P. Karl Stehlin, představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) pro východní Evropu, přednesl 10. června v Poznani řeč o situaci uvnitř FSSPX a jeho vztazích se Svatým Stolcem. Uvádíme autorizovaný a redakčně upravený text této promluvy.

Drazí věřící,

Chtěl bych Vám přiblížit současnou situaci, jak je zapotřebí ji objektivně vnímat, a to jediným způsobem, který je přípustný.

Nejdříve krátce k historii, abyste zřetelně porozuměli tomu, co se skutečně událo mezi FSSPX a Svatým Stolcem, a co je pouze komentářem kohosi, zaslechnutým útržkem nebo skutečnou dezinformací.

Jistě si pamatujete, že probíhala věroučná diskuse, která byla řádně ukončena, přestože ne všechna projednávaná témata byla vyřešena. Je evidentní, že zástupci Svatého stolce nabyli dojmu, že nemá nyní smysl v této diskusi pokračovat.

Během těchto jednání naše delegace v čele s biskupem Alfonsem de Galarretou předložila všechny naše hlavní námitky k současné nauce, včetně toho, kde vidíme zdroj i příčinu krize. Vyjádřili jsme nejen naše znepokojení, ale předložili jsme rovněž argumenty, které dokládají, že skutečně v konkrétních případech došlo k rozchodu s učitelským úřadem Církve. Doložili jsme, že v tom či onom II. vatikánský koncil zavádí do nitra Církve nekatolickou nauku. Jak sami jistě víte, jde o nauku o náboženské svobodě, nauku o ekumenismu, o nový mešní obřad a obecně o novou orientaci Církve, jejímž přímým následkem je sekularismus. Tradice se nyní prý stala „živou tradicí“, což je pojetí, které vytvořili modernisté, aby katolickou tradici vnitřně spojili se světským duchem. Není našim záměrem popírat potřebu jakýchsi legitimních reforem; ovšem přístup ke světu, který provází církev od II. vatikánského koncilu, nepřipravuje člověka k boji v tomto slzavém údolí, a již vůbec ne pro věčnou spásu. Otázky spásy a jejího ohrožení se stávají druhořadými a jsou světským duchem odstrčeny do pozadí.

Tyto klíčové body byly předloženy tak jasně, jako to dosud nikdy předtím nebylo možné; včetně teologického zdůvodnění, obsaženého v dokumentu o mnoha stranách, který byl předán Svatému otci.  Papež Benedikt XVI. je tedy dobře informován a skutečně se orientuje v každé otázce tohoto sporu. To není názor biskupa Fellaye, ale představitelů Svatého stolce. Toto vědomí je velmi důležité pro pochopení zásadního významu celé naukové diskuse.

Jednání s Římem však nebyla úspěšná. Biskup Fellay dokonce řekl, že to byla spíše série zklamání, protože téměř v žádném bodě nedošlo ke shodě. Zástupce Svatého stolce sice prohlásil, že všechny názory zástupců FSSPX jsou v souladu s katolickou naukou (alespoň toto nám nebylo upřeno!), přičemž proti těmto našim postojům nepadly žádné námitky, ale na konci diskuse o každém jednotlivém bodu nám bylo řečeno, že FSSPX musí zároveň akceptovat tzv. římský pohled. My však nejsme schopni vést debatu v rozporu se zásadami logiky, neboť logicky myslící člověk může přijmout buď jedno či druhé. A u toho také diskuse s Římem skončila. Výstupní dokumentace byla  předložena Svatému otci. Poté byl 14. 9. 2011 biskup Fellay, jakožto představený FSSPX, pozván do Vatikánu, kde mu byla předložena tzv. nauková preambule (tedy věroučný text), a byli jsme požádáni, abychom tuto preambuli podepsali. Tato preambule je mnohem konzervativnější, mnohem více tradicionalistická, než kterákoli z těch, co byly nabídnuty představeným jiných tradicionalistických společností a bratrstev, která se nakonec podřídila komisi Ecclesia Dei.

I přesto tato preambule obsahuje závažné nedostatky a nebere v úvahu naše výhrady; naopak požaduje pozitivní přístup v tomto ohledu pro nás nepřijatelný, byť se zároveň tvrdí, že vše v ní obsažené je třeba chápat i vykládat se zřetelem na neměnnou  tradici Církve. Náš představený biskup Fellay tuto preambuli převzal a 7. 10. 2011 svolal do Albana všechny vyšší představené FSSPX. Po tomto setkání byla do Vatikánu zaslána odpověď, kterou byl text preambule odmítnut a jakožto protinávrh byl poskytnut náš věroučný text, který bychom byli ochotni akceptovat a podepsat. O několik týdnů později, tedy na začátku prosince, si Řím k tomuto textu vyžádal písemný komentář. Biskup Fellay odpověděl dopisem ze dne 18. 1. 2012. V něm vysvětluje Římu, že náš text obsahuje všechno, co FSSPX vždy zastávalo, a že tedy trvá na katolické tradici bez výjimky, a zároveň odmítá vše, co stále  považuje za děsivé bludy, které se uhnízdily v Církvi skrze II. vatikánský koncil.

