Evžen Kindler

V minulé lekci jsme slíbili zaměřit se na slova lux a noctem. Nominativ od noctem je nox a tím jsme se dostali ke slovům končícím v nominativu na –x. Na konci 9. lekce jsme se už také setkali se slovy končícími na –x, a to genitrix a consolatrix, o nichž už víme, že jsou to feminina a že při skloňování se jim mění x na c a přidají se pádové koncovky. Tak to platí pro mnohá substantiva, která končí na –x, jako pro nám už známé lux a např. pax (pokoj, mír), crux (kříž) a vox (hlas). Jsou opravdu feminina, jak známe z 5. strofy sekvence Veni Sancte Spiritus (O lux beatissima – ó světlo nejblaženější, nikoliv beatissime nebo beatissimum), z introitu mše sv. za zemřelé (et lux perpetua – a světlo nepomíjející) nebo ze začátku communia téže mše (lux aeterna – světlo věčné), z prosby za pokoj pro církev a v církvi, kterou se modli celebrant během zpěvu Agnus Dei (pacem meam do vobis – doslova pokoj můj dávám vám, nikoliv meum), ze začátku jedné antifony zpívané při uctívání sv. Kříže na Velký pátek (Crucem tuam adoramus – kříž tvůj uctíváme), a ze dvou antifon Adoramus te a Per lignum zpívaných při přenášení Nejsvětější Svátosti na hlavní oltář týž den, z nichž první obsahuje slova quia per crucem tuam (neboť skrze kříž tvůj) a druhá et per sanctam crucem (a skrze svatý kříž); všude jsou daná substantiva doplněna adjektivy s koncovkami –a  nebo –am pro ženský rod. A ještě: na konci preface o Nejsvětější Trojici celebrant zpívá una voce – jednám hlasem.

Bohužel však tento poznatek neplatí obecně. Na příklad dux (vůdce) se sice skloňuje jako lux, ale je to maskulinum. Toto slovo známe z první strofy sekvence Lauda Sion (…lauda ducem et pastorem – chval vůdce a pastýře). Slovo rex (král), které je také maskulinum, se vzdaluje ještě víc: -x nemění na –c ale na –g (má akusativ regem a ablativ rege). Judex (soudce) je maskulinum a při skloňování mění x na c, avšak mění i e před ním na i: judicem, judice. Podobně se skloňuje slovo pontifex (velekněz [1]), také maskulinum, s nímž se setkáme ve 13. lekci: akusativ je pontificem a ablativ pontifice. A lex (zákon), které se skloňuje také jako rex (s g a ne s c), je pro změnu femininum. O našem známém slově nox už z minulé lekce víme, že x se nemění ani na c ani na g, nýbrž na ct. Aby toho nebylo málo, tak sníh se řekne latinsky nix, ale akusativ a ablativ jsou nivem a nive – z antifony zpívané při nedělním výkropu si můžeme pamatovat et super nivem dealbabor (a nad sníh zbělím).

Takže uzavřeme tuto lekcí poznatkem, že sázku, že substantiva končící na –x jsou feminina a při skloňování mění to x na c, lze snadno prohrát.


[1] Doslova to znamená stavitel mostů, což bylo vztaženo na nejvyššího římského kněze ještě v pohanské epoše.

Diskuse pod článkem je určena pouze k upřesňujícímu dotazování a poznámkám nad obsahem článku.