Řím, Itálie, 15. května 2012

Vaše Excelence,

obracím se na vás v této přelomové době dějin Církve, jež může vystavit dílo arcibiskupa Lefebvra jedné z dosud největších zkoušek.

Duchovní život naší rodiny jsem svěřil do rukou kněží vašeho Bratrstva, proto se na vás obracím jako syn na svého otce – s úctou a naléhavou prosbou.

Až dosud jsem se o probíhajících jednáních mezi FSSPX a Římem veřejně nevyjadřoval. Jsem totiž toho názoru, že je rozumné držet se zásady nepouštět se veřejně do řečí o něčem, o čem tak málo vím.  Přestože jste nás o dva roky trvajících jednáních i o praktických návrzích ze strany Svatého stolce, předložených během posledních osmi měsíců, v obecné rovině informovali, bližší podrobnosti nám dosud zůstávají skryty. Co je však z vývoje posledních dnů zřejmé, je to, že mezi vámi došlo v důsledku oficiální odpovědi FSSPX na návrhy učiněné Římem k vážné roztržce. Tímto dopisem na vás apeluji, abyste použili všechny vaše přirozené i nadpřirozené dary k tomu, aby jakékoli neshody mezi vámi navzájem nezpůsobily rozštěpení FSSPX.

FSSPX a věřící s ním spojeni byli v průběhu posledních čtyř desetiletí nespravedlivě pronásledováni i z vlastních řad zrazováni. Navzdory tomu neslo FSSPX dobré plody a zůstávalo věrně na vinici Páně. V okamžiku, kdy ode mne Bůh požadoval jasné a veřejné rozhodnutí ohledně svého postoje ke vztahu mezi FSSPX a Římem – bez ohledu na všechny právní, teologické a filosofické argumenty – bylo to právě toto měřítko, zmíněné samotným Kristem, jež v posledku rozhodlo: podle plodů poznáte je. Po celých čtyřicet let byly tyto plody dobré. Mám-li hovořit za svoji rodinu, byly nejen dobré, ale i hojné.

Jednota FSSPX, založeného arcibiskupem Marcelem Lefebvrem, byla svěřena do rukou nikoli jen řídícím strukturám, podobným těm, jež mají i jiné církevní společnosti, ale, zvláště po roce 1988, také vám čtyřem, coby biskupům Církve. Připustit rozpad této jednoty v tomto důležitém okamžiku dějin by způsobilo nenahraditelnou škodu na poli důvěry věřících, i Matce Církvi, trpící dnes bezprecedentní a pohoršující nejednotou ve svých řadách po celém světě.

Čtu-li mezi řádky, zdá se, že strategií nepřátel FSSPX (včetně Nepřítele), je bratrskou jednotu mezi jeho členy narušovat rozkoly, počínaje Kněžským bratrstvem sv. Petra, následovanými kněžími Camposu, redemptoristy z Orknejí, Institutem Dobrého Pastýře, et cetera.  Tato ztráta kněží, i přes jejich nevelký počet bolestná, by nebyla ničím ve srovnání s roztržkou mezi vámi. Bratrovražedný boj uvnitř FSSPX by způsobil nevyčíslitelné škody duším a hrál do noty těm, kdo si přeji naprosté zničení FSSPX.

Je možné, že uniklá osobní korespondence mezi vámi byla pouhou výměnou upřímně formulovaných názorů o daném rozhodnutí, podobnou tomu, co se odehrálo před biskupskými svěceními v roce 1988. Nešťastným důsledkem jejich zveřejnění je však to, že někteří věřící a dokonce i někteří kněží FSSPX je používají jako donucovací prostředek k tomu, aby se i ostatní postavili na některou ze stran sporu.

Pro dobro FSSPX a s ním spojených věřících vás snažně žádám, abyste se sešli a učinili vše pro to, abyste zůstali nerozděleni. Pokud zjistíte, že rozdílné názory pramení z odlišného hodnocení situace, velice vás prosím, abyste se pokusili nalézt shodu. Nemohu vám býti více nápomocen než svými vroucími modlitbami, neboť neznám podrobnosti, týkající se rozhodnutí, k němuž máte dospět. Již však pouhé oznámení, že se spolu sejdete jako bratři a současně vyzvete věřící a kněze k modlitbám a ukončení dalších vzrušených diskusí, by bezpochyby přispělo k uklidnění situace mezi věřícími, spoléhajícími se na vaše vedení a vzhlížejícími k vám s vytrvalou nadějí v této nelehké době velkého odpadu od víry.

Omlouvám se vám za svoji smělost, s níž se na vás obracím, ale moc vás prosím, abyste má slova přijali jako cri de coeur dítěte vůči svým rodičům. Věřící půjdou nadále po cestě Pravdy; budou-li však naši pastýři ochromeni, vnese to mezi jim svěřené ovce zmatek, a stanou se tak tváří v tvář vlkům ještě více bezbrannými.

Na kolenou vás prosím, usmiřte se. Dobro FSSPX, duší a celé Církve od vás nežádají nic menšího. Nechť je Bůh s vámi a ať Panna Maria usměrní vaše rozhodnutí.

In Christo per Mariam,

Prof. Brian M. McCall

The Remnant Newspaper
Překlad: Michal Semín, Institut sv. Josefa, www.stjoseph.cz

Komentáře: 71 - k článku Otevřený dopis biskupům Kněžského bratrstva sv. Pia X.

 1. Felix napsal:

  Na jednu stranu jsem překvapen, co se to děje, na druhou mě toto překvapení usvědčuje z naivity. Především oceňuji zveřejnění, obsah je ke zveřejnění vhodný. K té mé naivitě. Vždy jsem říkal, že v udržování liturgie z r. 1962 není problém. Problém je v nauce víry. Oposice vůči např. některým dokumentům posldního koncilu nemůže mít nějaký jednoznačný, psaný, kodifikovaný úspěch, protože tato oposice nemá učitelský úřad, neopírá se o něj. A bez toho není možná věroučná jednota oposice, tato má nutně některé rysy protestantismu, přinejmenším absenci tohoto úřadu. Takže nemám-li být naivní, musím vědět, že jedinou možnou oposicí je probíhající teologická diskuse, třeba i hluboká, dlouhá, obtížná. (Ještě poznámka: V církvi postupem času se teologických diskusí účastnili laičtí teologové, dokonce ve stále větší míře teoložky. To nevidím jako správnou cest. Vlastním teologem by měl být, dle mého názoru, nositel svěcení.)

 2. Renda napsal:

  Dnes je teologem kdejaká blbka z fakule.