Tento dopis byl poté diskutován v Kongregaci pro nauku víry a 15. 3. 2012 jsme obdrželi z Říma odpověď, která uvedla našeho představeného biskupa Fellaye přinejmenším do rozpaků. Ty byly způsobeny tím, že Svatý stolec z lednové odpovědi vyvodil zcela chybné závěry a na základě této odpovědi nám byly podsouvány názory, které jsme nikdy nezastávali. Například nám bylo mylně podsouváno a zároveň vytýkáno – byť ne takto kategoricky – že odmítáme úplně vše, co se odehrálo v Církvi po roce 1962. To samozřejmě nemá nic společného s realitou. Tyto výtky nás zcela neprávem obviňovaly či alespoň vytvářely zdání, že jsme náchylní k sedesvakantismu. Biskup Fellay byl tedy požádán, aby během měsíce zformuloval odpověď. V tomto čase vydal Svatý Stolec památnou tiskovou zprávu, hovořící o snaze vyhnout se rozkolu a jeho nepříjemným následkům. V odpovědi, která byla Římu doručena v polovině května, biskup Fellay vysvětluje, jaké je skutečné stanovisko FSSPX, přičemž kongregace zhodnotila tuto odpověď jako „mnohem více uspokojivou“ a slíbila, že ji předá Sv. otci, což se také stalo.

Biskup Fellay tedy nepodepsal žádnou deklaraci, ani sám žádnou nevydal. Jediné, co učinil, bylo to, že odpověděl na obvinění ze strany Kongregace pro nauku víry aby vyvrátil nám uměle podsunuté postoje. Pouze vysvětlil, co si FSSPX myslí o II. vatikánském koncilu a o otázkách pokoncilního magisteria, přičemž popřel tvrzení, že snad Mons. Lefebvre, po koncilu odmítal úplně vše. Jestliže uznáváme svrchovanost papeže, tak rovněž uznáváme a přijímáme celé jeho učení, které je ve shodě s Tradicí. Toto jsme vždy tvrdili. Je tedy nepravdivé ono anonymní obvinění, že biskup Fellay něco podepsal, že se změnil náš vztah k Římu, že jsme odvrhli něco z našeho přesvědčení o hlásání či obraně naší víry. Nic takového se nestalo a je to lež, protože zde se nic nezměnilo. Nyní jen čekáme na rozhodnutí papeže.

Existují dvě varianty, jak se budou věci vyvíjet. Buď Svatý otec prohlásí, že je naše odpověď nedostatečná a vrátíme se k naukovým otázkám a diskusím. Co to bude konkrétně znamenat, to nikdo z nás neví. Nevíme, jestli budeme opět vést tyto diskuse s představiteli Kongregace pro nauku víry a tedy pokračovat v tom, co bylo mezitím ukončeno.. Nemáme o tom ponětí, a jestli tomu tak bude, tak se nic nezmění a náš kanonický status bude stejný, jako byl dosud. Budeme čekat a zároveň pokračovat v naší práci při obraně katolické víry. Druhou možností je, že papež potvrdí, že je naše odpověď dostatečná a že nás přijímá – shodně se slovy biskupa Fellaye – takové, jací jsme, bez jakýchkoli změn, se vším, co jsme a co představujeme. Kdyby se toto stalo – kdyby papež přijal vysvětlení biskupa Fellaye, poté by byla věroučná otázka v tomto ohledu vyřešena. Muselo by se to však také odrazit v praxi. Jestliže by papež uznal oprávněnost toho, co hlásáme, tak v té chvíli bude před námi další etapa velmi těžké práce, přesněji řečeno: vytvoření právních nástrojů, tedy udělení FSSPX reálného statutu jakožto světové diecéze, nebo něčeho podobného. V tomto ohledu již existují jisté nabídky; ale, jak je Vám jistě známo – zvlášť našim právníkům – celé to vyžaduje co nejdetailnější dopracování. Vidíte tedy, že celý proces vyžaduje velikou opatrnost – že není možné připustit, aby teoretické a obecné deklarování „přijímáme Vás“ bylo v praxi vlastním sebepopřením skrze právní opatření, která by mohla být nevýhodná a FSSPX by poškozovala. Pokud by se to takto jevilo, musela by tato snaha o narovnání vztahu s Římem být opět odložena.

