David Hibsch

Před časem se k nebi zvedl bílý kouř ze Sixtinské kaple. Je to tradiční symbol oznamující světu „habemus papam“ – máme papeže. Bylo to opět rychlé jako blesk, rychlé jako revoluce. Dav shromážděný na Svatopetrském náměstí po oznámení jména nového papeže ztichl a mnozí si kladli otázku „kdo je to ten Jorge Bergoglio“? V politice by se řeklo, že šlo o nepředvídaný vývoj, nečitelného člověka, nebo snad kompromisního kandidáta. Na chvíli utichli všichni a začali zuřivě hledat na sítích cokoli o novém papeži. I „všeználci“ typu P. Tomáše Halíka hned nevěděli, co přesně tato volba znamená, především pro ně samotné.  Po necelých dvou měsících papežova pontifikátu je snad vhodná doba začít luštit ze signálů, které Svatý otec vysílá věřícím a světu. Již necelé dva měsíce Jorge Maria Bergogolio hovoří z autority papežského úřadu. Hovoří a koná nikoli jako soukromá osoba, protože platí, že osoba se má podřídit svěřené službě (úřadu) a nikoli, že se má objektivní hodnota úřadu podřídit osobě.

kour

Vstup nového papeže na scénu byl pozoruhodný. Vybral si jméno František. Jméno, které v dějinách papežství zatím nefigurovalo. Mnozí se opět ptali „o kterého Františka jde?“. Nový papež je člen jezuitského řádu, tudíž se logicky nabízelo, že půjde o jednoho z prvních bratří sv. Ignáce z Loyoly, věroučně pevného misionáře Asie, sv. Františka Xaverského.

Error I:

Jde o sv. Františka z Assisi. Historicky je tak trochu více z ruky. Žil na přelomu 12. a 13. století, takže mu lze skrze historicko-kritickou metodu přisoudit cokoliv. Pro moderní Církev je především „charismatikem“ se sociální vizí a environmentálním zaměřením, což je novému papeži vskutku blízké.

Error II:

Katolík by očekával, že jej papež pozdraví jako nástupce sv. Petra, tedy katolickým pozdravem. Vzhledem k universalitě Církve (katolická = všeobecná), je sakrálním a universálním jazykem latina, která nepodléhá vývoji, tudíž je významově stabilní. Čekal by, že jej osloví slovy, která jsou především katolickým vyznáním. Nemělo tedy zaznít tradiční „Laudetur Iesus Christus“? Nikoliv. Papež chtěl pozdravit především Italy a Římany, nikoliv katolické věřící, ale všeobecně lid, takže „Buona sera“. Věřícím nedal šanci odpověď „in secula seculorum“ – až na věky věků. Proč taky, vždyť o tohle už tu přeci nejde.

Error III:

Na balkón papež František vstoupil nejen proto, aby byl představen, ale především proto, aby požehnal městu a světu (urbi et orbi). Jde o liturgický úkon, úkon modlitby. Proto mu nabídli mozetu. Odmítl ji se slovy – „karneval skončil“. Mozeta je krátká pláštěnka, která je po staletí symbolem příslušnosti hierarchy (papež, biskup, kanovník) ke skupině modlících se v chóru. Zároveň je symbolem jurisdikce, tedy znamením, že daný hierarcha je oprávněn na daném prostoru vykonávat svůj úřad. V případě papežského úřadu jde o jurisdikci světovou, protože Kristus říká „jděte do celého světa“. Tradiční papežská mozeta je červené barvy a je obšita hermelínem. Barva červená vyjadřuje odhodlání vyznat víru až k prolití krve a hermelín zase odkazuje na Kristovu královskou pravomoc nad celým světem. S odhodláním zemřít pro katolickou víru to tedy nebude tak horké a Kristus již zřejmě není Král Králů, protože je v ekumenickém společenství s ostatními božstvy světových náboženství.

bergoglio3

Zřejmě to tak bude, protože hned po volbě nový papež napsal dopis vrchnímu římskému rabínovi Riccardovi Di Segni. Jako by první starostí papežů bylo sdělit židovské obci „jsem zde“ a kontinuita nastoleného ekumenického procesu bude zachována – dokud nezůstane kámen na kameni. Na některé to zapůsobilo jako raport podřízeného vůči nadřízenému.