 3. JL napsal:

  Ona i sama liturgie z r. 1962 problémy má, ale byla zvolena jako diplomatický kompromis. Liturgie bez zásahů Bugniniho by byla až ze 40. let a i tam byl problém s tím že se v jedné verzi vyskytovala „divná“ latina. Takže by se muselo pro správnou katolickou liturgii sáhnout až takhle hluboko, což by už nebylo pro mnohé stravitelné.

  Různé názory na jednu a tutéž věc byly a vždy budou, naopak nevnímám přestřelku mazi biskupy zas až tak moc negativně, ale zcela jasně se zde polehoučku profiluje Plán č. 3, další pojistka v drahém zařízení, kdyby něco selhalo. Náchylnost k selhání Plánu č. 2 je vidět už od ledna 2009, kdy byl přes palubu hozen bp. Williamson a jak je budoucím kněžím kvůli tomu u oběda vymývána hlava.

  Takže není tedy tak moc důležitá jednota FSSPX, jde tu spíš o obrácení Říma a o všechny biskupy z FSSPX, aby měli sílu rozpoznat včas falešnou hru protivníka. Je jedno, jak se zde Jeho plány projeví, důležité je, aby neselhaly svobodnou vůlí jako Třetí tajemství a nemusely se dělat další pojistky. FSSPX totiž je zcela zřejmé jako Plán č.2, když papežové v poslušnosti Tajemství selhali.

  Problém však je, že FSSPX má skvělé zázemí a pokud budou další exkomunikace a nedovolená svěcení, budou naši biskupové bez prostředků a bude trvat několik desetiletí, než získají obdobnou pozici, jako FSSPX, tedy dojde k dalšímu zdržení a dalšímu oddalování obratu Říma.

 4. Jan M. napsal:

  Felixi, děkuji za vysvětlení. Měl bych na tebe jeden dotaz. A nechci abys jej chápal jen v teoretické rovině. Kdyby stávající „Učitelský úřad“, na který se vehementně odvoláváš, vydal některé z následujících rozhodnotí (což není zcela nereálné) byly by pro tebe tato rozhodnotí závazná a určující? Nebo-li: Přizpůsobil bys své chování těmto „novým“ rozhodnutím „Učitelského úřau“? Např.:

  1) Každé náboženství vede člověka ke spáse a k obecnému „dobru“. Bůh je všudypřítomný a pravda je tůdíž úplně všude.
  2) Žena může být knězem stejně jako můž, neboť platí rovnost pohlaví.
  3) Ruší se 6. a 9. přikázání pro zastaralost a nemodernost. Církev vychází vztříc současnému člověku a nechce mu házet klacky pod nohy)
  4) Liturgii je možné libovolně měnit dle specifických místních potřeb a přání věřících.
  5) Pes, kočka, prase nebo kterýkoliv jiný domácí mazlíček může být jakožto platný člen rodiny také platně pokřtěn a stát se katolíkem se všemi právy…
  6) Příjímat lze nejen na ruku, ale i na nohu.
  7) atd…

  Na tvou odpověď se Felixi těším a jsem s pozdravem.

 5. Felix napsal:

  Ad Jan M: Já samozřejmě odpovím, rád, ale Vy asi rád nebudete:
  1. Nemám rád kdyby. Už staré přísloví „kdyby byly v kapsi ryby, nebylo by třeba rybníků“.
  2. Nejsem teolog, abych byl s to posuzovat výroky učitelského úřadu.
  Mrzí mě ale, že jsem Vás asi zklamal, jak jsem jinde uvedl, popsal jsem realitu – a ta bývá tvrdá.

 6. TT napsal:

  Pýcha rozdělila FSSPX. A stejná pýcha dále dělí i věřící, kteří tíhnou k Tradici mezi sebou. Jestli za to někdo může, pak především ti dotyční.

 7. Pan Contras napsal:

  ad TT Howgh.

 8. Felix napsal:

  Ad 6. a 7. K pýše jsme náchylní všichni, spíš bych se zabýval „materiální příčinou“. Spíš si kladu tu otázku: Může to skončit jinak? Nebylo tam v řetězu příčin ještě něco „mezi“? Mně to připadá, jako když se na otázku „proč se Západ odkřesťanšťuje“ odpoví: sobectví. Odpověď nalezena, diskuse končí. Nebo se odpoví: materialismus. Odpověď nalezena, diskuse končí.

 9. TT napsal:

  Přemáhat své já je nikdy nekončící práce. Nic trvalého a krásného není možné bez sebezapření. Podívejte – třeba jeden biskup zatoužil po těch letech ústrků konečně po lesku uznání – mohla by být v kořeni pýcha? No mohla.
  Anebo jiná varianta: tři biskupové po letech přišli na to, že oni jsou povoláni Prozřetelností jako hodnější než v poslední době pomýlený či svedený jejich představený. Mohla by být v kořeni jejich pýcha? No mohla.
  Věřící, kteří mají milost hlubokého poznání stavu Církve – mohli by být pyšní na to, že oni ví, oni jdou cestou pravou? No mohli – mohli by to připisovat svému intelektu a své vhodnosti a předpokladům? – no mohli – no a může být v základu pýcha? No může.
  A bohužel to „může“ se často měmí v „je“ a bohužel mi moje intuice napovídá, že se to může vztahovat i na tento případ.

 10. TT napsal:

  Na otázku po odkřesťanštění Evropy a Západu je jednoduchá odpověď: věřící rodiče již nepředají svou víru dětem. A víte proč? Protože ji sami mají slabou, protože je tak těžké víru uchovat v nepřátelském světě, kdy útočí nejen svět zvenčí svými svody, ale kdy vlci jsou ve stádě, převlečení za pastýře.

 11. Admin napsal:

  S těmi intuicemi, resp. jejich expozicí, raději opatrně.

 12. TT napsal:

  to 11: Děkuji za upozornění, samozřejmě bych byl radši, kdybych neměl pravdu. Bohužel, když vidíte po sté stejnou rovnici, očekáváte i po sté stejný výsledek, který můžete ohlásit už dopředu a bez počítání.

 13. Felix napsal:

  Ad TT: Už Vám rozumím: pýcha. Diskuse konční – jak jsem výše napsal. A u odkřesťansštění Západu: rodiče nepředají víru. Diskuse končí. Ale vážený pane, to jen ve Vašem myšlení, při večkeré úctě. U mě naopak u obou odpovědí, tím, že je považuji za absolutně nevysvětlující, diskuse začíná. V tom se oba lišíme.

 14. TT napsal:

  13: Nenapsal jsem, že mojí odpovědí diskuze končí, to jste napsal vy. Pokud vidíte příčinu jinde, sneste nějaké argumenty, proč nejste s odpovědí spokojen, nebo proč je chybná.
  Pokud chybná není, je samozřejmě možné se pobavit jaké jsou příčiny toho stavu.