V červenci čeká FSSPX generální kapitula. Pokud by již bylo známo rozhodnutí papeže, mohli by se účastníci kapituly zabývat požadavky změn statutu a přizpůsobení požadavkům či návrhům Svatého stolce. Ovšem tyto návrhy by musely zohlednit všechny naše požadavky, postavené mimo jiné na podmínce naší plné nezávislosti na místních biskupech, což dal biskup Fellay zcela jasně najevo. Závislost na episkopátech by byla smrt FSSPX a každý z nás to samozřejmě ví. Takže musíme mít dobré právní záruky, protože pro takovýto případ neexistuje v latinské Církvi precedens. Z hlediska práva zde bude podobnost s východními církvemi (řeckokatolíci), ale tímto směrem nyní nechci tuto debatu vést. Ať tak či onak, máte nyní vhled do této situace, a snad je Vám tedy jasné, že se z naší strany nic nezměnilo, přičemž totéž potvrzuje i nedávno publikovaný rozhovor s biskupem Fellayem na portálu DICI.

Při této příležitosti se chci vyjádřit ještě k jedné záležitosti. Jistě ke každému z Vás dorazila informace o výměně dopisů mezi biskupem Fellayem a dalšími třemi biskupy FSSPX, kteří ho varovali, že dohoda s Římem je (či se může  stát) nebezpečnou pastí. Tito tři biskupové napsali, že jestli chceme zachovat linii FSSPX, pak je nejdříve potřeba dojít k naukové shodě, jinak se vystavujeme velkému nebezpečí. Na tento dopis představený odpověděl, přičemž oba dopisy byly publikovány. Tyto dopisy měly být tajné – tak, jak je to obvyklé u interní a osobní korespondence v každé instituci. Bohužel byly zveřejněny, přičemž se pak staly předmětem mnoha spekulací a „poučených analýz“ různých lidí, kteří o celé věci nemají přílišné povědomí.

V této situaci je důležité vědět, že v FSSPX od samého počátku, ještě z dob Mons. Lefebvra, existují dva proudy či dvě skupiny, které se různí v pohledu na problémy spojené s krizí v Církvi. Že je tomu tak, je zcela určitě výrazem Boží vůle. První skupina přistupuje k těmto problémům takříkajíc „matematicky“. Její členové se dívají na otázku zachování katolické víry způsobem objektivním a připomínají nám, že je nutné uchovat víru. Řekl bych, že je to v jistém smyslu abstraktní – analyzují nějaký text, nějakou encykliku, nějaké vyjádření, a komentují ho a potvrzují, že tento či tam ten bod se protiví víře, že jde o modernismus či jiný filosofický omyl. Tento matematický způsob je jednoznačným a správným objektivním přístupem, protože my musíme dokumenty a různá vyjádření analyzovat – zjistit, jaká jsou skutečná přesvědčení jejich tvůrců. Zde se klade důraz na srovnávání tvrzení toho či jiného představitele Církve se staletou tradicí a katolickou vírou. A když je postřehnuta neshoda, tak se naše stanovisko upevňuje v tom smyslu, že o to více se upevňuje náš závazek poučovat věřící, aby uchovali víru a neupadli do bludů, které se za těmito sofismaty a falešnou argumentací skrývají. Teto přístup je správný a velmi důležitý. Většinou ho reprezentují teologové a vyučující na seminářích, kteří ovšem zase mají méně vazeb se světem kolem nás, jejichž hlavním bitevním polem (netvrdím, že jediným a výhradním) je právě analýza všeho, co bylo řečeno či napsáno. Podtrhuji, že tento aspekt naší práce je velmi důležitý, ale není aspektem jediným.

Druhá skupina v FSSPX jsou misionáři, tedy Ti, kteří byli vysláni do světa, přičemž mají především pečovat o spásu duší a nacházet vhodné způsoby, jak lidi oslovit. Ti právě přemýšlejí, jakým způsobem onen poklad katolické víry a tradice nejen neporušený uchovat, ale také jak ho veškerými vhodnými metodami dále předávat. I já se mezi ně počítám a přemítám o tomto úkolu každý den, když se s lidmi setkávám. Pohled takového misionáře je zase jiný, protože on se zabývá především tím, jak předat pravdy víry druhým, tedy oním převedením teorie do praxe. Misionář má co do činění s lidmi a může pozorovat, jak reagují, jak se proměňují, jak člověk, který byl kdysi nepřítelem, se pomalu stává přítelem.

Právě zde je onen rozdíl. Biskupové Tissier de Mallerais a Alfonso de Galarreta jsou vlastně kontemplativními typy v tom smyslu, že udržují minimum kontaktů s tímto světem. Příznačné je třeba to, že nikdy neměli počítač ani přístup na internetové sítě, nepoužívají mobilní telefony a své znalosti čerpají z knih a vlastních úvah či rozjímání. I jejich apoštolát byl vždy obrácen do nitra FSSPX, což znamená, že prakticky znají jen ty, kteří jsou přímo kolem nich, tedy primárně z našeho prostředí.

