine tuo lumine (bez tvého světla)

[2] V češtině překládáme Při řekách babylonských, latina je v tom více logická, když při řece, jak jsme výš, nad ní.