 15. Felix napsal:

  Já mám na oba problémy jinou odpověď, když o ni žádáte: ohledně FSSPX už jsem ji napsaů výše, ohledně odkřesťanštění Západu jsem ji už taky někde tady napsal: církevní hierarchie dlouhé věky demokracii neviděla jako nejnebezpečnějšího nepřítele, nerozeznala její zárodky, postupně s ní kohabitovala, až se s ní smířila a dokonce v něčem ji do života církve akceptovala, stejně jako se nepostavila omylu, že jiná možnost společenského uspořádání, než buď demokracie nebo totalita/diktatura, není možná. (Jen pro zajímavost: kdyby dělal SANEP průzkm veřejného mínění, myslím, že by lidí, nesouhlasících s tímto omylem, bylo méně, než je příznivců FSSPX.) A kvůli těmto chybám se demokracie stále rozvíjela (jak i Vy píšete na jiném místě) namísto toho, aby postupně mizela (zdůrazňuji: ve prospěch katolického uspořádání, nikoliv nějaké totality/diktatury) – což je právě jedinou nadějí do budoucna.

 16. TT napsal:

  I můj názor na demokracii a Církev je podobný, ale já v tomto nevidím onu skutečnou příčinu ztráty křesťanské víry.
  Recepcí liberálna do Církve nastalo ďábelské zmatení, to je pravda, ale na druhé straně Bůh poskytl věřícím prostředky, aby tuto krizi dokázali překonat.
  Mnozí však selhali navzdory tomu, že „kde se rozšířil hřích ještě mnohem více se rozšířila milost Boží“.

 17. Felix napsal:

  Já bych neužíval slov „ďábelské“, to nevíme, neužíval bych je ani v přeneseném slova smyslu. Ohledně demokracie je důvodem dědičný hřích, to se v demokracii buď explicitně, nebo aspoň mlčky popírá. Ještě se vrátím k tomu „ďábelské“. Je pravda, že FSSPX vyhrotilo reakci na vyhrocené problémy. A já myslím, že není potřeba a není vhodné tu reakci vyhrocovat. Problémy jsou natolik vyhrocené a stále víc se vyhrocují, nakonec přečtěte si nový text otce kardinála Vlka, že bude nutné reagovat i bez ohledu na reakci FSSPX. Situace je vážná, dnes jsem na Proglasu slyšel o rozhodnutí soudu někde v Mannheimu, proglasový komentář posluchači jistě přijali, ovšem u žádného soudu (ani církievního), kde je potřeba přesné argumentace, by to neobstálo, ba bylo by to k smíchu. Ne, situace je vážná a círikevní hierarchie ji bude jistě řešit. Čekají nás zajímavé měsíce a roky.

 18. Pan Contras napsal:

  Ad 6. a 7. K pýše jsme náchylní všichni, spíš bych se zabýval „materiální příčinou“. Spíš si kladu tu otázku: Může to skončit jinak? Nebylo tam v řetězu příčin ještě něco „mezi“?

  Bylo a já na to ty kdo se mnou mluví upozorňuji dávno, protože mám čuch na trendy.

  To, že tuším, jak to dopadne už zhruba 2 roky, není náhoda.

  Shrnu to několika slovy: prestiž, postavení, úspěch, žádost těla, žádost očí a honosný způsob života.

  Nolite diligere mundum neque ea, quae in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est caritas Patris in eo;
  quoniam omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis et concupiscentia oculorum et iactantia divitiarum, non est ex Patre, sed ex mundo est. (1 Jan 2, 15.16)

 19. Martin Kavka napsal:

  Moc o tom co se děje nevím. Vytušil jsem jen to, že jednání Vatikánu bude zvlášt s Mons.Fellayem a zbývajícími třemi biskupy. Ovšem něco divného se stalo už v roce 2009 s biskupem Richardem Williamsonem. Někomu od té doby moc záleží na tom, aby v FSSPX vznikly rozpory.
  Ad Felix: Od té doby, co se Mojžíšek těší, že bude prezidentem, tak mám z demokracie docela hrůzu

 20. Felix napsal:

  Pane Contrasi, já miluji latinu, ale zeptal bych se na Váš názor: Bylo či nebylo by vhodnější zde citovat Písmo svaté (třeba podle Sýkory) česky? Děkuji za názor. Jinak ohledně těch hříchů nebo špatných náklonností, já jsem myslel právě na to, že různice může způsobit to, že není osoba (ne tedy kolektiv), která by rozhodla o věroučných otázkách. A pokud se jí ostatní nepodřídí, pak příčinu toho bych už viděl v těch hříších. A myslím, že takto jste to myslel, ano?

 21. Felix napsal:

  Ad pan Kavka: A co soudíte o Mormonkovi. Usuzuji tak, že když může katolík Santorum podpořit Mormonka, proč my bychom nemohli mít Kaifáška. Protože říkat judaistovi Mojžíš, je znevážením tohoto. Mojžíš měl přece i Vaši víru, jen nerozvinutou. „Vaším žalobcem je Mojžíš.“ znáte to?

 22. Martin Kavka napsal:

  21) Mojžíš měl jinou víru než talmudista Fisher. Už několik let nosím v hlavě námět na článek ohledně víry Izraelitů Starého zákona a víry židů Talmudu. Bohužel, přiznám se, že nevím jak to uchopit, abych nebyl napaden z antisemismu a když, abych se mohl obhájit teologickým pohledem.
  To co řekl naposledy například kardinál Koch ohledně judaismu je směšné. To, že zde bylo židovské náboženství a křesťanství vychází z tohoto, je sice hezké a nikdo to nepopírá, ale jak píše Pavel staré pominulo. Starý Zákon je příslibem spásy a Nový naplněním tohoto příslibu, takže je zcela zbytečné a nepodstatné mít k současnému judaismu nějaký mimořádný vztah. Navíc k judaismu, který odmítá Krista a dělá z něj ….().
  Mým žalobcem Mojžíš nebude. Jemu bylo dáno zaslíbení Spasitele, kterého jeho národ odmítnul a ukřižoval. V Evangeliích je Mojžíš svědkem Mesiáše.
  Jinak Mojžíš nebyl judaista, ale Izraelita. Judaista snad je ten, kdo se zabývá judaismem

 23. Martin Kavka napsal:

  20) Bratře Felixi, Contras jasně uvedl verše. Takže i ten, kdo neumí latinsky si tyto může najít v češtině. Osobně se přiznám , že moje latina je chabá, omezená na citáty a modlitby, ale naprosto mi to nevadí.