Náš představený biskup Fellay, který z moci našich stanov – a tedy i vůle Mons. Lefebvra – má udržovat kontakt se Svatým stolcem, se samozřejmě stýká s lidmi z těchto struktur. S rozvahou pozoruje, co se uvnitř odehrává, včetně probíhajících změn, tedy co se skutečně událo od roku 2000, od časů prvních kontaktů FSSPX se Svatým stolcem od vysvěcení biskupů na konci osmdesátých let. A na to se také odvolává ve svých vyjádřeních. Změna, která nastala na straně Svatého stolce, je skutečně něčím reálným a její popírání je skutečně v rozporu s realitou.

Je samozřejmé, že mezi reprezentanty těchto dvou způsobů vidění současného stavu Církve dochází k jistému jiskření, a to se děje i nyní, kdy je v nabídce Svatého stolce viděno určité nebezpečí, přičemž se zvažuje, je-li toto ta správná chvíle, kdy ji přijmout. Právě nyní je hlas obou skupin velmi důležitý. Právě z tohoto důvodu se nemohu nikterak pohoršovat nad hlasem těch, kteří varují a doporučují opatrnost, aby nebyla nezodpovědně vydána v nebezpečí naše víra.

Nyní však dospívám k nejdůležitější otázce: zda postup našeho představeného biskupa Fellaye ohrožuje naši víru, či ne. Moje víra by mohla být ohrožena dvěma způsoby: pozitivně, kdybych byl nucen činit a hlásat něco, co je s ní v rozporu – nebo negativně, kdyby mi bylo bráněno hovořit o nebezpečích, která víře hrozí. Pokud bych nemohl varovat ovce před vlky, byl bych podoben lékaři, který může pacientovi říci pouze jakým způsobem zlepšit jeho zdraví, ale není mu dovoleno stanovit diagnózu „zde se v tomto místě rozvíjí nádor“, ani poskytnout lék. To by zcela určitě naši víru ohrožovalo. I Svatý otec ví velmi dobře, že podmínkou „sine qua non“ biskupa Fellaye (a jím stále připomínanou) je, abychom se v takové situaci neocitli. Musíme mít záruku svobodného hlásání víry a apoštolátu. Scénářů dalších událostí může být skutečně hodně. Nejlepší variantou by bylo, kdyby nám Řím přiznal, že máme ve všem pravdu a odvrhnul koncilní bludy, ale samozřejmě jen člověk naivní může žít iluzí, že k tomu může dojít bez zázračné Boží intervence. Nejčernější scénář zase vidí či předpokládá jen samé pasti, které na nás číhají, aby bylo s námi otřeseno zevnitř. Pravděpodobně je realita někde mezi těmito krajnostmi. A právě proto má náš generální představený oprávnění se o dosažení cíle pokoušet, pokud uváží, že se situace překlápí ve prospěch Tradice.

Mons. Lefebvre si 5. 5. 1988 také myslel, že lze podepsat dohodu, ale když viděl, co se děje již následujícího dne svůj podpis stáhnul. Samozřejmě mu to mnozí vyčítali – ale to bylo vše, co mohl Řím dělat. Takže kdyby se ukázala římská nabídka jako past, i my se můžeme zase jednoduše stáhnout. To považuji za absolutně přirozenou a mravně obhájitelnou reakci. Ovšem nepřipouštím možnost, že by kterýkoliv z vyšších představených byl schopen zradit víru a zaprodat poklad, který jsme získali a po čtyřicet let jej chráníme, a podepsat jakýkoliv text v rozporu s vírou, například o náboženské svobodě. Doktor Pawel Milcarek je svědkem našeho odhodlání. Před několika dny jsem s ním debatoval v klášteře dominikánů v aule sv. Tomáše v Krakově o otázce náboženské svobody. Pan doktor mi tvrdil, že až získáme kanonický status, bude FSSPX muset akceptovat Dignitatis humanae. Odpověděl jsem, že to nepřichází v úvahu. Nelze akceptovat něco, co jsme uznali (samozřejmě jsem naše stanovisko podložil řádnými argumenty) za perfidní (zvrácené) a škodlivé pro Církev. To by byl nejen akt zrady, ale rovněž i hlouposti.