 24. Pan Contras napsal:

  Nevím co je na tom nesrozumitelného. Vemte si Tomášovu Summu a hledejte dcery hlavních 7 hříchů. Třeba to bude jasnější. Dobrý nástroj ke zpytování svědomí.

 25. Martin Kavka napsal:

  Contrasi, docela mám chuť být tvrdým zastáncem druhé Vaticany a jejich dokumentů. Protože to co někdy tvrdí onen slavný pokoncilní proud, je zcela v rozporu s dekrety II.Vat.koncilu i co se týče http://www.vatican.va/archive/.....te_cs.html

 26. Martin Kavka napsal:

  Bratře Felixi…..jedna otázka? Jsou církevní koncily včetně koncilu v Tridentu platné a jejich závěry platné s učením církve? Stačí ano, ne

 27. Felix napsal:

  Já nemám rád tvrdé odsudky. Hlavně proto, že se možná většinou odsuzuje za něco, co odsuzovaný vůbec nemyslel. Prostě nedorozumění, šumy. Jen zde úplně na konci je toho šumu víc. 1. Pan Kavka neřekl, co soudí o Mormonkovi. Nerozuměl? Nebo neví, že jde o polyteistu (na rozdíl od monoteisty)? 2. a) Větu v uvozovkách vztáhl omylem na sebe, zatímco to je citát, který se obracel na fariseje (přeneseně na „Mojžíška“), b) jejichž pokračovateli asi jsou judaisti. 3. Je přece jasné, že měl-li Mojšíš stejnou víru jako pan Kavka, pak měl jinou víru, než talmudisti, protože pan Kavka není talmudista. 4. Ptám se pana Contrase na vhodnost (zde uvedení) latinského citátu, odpovídá pan Kavka a o vhodnosti ani slovo, jen že je možno dohledat. 5. Ptám se na vhodnost, a) odpověď je na srozumitelnost a b) že mám hledat v Sumě.
  Režisér by z toho udělal kus veselohry. Jen ten námět pana Kavky je správný, ale vidím ho jako tak jasný že zbytečný. Takže jestli takto je pochopen otec kardinál Koch, tak může být z jeho strany vše v pořádku. Krátce: Nepřistupovat k názoru jako hledač nepřítele, ale jako hledač přítele.

 28. Martin Kavka napsal:

  Ad:17. Bratře Felixi. Výhrou satana jsou pohádky typu Anděl Páně, kdy zlo vítězí nad zlem pomocí Zla. Když jste tak moderní, tak doporučuji film Obřad. Je to natočené, aby to bylo přitažlivé, ale je to podle skutečné události. Satan není to, co říká Halík a spol, ale skutečnost. Krutá skutečnost. Každá kdo na to poukázal se okamžitě setkal s ďáblovou realitou.

 29. Felix napsal:

  Ad 26: Ne. Šum, proto rozvedu: Závěry žádného koncilu nejsou platné s učením církve. A to proto, že tato věta je nesmyslná. Na to nemusím být teologem, stačí, že jsem Čech. Jako katolík pak vyznávám, že závěry všech koncilů vyjadřují víru církve. Teolog by to ovšem uměl mnohem podrobněji specifikovat.

 30. Martin Kavka napsal:

  ad27) stojí Vám za to překrucovat význam slov druhých? Z toho co píšete nevíte nic o učení církve, nic o teologii a Andělském učiteli. Smutné

 31. Felix napsal:

  Ad 28. Já jsem tak moderní, že do kina už více desetiletí nechodímm, na internetu poslední film, který jsem viděl byly asi Babice. Šum: To nejsou Stařenky, ale ves, kde komunisti vraždili. Na filmy se tedy nedívám ani na internetu.

 32. Martin Kavka napsal:

  Vaše věta: Závěry žádného koncilu nejsou platné s učením církve.
  řeknete něco, co druhý neřekl a pak s tím polemizujete.
  Ŕeknu Vám sladké tajemství, koncily nevyjadřují víru církve, ale potvrzují ji.

 33. Felix napsal:

  Ad 32: Už chápu: Koncily víru potvrzují aniž by ji vyjařovaly. A nejen, že nevím nic o učení církve, ale ani neumím číst. Pokorně potvrzuji a vyjadřuji. A prosím Admin, aby toto mé doznání nemazal. Děkuji.

 34. Martin Kavka napsal:

  Ad 27: Bratře Felixi, běžte si dát studený hadr na hlavu,
  Jinak všem Dobrou noc v Kristu Králi

 35. solipso napsal:

  Pokud se bratrstvo rozštěpí, resp. pokud se nesjednotí – protože už se rozštěpilo (a začalo to hanebným pokusem o umlčení mons. Williamsona), tak se hodlám přidržet trojice věrných. Teď je jen třeba, aby se fellayovci včas oddělili, ať je jasné kdo je kdo; modleme se tedy za zdárný a rychlý průběh námluv.

 36. David napsal:

  Tak já bych s konečným soudem počkal na zveřejnění obsahu preambule, ikdyž si moc velkou naději nedělám. Ale kdo ví, člověk míní a Pán Bůh mění.
  Strom poznáme po ovoci, bohužel z Říma je stále zkažené, takže si zatím nedokážu představit s čím se dá souhlasit a podepsat to, prostě to rozhodnutí b. Fellaye nechápu. Snad to bude tím, že nemám informace, ale na druhou stranu informace z netu nejsou zaručeně pravdivé a kdo ví jak to je doopravdy. Snad se něco dozvíme při biřmování v Brně 19.5.2012

 37. Blanca napsal:

  Nejsou to trochu opovážlivé spekulace? A ohledně toho štěpení: já tedy do toho nevidím, ale nezapomínejte na majetky a podobně. Nedovedu si představit, jak by která část v praxi fungovala. Řadoví věřící by to asi pěkně odnesli.

 38. TT napsal:

  Už tady padají pojmy jako trojice věrných, fankluby jsou zřejmě zformovány, věřící už mají jasno, kam chtějí patřit, takže reformace může začít :-(
  Pak je tady dobrá připomínka majetku, ano o majetek jde až na prvním místě …. :-(

 39. Blanca napsal:

  Samozřejmě majetek ve smyslu nutného zázemí pro společenství a pobožnost, nikoli ve smyslu nějakého luxusu…

 40. Martin Kavka napsal:

  ad35)Ano, to bude úžasné a po vzoru protestantů si začneme vytvářet vlastní církvičky a budeme v blaženosti. Dohnalovci budiž příkladem, že?
  Ale proč nejít po stopách Vaticany,že? Jednota v rozmanitosti.
  Rozhovory FSSPX ještě nejsou u konce, tak by bylo lepší počkat na závěr. On i Atanáš v rámci jednoty přistoupil na kompromis s biskupy , kteří vyznávali, že Syn a Otec jsou si podobni (homoios), přičemž si prosadil právo veřejně hlásat, že Otec a Syn jsou stejné podstaty (homousios) , to bylo po té, co se vrátil z pátého vyhnanství.