Všechno ostatní, co je v nesouladu s tím, co jsem Vám dnes řekl, jsou jen pouhé drby. Ti, kteří podléhají senzacím prezentovaným na internetových portálech, jsou velmi snadno chyceni do pasti. Vnímají, že biskup Fellay řekl to a jiný biskup zase něco jiného, a okamžitě mají potřebu vše komentovat a šířit. Bohužel nikdo z nich – ani laici, ani kněží, či dokonce biskupové, kteří důvěřují internetovým senzacím – není uchráněn před špatnými vlivy těchto dezinformací. Je zjevné, že za vyvoláváním tohoto informačního šumu stojí dvě skupiny lidí, kteří nejsou FSSPX zrovna přátelsky nakloněni. Od těch prvních jsme slyšeli v květnu tohoto roku: „V této chvíli je biskup Fellay v Římě aby už jen doladil konkrétní podobu dohody“, což je lež, protože já v té době v Římě byl také a vím o tom své. Je to obyčejná lež. Druhá skupina, která není o nic méně nebezpečná, jsou sedesvakantisté, kteří mají minimum vlastních věřících, tudíž se snaží získat vliv na katolíky, kteří jsou s námi spojeni. Užívají podobnou metodu jako lidé z první skupiny: informace ohýbají, vytrhují věci z kontextu jednotlivých vyjádření biskupa Fellaye, přičemž se ho snaží „demaskovat“ jakožto zrádce katolické tradice. Tyto útoky mají jediný cíl, totiž destabilizovat FSSPX a jako takové je nelze přehlédnout a už vůbec ne bagatelizovat.

Nemám vhled do myšlenek a záměrů našeho generálního představeného a tudíž nehodlám domýšlet – jak činí různí internetoví experti – další scénáře, ale v jednom jsem si jist. Jestliže uchováme poklad, který nám odkázal Mons. Lefebvre, jestli zachováme naši víru, tak pokud přijmeme římskou nabídku, může z toho vzejít velmi dobré ovoce. Viděl jsem na vlastní oči, jakožto účastník světového kongresu o Fatimě, který zorganizoval P. Nicolas Gruner, že biskup Fellay není naivním snílkem a rozhodně se nenechá ošálit pouhým úsměvem z Říma, jak mu mnozí podsouvají. Na tomto kongresu i jinde jsem viděl lidi, kteří skutečně hledají pravdu, kteří jen čekají na to, až budeme mít kanonický status, a opravdu chtějí poznat katolickou Tradici. Oni touží po pravdě, které obdrželi zoufale málo. Zároveň vidí ten strašlivý úpadek duchovního života v diecézích a klášterech a hledají prostředky proti této otravě. Velmi po nich touží, ale stále o nich příliš málo vědí.

Právě v této skupině lidí, kteří jsou zaujatí Tradicí, bychom mohli pracovat s větší svobodou a přinášet Církvi velké dobro. Pokud se našich ignaciánských exercicií, které jsou tak úžasným darem od Pána, v našem priorátu v Bavorsku zúčastní pět mužů, jsem spokojený a velmi šťastný. Avšak pomyslete, kolik dalších by dokázalo čerpat z pokladu Tradice, kdyby mohly tytéž exercicie proběhnout v kterémkoliv semináři pro diecézní či řádové duchovní. A právě tento misijní pohled, tato starost pracovat pro dobro celé Církve, se nachází ve všech vyjádřeních našeho generálního představeného.

Samozřejmě musí mít na paměti, že mohou existovat ony pasti, a nedopustit, aby naše pomoc Církvi nebyla obrácena proti nám. Nelze připustit, abychom byli nuceni mlčet či podepsat se pod lež, protože by šlo o jednoznačný akt zrady. Na druhou stranu nemůžeme – odvolávajíce se na čistotu víry – nevykročit z úkrytu ze strachu z ušpinění rukou, ze strachu před modernisty, protože bychom se zřekli  misijního ducha, jehož jsme obdrželi od Mons. Lefebvra. A skrze tohoto misijního ducha máme předávat poklad katolické Tradice nikoliv jen uprostřed našich lidí, ale všem věřícím na celém světě. A pokud existuje taková možnost a my budeme mít svobodu v počínání bez ujmy na víře, pak nevidím důvod, proč bychom ji neměli využít.

Takže jistě chápete, že pasti na nás čekají jak na jedné, tak i na druhé straně. A proto je tu naše modlitba zasvěcení FSSPX Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu s prosbou o pomoc naší Matky Boží, aby tyto dva pohledy („matematický“ a misijní) byly spolu těsně spojeny, což je i má osobní starost. V tuto chvíli se tedy modleme, aby vše, co zaznívá od biskupa Tissiera de Mallerais a Alfonsa de Galarety i mnoha další kněží a profesorů seminářů, se vzájemně doplňovalo s pohledem našeho představeného a všech kněží a misionářů tak, jak tomu bylo vždy od chvíle vzniku FSSPX. Na základě toho může naše kněžské bratrstvo z těchto obtíží vyjít posílené a připravené pomáhat Církvi v jejím misijním poslání. Pokud by však mělo být obětováno cokoliv z naší víry, ať už by šlo o jakýkoliv kompromis v kterékoliv oblasti, tak jasně říkám, že naše víra je přednější a důležitější. Potom bychom museli odpovědět „non possumus“ a dál čekat. Co se dál bude dít, je v rukou Božích, a my si musíme zachovat ducha pokoje. Jestliže některý z biskupů nebo kněží budou nazírat jen temné stránky celé věci, což se mnohdy bohužel děje, je potřebné se za ně modlit. Podstatné je zachovat si střízlivý pohled a mysl a zároveň usilovat o to, aby se tyto dva pohledy na krizi doplňovaly a nezavedly nás do vnitřního střetu. Pevně věřím, že nám v tom Matka Boží pomůže.