 41. TT napsal:

  39: Samozřejmě …. ale právě o ten by byl v případě rozštěpení největší boj. Kéž Pán Bůh nedopustí toto pohoršení ….

 42. David Hibsch napsal:

  Já bych to vůbec neřešil. Tento dopis je rozhodně zajímavý a vyjadřuje starost. Přesto se domnívám, že ani z něj není zřejmé, co přesně se v FSSPX děje. Vše co se zde přetřásá (br. Felix má asi radost, neb prý dochází na jeho slova o neposlušnosti FSSPX) jsou prostě spekulace, neboť bohužel i katolíci kolem apoštolátu FSSPX mají sklon k pavlačovým klepům. Takže se vraťme k modlibám a obětem za všechny čtyři biskupy a kneže FSSPX, aby jim, při těchto „podivných námluvach“ s Římem, byla absolutním měřítkem věrnost Kristově nauce (úmyslu zakladatele FSSPX) a osobně nepodlehli „nádheře římských paláců“. Až se věci vyjasní a rozkryjí, pak bude čas, by každý mohl zaujmout k dané situaci veřejný postoj.

 43. Martin Kavka napsal:

  Davide, děkuji, že se Vám libil můj článek. To na začátek. Máte naprostou pravdu, že nikdo pořádně neví co se přesně děje v FSSPX. Osobně mám pocit, že každá dohoda Vatikánu a FSSPX bude pro mnohé nepřijatelná. Stejně jako pro hnutí my jsme církev je nepřijatelné, když se dodržují i zásady druhé Vaticany, jak to popsal pan doktor Malý v jednom ze svých článcích o šikaně kněžích v Německu.
  Nikdo si ovšem neuvědomuje, že když něco chci, tak také musím něco dát. Když chci, aby Vatikán z něčeho ustoupil, tak ten samý Vatikán má právo za to něco požadovat a naopak.

 44. David napsal:

  Pane Kavka,
  to se šeredně mýlíte, nelze ustopovat z pravd víry. Katolík není hokynář, aby dohadoval z čeho katolického modernímu Římu ustoupí. Dohoda je možná jen pokud veškeré body dohody budou katolické, tzn. že se Řím vrátí k víře našich otců.
  Požadovat po Vatikánu, aby ustoupil od nekatolických praktik je legitimní, ovšem žádá-li Vatikán jako protiváhu ustoupení od katolických praktik, je to nelegitimní, neboť víra se nemění

 45. Martin Kavka napsal:

  Davide, asi si v tomto nerozumíme. Atanáš nepřistoupil na nic, co by bylo v rozporu s naukou a katolickou vírou. Přostoupil na kompromis s tím, co , ač nejasně definováno, s naukou a vírou nebylo. Můj postoj je k tomu takový. Jaká krása číst Svatého Augustina a jeho odpověď Simpliciánovi, než Karla Skalického a z jeho knihy „Radost a naděje“ – Moderní člověk nesnese ony alegorické výroky některých středověkých teologů, kterou berou slovo Písma jako zaminku svých zbožných, ale přeci jen subjektivních konstrukcí.
  Tyto teology výslovně nejmenuje, ale když si přečtete celou knihu, tak zjistíte, že se jedná o nauku svatého Augustina, svatého Tomáše. Scotu a jiné, církvi uctívané teology a myslitele.
  Takže dnes je teologie ( podle Skalického a je tomu správně jak říká) a biblistika postavena na srozumitelných vědeckých objevech jako literární kriktika, argeologie, linguistika , srovnávací naboženské vědy, což podle Skalického zároveň vrhá i ostřejší světlo na Patristickou literaturu , což díky těmto vědeckým objevů napomáhá i změně liturgie, kdy se zjišťuje, že liturgie nejsou posvátné obřady a ceremonie, ale především místo setkávání Boha s člověkem. Takže pak není divu, že podle Skalického je odmítnutí scholastiky – !Odstranění falešných jistot a vyrýžování skutečných jistot z chaotického písku současných nejistot“

 46. Martin Kavka napsal:

  Omlouvám se za překlepy. Na těch malých strojích se moc nedá psát :-)

 47. Martin Kavka napsal:

  Nehledě na další aspekty po koncilu. Takže vím, že rozhodně nejde přistoupit třeba na tohle. Opět cituji Skalického. „Křesťanská církev ve svých různých koncesích , od katolické, přes evangelickou a pravoslavnou až po husitskou , si mohla konečně u nás svobodně vydechnout a to též do značné míry díky strategiím (sic!) kterým otevřela cestu !Gaudium et spes svou teologickou orientací na člověka a časné skutečnosti“ Tolik Skalický.
  Který ovšem hned po tomto neopomene napsat.
  Jsou zde i křesťané, kterým je tato orientace cizí. Stoupenci biskupa Lefebvra zůstávají i nadále zabarikádování ve svém středověkém papocésaristickém křesťanství, jako kdyby byl papežem stále ještě Inocenc III.
  ……
  Takže Skalický ladně přeskočí celou epochu zahrnující pozdější Trident, První Vatikánský koncil, všechny papeže do Pia XII. Takže člověk, který o tom moc neví, získá dojem, že biskup Lefebvre odmítnul vše, co odporuje církvi z 12 a počátku 13 století. Prostě švindl a manipulace.
  Pak se není možné divit tomuto
  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16443 Kardinál Schönborn: Postoj církve k homosexualitě se nemění
  …ale , Na otázku, proč tedy v daném případě nezasáhnul, vídeňský arcibiskup řekl: „ Protože musíme uznat, že nejenom ti, kdo žijí v situaci objektivního mravního nepořádku, ale my všichni potřebujeme odpuštění a milosrdenství. Kráčíme k cíli, který rozpoznáváme srdcem a myslí, ale jsme si také vědomi, že je zapotřebí vykročit k obrácení a zachovat trpělivost. Takovéto situace netřeba omlouvat, ale požadovat jejich změnu. Jako pastýř jsem usoudil, že v daném specifickém případě, o kterém mluvíme, takovýto proces probíhá.“
  Takže ano, na některé věci rozhodně není možné přistoupit.

 48. Felix napsal:

  Dovoluji si odhadnout, že FSSPX bude brzy schváleno. Za znamení považuji schválení jakéhosi Šalomu a předtím jakéhosi Neokatechumenátu.