Je možné věštit konec FSSPX a stále opakovat, že FSSPX kráčí do chaosu a že za několik týdnů z něj nic nezůstane. Ale je možné se na to podívat ještě z jiné perspektivy: jestliže jsme se stali svědky tak silného útoku, tak to znamená, že tato situace a možnosti s ní spojené ďábla dráždí. Jestliže ho to dráždí, tak to zároveň znamená, že je pro nás připraveno mnoho velkých milostí. A o tyto milosti vytrvale prosme.

Překlad z polštiny: D. Hibsch
Wiadomości Tradycji katolickiej

Komentáře: 27 - k článku P. Karl Stehlin FSSPX: O co jde v jednání s Římem

 1. Felix napsal:

  Jak se to někde říká: Pán Bůh zaplať za slovo Boží.

 2. Pius napsal:

  Doufám, že Msgr. Williamson byl vynechán proto, že se prostě nehodí do žádné z použitých škatulek (matematické/misionářské pojetí), resp. hodí se do obou, a ne proto, že by byl už i uvnitř FSSPX odepsán.

  Nesouhlasím s tím, že „Nejčernější scénář zase vidí či předpokládá jen samé pasti … realita je někde mezi těmito krajnostmi“. To bych neřekl, právě historická realita ukazuje ze strany pokoncilního Říma vůči tradici jednu past za druhou. Obecně jsem velmi opatrný, když někdo říká „pravda je někde uprostřed“.

  Ale přes tyto výhrady se mi ten text líbí, jako téměř vše od P. Stehlina.

 3. Adam Bartoň napsal:

  Díky P.Stehlinovi za jasná slova. Je to složitá doba. Jeho postoj mě však naplňuje nadějí. A také vědomím, že modlitba je nesporně tou nejlepší cestou jak pomoci. Nikoli spekulováním.

 4. Renda napsal:

  Toho anglického gentlemana P. Stehlin vynechal…Co ten napíše v dalším Eleison?

 5. Jaroslav Valaštan napsal:

  IN NO WAY CAN THE SOCIETY ACCEPT ANY AGREEMENT WITH THE SOUL OF THIS NEW RELIGION. LET US CONTINUE THIS FIGHT FOR THE TRUTHS OF THE FAITH.
  Msgre. Tissier de Mallerais při svěcení kněží – Winona 16. 6. 2012

 6. solipso napsal:

  I když ne všechny závěry mi v textu P. Stehlina považuji za správné, jsem vděčný za to, že alespoň někomu z FSSPX my, drazí věřící, stojíme za to, aby nás alespoň v hrubých obrysech informoval situaci a dění v Bratrstvu ve vztahu k Římu. Kdyby podobně otevřeně jednali už před měsíci (ba roky), nebylo by třeba indiskrecí a fabulování. Pan misionář bp. Fellay by si měl uvědomit, že s Římem jedná nejen za sebe, za bratrstvo, ale také za nás, drahé věřící. Nevelí-li mu informovat nás normální lidská slušnost, pak by tak mohl činit alespoň z pastorační opatrnosti. Způsob, jakým s námi zachází se neliší od způsobu, jakým jedná s mons. Williamsonem: prostě na nás z vysoka ignoruje. Mám-li mluvit za sebe, pak musím říci, že biskupu Fellayovi nevěřím. Zásadní problém vidím v tom, že se kapitánem lodičky Bratrstva stal osvalený lodník (misionář) a nikoliv vzdělaný navigátor (matematik). Lze se pak divit, pokud kýl prakticky neustále drhne o útesy a cestujících se zmocňují obavy a posléze hněv?

 7. Blanca napsal:

  Nevím. Pocity z toho mám smíšené, ale vaše komentáře – jestliže jste přijali kněží FSSPX za své pastýře (neznám vás) – mi přijdou opovážlivé a nepříliš uctivé. Chápu, že nedůvěřujete Římu, ale proč tolik nedůvěry vůči bp. Fellayovi? Není v tom nějaká nezdravá pýcha a individualismus? (jen se přátelsky ptám)

 8. solipso napsal:

  Ano, máte pravdu. Jsem individuum, tudíž píšu a jednám (předpokládám, že zdravě) individualisticky. Připadá-li Vám můj komentář opovážlivý a neuctivý, je tomu tak proto, že jsem se opovážil vyjádřit nikoliv úctu, ale nedůvěru. Ptáte se, proč bp. Fellayovi nevěřím? Tedy: především proto, že již dlouho neuedělal nic, čím by ve mně důvěru k sobě posílil, ale zato udělal dost věcí, jimiž ji oslabil. Namátkou: umlčení bp. Williamsona, zatajování informcí o jednání s Římem, diametrální změna formy i obsahu rétoriky vzhledem k DVK, roztržka s ostatními biskupy Bratrstva, atd.