 49. P.Petr Dokládal napsal:

  Je opravdu velice zajímavé a poučné číst petiční výzvu a komentáře. Bohužel z nich mnoho nevyplývá zásadní věc. Jak je to se mnou? Pokud cítím ve svém srdci, že mně svědomí nic nevyčítá, modlím se, snažím se milovat bližní, konat smírné hodiny za všechny ty, kteří ještě neprozřeli a setrvávají v nějaké formě liberálního myšlení, odvažují se milovat i jinověrce a ukazovat jim cestu bez vnitřní osobní snahy o jeho obrácení, kteréje vždy darem Ježíše Krista, Boha, který používá lidské nástroje k šíření evangelia, je vše v pořádku a jsem na cestě trpělivého následování Krista a ke svatosti. Je samozřejmě ideál, když stále více věřících poznává krásu Božské liturgie a ukazují svým osobním přístupem lásku k Ježíši, Panně Marii, svatým a bližním. Je ovšem za současné situace obtížné očekávat, že ve snaze vyhnout se slabostem a špíně světa plného hříchu budu usilovat o zachování statutu, který lze pouze obnovovat dlouhým a trpělivým následováním Krista. Každodenní oběti v duchu smíru a postoje bližních, kteří byli dlouhou dobu vedeni chybným směrem jsou dle mého soudu nutností. Nesmíte se na mne zlobit, ale cítím v mnohých vyjádřeních netrpělivist a jakýsi zvláštní strach z toho, že by mohlo dojít k bratrskému sjednocení a následnému velkému posílení svaté katolické církve, kterou jistě všichni ze srdce milujeme. Bůh má vše ve svých rukou a dopuštění tohoto stavu vede kjedné a zásadní skutečnosti, kterou je osobní svatost. Každý je k ní povolán a my jsme povinni ukazovat cestu všem. Chápu, je to velmi náročné a ne všichni jsou povoláni k evangelizaci satanistů a zločinců. Také nelze očekávat, že těmto lidem, které chce Pán zachránit skrze nás, budeme moci vyprávět bezprostředně v duchu Božím. Jistě,můžeme si na to hrát, ale to je věc každého člověka. Cestu vidím v osobní věrnosti v souladu se svědomím, které každý den soobně formuji svatým růžencem, modlitbou ke svatým azvláště k archandělu Michaelovi, účastí na Nejsvětější oběti, kterou chápu jako legitimní v obou formách slavení, konáním smírných modliteb například podle svaté Brigity (tu se modlí v naší farnosti několik rodin)a hlavně skutky blíženecké lásky. Jistě všichni chybujme, což je právě impuls, abychom bratra nebo sestru vnitřně kladli před Ježíše a nekazili upřímný postoj netrpělivostí nebo osobními úniky následkem zklamání a nechuti setrvávat v prostředí, které vnímám jako nedokonalé. Kdo je ostatně dokonalý? Odpovídáme si sami. Děkuji za všechny příspěvky, snažím se vnímat podněty všeho druhu a hlavně buďme velice vděčni za dar víry, který nám Pán dal abychom šířili lásku. Modleme se za sebe vzájemně a přijímejme bratry a sestry jako dar. Pokud se mýlím, prosím za odpuštění a také za to, že jsem lépenezvládl tento příspěvek. OMNES CUM PETRO PER MARIAM AD JESUM. Ze srdce žehnám. P.Petr Dokládal

 50. Martin Kavka napsal:

  Drahý otče. Souhlasím s tím co jste napsal? Přesto si dovolím jednu otázku? Proč , dle Vašeho pohledu, FSSPX vadí, když není v rozporu ani s jedním článkem víry, není v rozporu ani s jedním atributem katolické církve?

 51. P.Petr Dokládal napsal:

  Milý bratře Martine, Zdravím a děkuji. Co dle mého soudu vadí? Pravověrné katolické učení, které bylo v rámci horizontálně pojatého ekumenismu pojato jako participační a následně došlo k chybným interpretacím, které se nyní svatý otec snaží velmi opatrně napravovat. Vím ale z vlastní zkušenosti, že mnoho křesťanů preferuje spíše víru na lidských základech a jen menšina si přeje návrat k předkoncilní liturgii. Vývoj ale ukazuje, že přibývá mladých lidí, kteří jsou zklamáni povrchním pojetím s worhshopy a zábavou a vstupují do živého intimního vztahu s Bohem. Radikálnost mládí a snaha ukázat hlubiny víry ale naráží na nepochopení a odtud pocházejí chyby netrpělivosti a někdy bohužel i výlučnosti zaměněnovanou za opravdovost Kristovy cesty. Je to velmi individuální. Osobně jako římsko-katolický kněz jsem velmi vděčný svatému otci za jeho úsilí o smíření ve kterém spatřuji velkou naději, ale současněse obávám, že se setká s nezdarem proto, že zde vždy byly a jsou radikální tendence neustupovat za žádnou cenu, což vytváří přirozeně polarizaci a napětí. Lidí jako byl svatý František a další není,námitky, že třeba svatá Kateřina volila ostrá slova dokonce na adresu papeže jsou relevantní jen částečně, protože v rámci poslušnosti byli tyto osobnosti podřízeny. Schizmatické excesy nelze doporučit jako cestu k následnému sjednocení. Vyjadřuji svůj osobní názor a velmi děkuji za podobné užitečné diskuze. Stanovisko svaté církve ať se již dostala do jakéhokoliv stadia považuji v rámci poslušnosti, kterou jsem jako kněz přísahal za nutnost. Pochopitelně vše se mění- ecclesia semper reformanda. Pokud ovšem Boží Prozřetelnost v mimořádných situacích v pohledu su specie aeternatis obdaří nějakou mimořádnou osobnost ke zvláštnímu pojetí v rámci svědomí, které je vždy poslední instancí, jde vše samozřejmě před Boží soud. Domnívám se ale, že bohužel existuje nemálo těch, kteří ve svém subjektivím pojetí se domnívají, že mohou být k těmto vyjímečným jedincům sami přiřazeni. Lidská psychika a subjekty jsou velmi složitými skutečnostmi.Nemálo projevů se stává čitelnými zvláště v oblasti lásky a úcty k bludařům. Pokus odkazovat na striktní slova Písma svatého v pojetí formace ranné církve v dnešním globálním světě vytváří nebezpečí sektářství a snahy ochránit církev před nežádoucími vlivy, což osobně vnímám jako jistý druh utopie. Stateční jedinci vědomi si svého poslání ale musí jednat dle svého svědomí. Prosme, aby DUCH SVATÝna jehož příchod a dotyk se opět připravujeme otevřel naše srdce na přímluvu Panny Marie a nebojme se o svatou katolickou církev. Je NEPŘEMOŽITELNÁ, což ovšem neznamená, že nebude zraňována, křížována a trhána, zvláště z vlastních řad. POKOJ a DOBRO. V úctě P.Petr Dokládal

 52. Pan Contras napsal:

  2 poznámky.