 9. *jozeff napsal:

  Pro solipso:
  Při veškeré úctě: Četl jste vůbec článek nad touto diskusí? Domnívám se, že jste četl něco jiného… Celkem trefně Vám odpověděla i blanca. Jenom bych chtěl připomenout, že Kristova Církev je hierarchický organizmus a určitě není postaven na demokratických principech, které jak víme, se vplazil po DVK a vidíme, jeho ovoce např. v biskupské kolegialitě a které i Vy vyžadujete. Takže Váš individualizmus Vás zavádí do omylu ve vašich úvahách. Pokoru, pane. Msgre Fellay má více víry než my tady všichni dohromady. A zajisté má kolem sebe moudré a rozvážné lidi, kterým naslouchá. Modleme se za něj a důvěřujme mu. To je teď třeba více než jindy.

 10. Hamish napsal:

  @*jozeff – škoda, že toho, kterého si kdysi mons. Lefebvre vybral za svého nástupce, tak nějak většina (včetně patera Stehlina a bp. Fellay) ignoruje.
  Nevycházím ale z údivu, s jakou samozřejmostí konáte to, co druhým vytýkáte. Jak můžete znát míru (sic) víry jednotlivých lidí, to by mne opravdu zajímalo.
  Pozor na přehnanou idolatrii směrem k hierarchii! Nekatolický postup.

 11. *jozeff napsal:

  pro hamish:
  Jediný smysluplný příspěvěk v této diskusi je od Adama Bartoně (4). To je opravdový katolický přístup. A taky připojuji: Díky za jasná slova, která nás, věřící, naplňují nadějí a důvěrou.

 12. Hamish napsal:

  Ano, slova, která záměrně opomíjejí jednoho z biskupů, který na sebe vážně velké množství sympatizantů, jsou opravdu jasná jak lumen.
  Ach jo, kdy už se i mezi tradičními začne používat mozek a slepota směrem k vlastním řadám zmizí.
  A ještě smutnější je fakt, že se někteří tváří, jako by ignorace jednoho z nejhlasitěji a nejjasněji hovořících hlasů byla ctností.
  Z toho bych blil.

 13. Ten co neumí použít vidličku a nůž napsal:

  Jeden biskup podzemní Církve co svého času sloužil první „indult“ v ČR mi kdysi vysvětloval, že chce-li někdo být dobrým křesťanem, musí být dobrým člověkem.

  Kopat do starého muže ve snaze uspokojit židy, do muže, který je navíc katolíkem a biskupem, je prostě hnus. Ale hnus by to byl i kdyby nebyl klerikem.

  I já se modlím za to, aby došlo ke katolické jednotě a římští preláti přijali, že pro všechny existuje jediná skutečná svoboda: stát se katolíkem, ale nikoho neopravňuje a neospravedlňuje hnusné chování k nejstaršímu biskupovi.

  A to píšu věda, že i můj předek skončil v transportu.

 14. Giuditta napsal:

  Bez ohledu na to, jak hezky to P. Stehlin napsal, nic z toho, co se kolem FSSPX děje, neopravňuje přemýšlivého jedince k optimismu, naopak. Svádí se boj o „nefeš jehudi“. Tento boj vede se zlým Panna Maria(na závěr:http://www.youtube.com/watch?v=b3Ra9Ac3tfE). Hrozivá, jako vojsko připravené k boji. Moderní Řím Jí v tom nepomůže, neboť nadpřirozenou láskou k židům nedisponuje, jak řečeno jinde – ledaže by přestal být moderním. Pomůže FSSPX? Anebo i ono židovskou duši obětuje? Jestliže vedení pod Otcem biskupem Fellayem obětuje Otce biskupa Williamsona, odpověď na předchozí otázku se rýsuje.
  —————————————————————–
  Kdy konečně bude stát na Staroměstském náměstí Mariánský sloup? Stihneme to tak, aby každý, zejména ten, kdo se bude v Praze nacházet, mohl uvidět, že Ona drtí svojí patou hlavu toho hada?

 15. solipso napsal:

  Jozeff: „Msgre Fellay má více víry než my tady všichni dohromady.“
  – potom navrhuji provést zkoušku podle Mk 16, 17-18. Vhodným činidlem by byl extrakt z oměje vlčího moru: je dostupný, stačí ho jen kapka, nezanechává v těle stopy a navíc má krásně symptomatický název. Pokud se Vaše hypotéza potvrdí, máte u mě pivo; pokud se nepotvrdí, nic po Vás nebudu chtít (už budu mít svoji odměnu).