  Jsou i drsnější světci, než byla sv. Kateřina. Sv. Atanáš byl papežem neplatně exkomunikován a „nepodřízen“ dokonce instaloval biskupy. Z novější doby stojí za připomenutí Marry Ward, která si taky ve stavu nouze v Anglii kvůli disciplinárním zmatkům nedala zarazit apoštolát mezi dívčí mládeží a její dílo bylo uznáno až po její smrti.

  K vaším poznámce přísaze Církvi a biskupovi. Poslušnost biskupovi a papeži je u kněze naprostou samozřejmostí avšak právo zná situace, kdy dokonce slib pod přísahou ztrácí závaznost. žádný Církevní hierarcha není orientální velkomožný paša, který si může dělat naprosto co chce aniž by se ohlížel na zjevení a mravy.

  Mezi důvody, při kterých odpřísahnutý závazek nezavazuje patří podstatná změna okolností, sitace kdy se přislíbená věc stane indiferentní či zlou, dalším důvodem je odpadnutí motivu (can 1202 odst. 2 a 3 CIC).

  Není možné vymáhat závazek, či odpřísáhnout, že budete ničit Církev lupínkovými mšemi, hlásáním dvojznačností, podbízením heretikům a dalšími veřejnými skandály a i kdyby sám anděl z nebe Vás k tomu vybízel, ať je proklet (srv. Gal 1, 8).

  Jaký byl motiv vaší přísahy? Sloužit Církvi, tak to musíte dělat i v situacích, kdy litera půjde proti jejímu motivu, protože přísha se vždy vykládá dle intence přísahajícího (can. 1204CIC).

 53. Pan Contras napsal:

  Teď koukám, poslední odstavec je dvojznačný. Takže když je litera proti smyslu, tedy příkaz proti smyslu přísahy, je třeba jednat podle smyslu ne litery, příkazu.

 54. Blanca napsal:

  Zajímavé. Děkuji.

 55. Martin Kavka napsal:

  Blanco, přijměte mou pokornou omluvu, že jsem Vás nazval lhářkou. Prostě jsem ujel a reagoval emotivně.
  Martin

 56. Felix napsal:

  V komentářích mnoho řečí, ale tady jsou některá vysvětlující snad-fakta (díky za ně): http://rexcz.blogspot.com/2012.....lnimu.html (informace pro „cizince“).

 57. David Hibsch napsal:

  Ano, ano….tento dopis tří biskupů a články na tomtéž webu o teologickém uvažování současného papeže mě přivedly ke změně mého prvotního pozitivního přístupu k tzv. regularizaci FSSPX. Myslím si, že proklamovaný konzervatismus Říma je spíše projev farizeismu. Oni i ti konciloví liberálové nemohou totiž zastřít, že Církev je v krizi, takže ultraliberálové navrhují ještě větší liberalizaci (viz. němečtí a rakouští biskupové) a umírnění liberálové předstírají, že jim jde o návrat k tradicím. O co jim jde je myslím nejlépe vidět na přístupu papeže a ostatních k Judaismu, který je mnohdy jen slupkou pro sekulární sionismus (chtějí vyhlásit židovský národ – ať to dens zamená cokoliv – za mesiáše). Myslím si (mohu se jistě mýlit), že papež moc dobře ví, že sionisté a jejich poskoci ve všech západních vládách (všichni ti zástěráři) mohou vyvolat razantní pronásledování katolíku stejně jak za Římského impéria. Tak na na Řím tlačí udělejte si pořádek s těmi černými ovcemi jako je FSSPX a dalšími pozůstatky autentického katolicismu. No, a papež je poslechne, protože chce Církve udržet ve hře (v podstatě se podílí na tvorbě říšské církve), neb se zřejmě blíží uměle vyvolané zásadní politické otřesy. Mezi námi i Jidáš chtěl udržet Ježíše Krista ve hře s mylnou vírou, že se projeví jako politický vůdce v rozhodném okamžiku (Getsemanská zahrada) a tak ho zradil políbením. :-)

 58. Pan Contras napsal:

  To s tím Jidášem je mýtus, který se snaží do jisté míry zmírnit jeho zvrácenost. Evengelium říká, že měl rád prachy a byl zloděj. Tolik k jeho motivacím a nehledal by za tím nic „ušlechtilejšího“ ani židovský přepjatý nacionalismus.

 59. David Hibsch napsal:

  Contras: Domnívám se, že Jidášovo uvažování je zřejmé z jeho jednání (teologické konstrukce o Jidášových motivech mě nikdy nezajímaly, zvlášť ne ty současné, čerpám z reality). To, co jsem napsal Jidáše vůbec neospravedlňuje, ba právě naopak. Věděl moc dobře kdo Ježíš je, avšak si osoboval právo diktovat samotnému Bohu (stejně jako velerada) jaký má Bůh být a co má dělat (vrchol lidské pýchy), protože věřil, že koná „dobro“. Samozřejmě, že nešlo o žádné dobro, ale ďábelský plagiát. Takto zlo přeci funguje vždy. Člověk se vždy domnívá, že koná dobro (pro sebe a namlouvá si, že i pro ostatní), jenže díky zaslepenosti mylnou vírou páchá ty nejhorší zvěrstva proti Bohu i lidem. To nevylučuje, že měl Jidáš rád moc a prostředky k moci, tedy prachy, to je naopak předpoklad (milovat svět a svou utkvelou představu více než samotného Boha). Židé nebyli nacionalisté, ale především rasisté, což jim zůstalo dodnes, přičemž hnací silou je zvrácené pojetí vyvolenosti, jakožto genetické nadřazenosti. To je ale jiné téma.

 60. Pan Contras napsal:

  Obávám se, že subtilnosti Jidášových motivací nejsou teď aktuální k řešení.

  Dovolím si drobnou citaci jednoho preláta o jiném prelátovi:

  Ale nyní přichází náboženský vůdce, který tento měsíc veřejně pronesl: „Mnoho lidí má chápání koncilu, které je špatným chápáním.“ Náboženská svoboda, řekl, „se užívá tak mnoha způsoby. A když se podíváme blíže, mám skutečně dojem, že ne mnoho lidí ví, co o ní koncil skutečně říká. Koncil předkládá náboženskou svobodu, které je velmi, velmi omezená, velmi omezená …“ Když se ho zeptali, zda Druhý vatikánský koncil o sobě, tj. jako celek, patří ke katolické Tradici, odpověděl: „To bych doufal.“

  Podívejte se na tento rozhovor sami, je v angličtině a přístupný na YouTube pod názvem: „Tradicionalistický vůdce hovoří o svém hnutí, Řím“ (na adrese: http://www.youtube.com/watch?v=DdnJigNzTuY , pozn. překl.). Může se někdo divit, že „jeho hnutí“ prochází nejtěžší krizí za svou dvaačtyřicetiletou existenci?