 16. David Hibsch napsal:

  Některé komentáře jsou vskutku podivné. Jak někteří přesně ví, jaký je skutečný vztah mezi biskupem Fellayem a biskupem Williamsonem? Biskupa Williamsona považuji za skvělého biskupa a člověka s britskou přímostí, ale pokud vím, tak jeho rozhovor na téma holokaustu nebyl věroučnou záležitostí. Ať si o této historické událost či mýtu myslíme cokoliv, ať už se stala či nestala, ať v té či oné míře, ať jsme přesvědčeni, že pochybovat o interpretaci historie je akademickým právem, tak určitě nebylo moudré, přičemž to není v kompetenci biskupa, se tímto způsobem vyjadřovat, zvlášť v dnešní mediokracii. Je to skutečně otázkou priorit. Buď budu historikem revizionistou, nebo jsem katolickým biskupem universální Církve. Biskupovi nikdo neupírá mít k tomu jakýkoliv osobní postoj, ale víme, že biskup Fellay nese odpovědnost za FSSPX, jakožto celek, včetně toho, že tyhle osobní indiskrétnosti mohou např. vyvolat pronásledování FSSPX pohansko-liberálními státy a proč? Kvůli minulosti a z vůle falzifikátorů čehokoliv? Vám se chce bručet či být předhozen lvům pro nějaký holokaust? Mě tedy ne, pravda stejně jednou vyjde najevo, tak či tak, přičemž už nyní vím, že holokaustová ideologie je vytí hyen co cizopasí na tragice II. světové války. V této chvíli je ovšem důležité snažit se předat katolickou víru všude tam, kde je to možné a holokaust není mou vírou, ani vírou katolickou. Je to jen jeden z historických sporů a mě je už dávno ukradený (modlím se za obrácení Židů a za duše v Očistci).

 17. Ten co neumí použít vidličku a nůž napsal:

  Právě proto, že není skulární historie předmětem víry, považuji za nechutné, že z ní předmět víry prakticky dělat. Ty výzvy (po přechozím distancování a omluvě) k odvolání byly prostě nechutné.

  A jaké jsou vztahy mezi oběma pány? Viz Eleison pod č. 10.

 18. Giuditta napsal:

  @19: Strach není dobrý rádce.
  Výraz „žid“ se v tomto případě píše s malým „ž“ – jedná se o příslušnost náboženskou, nikoliv etnickou. (Očistec také s malým.)

  Jinak: Třeba teď generální kapitula zvolí nového představeného… – je to možné?

 19. Renda napsal:

  Monsignor si měl dávat bacha, co mluví, ví, že vše půjde na vrud FSSPX. Pro říkat tyto věci veřejně? Navíc, když není historikem? jak ví, že žádné komory neexistovaly? Že ani jeden žid v nich nezahynul. Kdyby řekl, že těch 6 mil. je nadsazených, že je to jeho názor, není historikem, to je jiná.
  Jinak si monsignora vážím pro jeho přímost ve věroučných otázkách a vztahem k Římu.

 20. Giuditta napsal:

  @21:Máte pravdu.

 21. Ten co neumí použít vidličku a nůž napsal:

  Zajímavý vývoj.

  http://radiocristiandad.wordpr.....ns-fellay/

 22. Ten co neumí použít vidličku a nůž napsal:

  Tady je to Německy

  http://kreuz.net/article.15422.html

 23. Felix napsal:

  Úřední text v latině asi není, ale pro ty moderní v angličtinš:
  … Moreover, I inform all the members of the Chapter, that in virtue of Canon 2331, Paragraph 1 and 2 (New Code 1373) the Superior General has deprived Msgr. Williamson of his office as member of the Chapter for taking a position calling for a rebellion, and for his continually repeated disobedience. He has equally forbidden him to come to Econe for the ordinations.
  Finally, Msgr. Fellay has deferred the ordinations of the Dominicans of Avrille and the Capuchins of Morgon, who were foreseen to have been ordained at Econe this coming 29th June. The putting off of orders was dictated simply by the wish of Bishop Fellay to be assured of the loyalty of these communities, before laying hands upon their candidates (cf. I Timothy 5:22).

 24. Felix napsal:

  A odjinud: „“ I myself saw, in the years after 1988, how the return of communities which had been separated from Rome changed their interior attitudes; I saw how returning to the bigger and broader Church enabled them to move beyond one-sided positions and broke down rigidity so that positive energies could emerge for the whole.” – Pope Benedict XVI, 2009

 25. Ten co neumí použít vidličku a nůž napsal:

  A ještě odjinud:

  Pouze papež má právo v trestních věcech soudit biskupy.

  (srv. can. 1405 §1 odst. 3 CIC 1983 et can. 1401 odst. 2 CIC)