  Zdroj: Williamson, R. Komentář Eleison 254

 61. Hamish napsal:

  Ale Contrasi!
  To přece nemůžeš. Víš, jaký jsem za obdobná slova dostal tady kartáč?!
  Styď se!

 62. Markéta napsal:

  Otče Petře, poslušnost ano, ale na za každou cenu. Pokud se dnešní hierarchie odklonila od katolické nauky, to, co hlásá v rozporu s ní, tam je nesmíme poslouchat. Nesmíme souhlasit s duchem Assisi, ekumenismu, náboženský svobody. Tomu se musíme stavět na odpor. Jste ten pater z Koclířova? FA bohužel fatimský poselství zamlžil, zfalšoval. Budete v budoucnu sloužit tradiční mši? bylo by to záhodný, nemusíte čekat, až přijde z Říma befél.

 63. Michal Semín napsal:

  Hamishi, na těchto stránkách není zakázáno psát kriticky na adresu těch, kteří usilují o dohodu s Římem. Jde o formu, kterou je ten kritický postoj vyjádřen.

 64. Michal Semín napsal:

  Ještě k tomu poslednímu Eleison biskupa Williamsona: jeho reakce na video interview s biskupem Fellayem je, dle mého názoru, oprávněná. Na druhou stranu vím od autora toho videa, s nímž jsem se setkal minulý týden v Římě, že celý rozhovor byl jeho nadřízenými z Catholic News Service dosti výrazně editován. Je tedy možné, že právě ty výroky, na které +Williamson reaguje, mohly být vytrženy z kontextu. Uvidíme, zda je +Fellay do patřičného kontextu uvede. Pokud ne, pak by to mohla být předzvěst něčeho neblahého. Oremus…

 65. Hamish napsal:

  Aha, chápu, Michale.
  A mohl bys mi, prosím, ještě vysvětlit, kde byla forma mého vyjádření vadná, že ses do mne za to pustil?
  Pro osvěžení paměti – napsal jsem toto: „Hamish napsal:
  21.5.2012 v 16:19

  Doufám, že k žádné „regularizaci“ nedojde.
  Chtít záruku „volnosti působení“ po těch modernistech, kteří dohnali mons. Lefebvra k svěcení biskupů mi přijde poněkud naivní.
  Opravdu nerozumím, jakou společnou řeč může mít Kristus s Belialem.“

  Naproti tomu používá mons. Williamson obraty jako „náboženský vůdce“, „jeho hnutí“ (sic) atd.
  Opravdu se mi zdá, že pes je zakopán někde jinde a mnozí už možná cítí změnu větru.
  Fakt není moje vina, že jsem tu změnu pozoroval už dřív. Díky plodným diskusím s přáteli na +Traditio+…

 66. Michal Semín napsal:

  Možná jsem byl příliš příkrý, Hamishi. Ne vždy souhlasím s formou, kterou prezentuješ názory, jež společně zastáváme. A také jsem nevěděl, kdo jsi, což už nyní vím :-)
  V souvislosti s naší diskusí chci upozornit na zajímavý přepis svatodušního proslovu +Fellaye, bohužel však poslouží jen těm, kteří vládnou angličtinou či francouzštinou. Lze z něho nejen vyčíst, že není rozhodnuto, ale i to, že si +biskup Fellay nedělá žádné iluze. Možná je to i proto, že se mu dostává kritické odezvy z řad FSSPX i věřících, co já vím. Každopádně potřebuje naše modlitby, v tom jsem si pro změnu zcela jistý.

 67. Michal Semín napsal:

  Zapomněl jsem připojit ten odkaz, zde je: http://rorate-caeli.blogspot.c.....ecost.html

 68. Hamish napsal:

  OK, díky.
  Rovněž se omlouvám, dotknul-li jsem se něčích citů, ega, pravidel.

 69. Martin Kavka napsal:

  Michale a Hamishi, osobně se přiznám, že dohodu FSSPX si přeji, ale ne za každou cenu. Byl jsem teď tři dny u rodičů na statku bez rodiny. Chtěl jsem něco psát na blog a nakonec jsem místo toho četl a chodil po lese. Pak po večerech jsem zase četl…..Solovjeva a hlavně jeho legendu o Antikristu. Tu situuje do 21. století.
  Jsou v tom takokové perly jako , že Evropa budou Spojené státy evropské, pod jedním člověkem, dokonalým Evropanem.
  Pak píše o koncilu, kterému zasedá Petr II. a to tom, že každý křesťan je zároveň katolík, pravoslavný, protestant.
  …………..
  Avšak dole uprostřed chrámu , vzpřímen a nehybný jako socha z mramoru, seděl na svém místě papež Petr II. Vše co ho předtím obklopovalo byla na pódiu. Ale prořídlý zástup složený z laiku a mnichů, kteří zůstali dole, pokročil k němu a semkl se okolo něho v těsném kruhu. A bylo odtud slyšet tlumený šepot. „Non praevalebunt, non praevalebunt portae inferni“
  ……………………………………………..
  To je okamžik nástupu dle Solovjeva Satana na trůn….psáno 1984
  ………………………………………………
  Tím se dostávám k tomu co jsem chtěl říci. Není podstatné jak rozhovory nakonec dopadnou. Pán svoje věrné neopustí.
  Důležitější však je, aby z Říma zazněl hlas, po němž oněmí svět a ovečky poznají hlas svého Pastýře.
  ………………………..
  Pokud by byl zájem, tak bych mohl podle času postupně Legendu o Antikristu přepsat pro ISJ. Je to opravdu záživné čtení, z kterého mrazí , když člověk čte věci důvěrně známé jako multikulturalismus, ekumenické mše apod, které Solovjev nemohl rozhodně znát, stejně jako nemohl vědět, že bude existovat EU a OSN

 70. Martin Kavka napsal:

  A omlouvám se za překlepy :-)

 71. Martin Kavka napsal:

  A tady jsem udělal chybu
  To je okamžik nástupu dle Solovjeva Satana na trůn….psáno 1984
  Správně má být
  To je okamžik nástupu dle Solovjeva Satana na trůn….psáno 1884