Error IV:

A opět ty červené boty. Mnozí katolíci, nemluvě o nekatolících, se domnívají, že jde o projev elitářské marnivosti. Katolík rozumějící symbolice by měl vědět, že když se biskup či kněz chystá sloužit jakýkoliv liturgický obřad a obléká do liturgického roucha, přičemž každé z nich má svůj vlastní symbolický a věroučný význam, tak při tomto oblékání u každé části liturgického oděvu pronáší konkrétní modlitby. Nebuďme však hnidopiši, moderní klérus to už nemá v popisu práce, takže v sakristii s ministranty při oblékání maximálně proberou výsledky fotbalu mezi Baníkem a Spartou.

papez2

Ale zpět k pověstným červeným botám. I ony mají svůj symbolický význam, byť se neužívají jen v liturgickém kontextu, tedy ke mši svaté. Sv. apoštol Pavel píše v listě Efezanům:

„Proto oblékněte plnou zbroj Boží, abyste mohli odolat v zlý den a ve všem obstáli vítězně. Stůjte tedy připraveni, jsouce opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti a na nohou obuti pohotovostí pro evangelium pokoje.“

Tyto boty symbolicky poukazují na biskupský úřad a jsou znamením pohotovosti či připravenosti biskupa (papež je rovněž i římským biskupem) být prvním hlasatel evangelia ve své diecézi. Červené boty bývaly připomínkou, že ať je papež kdekoliv, má být hotov hlásat evangelium „ať je to vhod či nevhod“ až k prolití krve (červená barva). Další jejich význam je historický. Jejich červená barva odkazuje na purpur římských císařů. Když se totiž politicky zhroutila západořímská říše, tak právě Katolická církev tento úpadek překlenula i v této rovině, až do chvíle utvoření nové politické struktury založené na franských majordomech a obnovením císařství v osobě Karla Velikého. Právě Církvi vděčíme za to, že uchovala kulturní, právní i politické tradice v době stěhování národů, avšak v křesťanském smyslu. Opět se můžeme ptát. Co to signalizuje? Že se konečně Evropa vymanila z křesťanského jha, přičemž Církev nad tím jásá? Ať žije revoluce? Ať žije éra 1789 až 2013?

Platí-li, že co jest uvnitř (moderně – co je v srdci), to jest navenek, pak si uvědomme, že papež František I. jedná v souladu se svými předchůdci, počínaje Pavlem VI. Právě tento adept na blahořečení a svatořečení odložil např. papežskou tiáru, jejíž tři koruny odkazovaly na Kristem svěřenou moc nástupcům sv. Petra, tedy moc učitelskou, kněžskou a pastýřskou. Symbol tiáry pak zůstal už jen na vatikánské vlajce a erbu papežů. Z erbovní heraldiky ji následně zcela odstranil „konzervativní“ Benedikt XVI. Biskupové rovněž užívají berlu. Tento symbol vychází z hole pastýřů a v přeneseném smyslu symbolizuje službu biskupů věřícím. Především službu předávat jim nezměněnou nauku. Papežové však užívali berlu nikoliv „mikulášskou“, tedy zavinutou či ohnutou, ale hůl, na jejímž konci byl tzv. patriarchální kříž doplněný třetím břevnem (kříž se třemi břevny). Tato papežská hůl symbolizovala papežský úřad. Papež totiž není jen jeden z mnoha biskupů, protože papežství je specifický úřad zřízený Kristem, který jej vložil na ramena konkrétně sv. Petrovi, a to se zvláštní pravomocí nad ostatními biskupy (patriarchy). Tuto hůl zahodil již Pavel VI. a Jan Pavel II. ji nahradil moderně pokroucenou figurou ukřižovaného. Jak výmluvné.

Ale dobře, mnozí řeknou, že jde jen o nějaké tretky středověku, bez nichž se obejdeme. Jsou zde však i další signály. Letošní Zelený čtvrtek byl vskutku revoluční. Papež František I. totiž sloužil mši svatou ve vězení pro mladistvé v Casal del Marmo. Media byla přímo na potrhání, včetně těch „katolických“. Papež přece myl nohy dvanácti laikům (delikventům) z toho dvěma muslimům a hlavně dvěma ženám. Někteří by řekli, jak sladké gesto. Ale co toto gesto signalizuje? Když Ježíš Kristus umýval symbolicky nohy, tak apoštolům, tedy biskupům. Chtěl tím říci, že poměr mezi biskupy a obecně katolickou hierarchií má být poměrem vzájemné služby. Zdá se, že současnému papeži cosi podstatného uniká. Když Kristus provedl tento symbolický úkon, tak ho následně vysvětluje apoštolům takto:

„Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem a správně pravíte, neboť jim jsem. Jestliže tedy já, váš Pán a Mistr, umyl jsem vám nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat“.

p_nohy

Skutečně je pro omyté dva muslimy Ježíš Mistrem a Pánem? Navíc Kristus pokračuje:

„Není služebník větší nad svého pána, ani posel větší nad toho, který ho poslal“.

Budeme-li tento výrok chápat v poměru Bůh a člověk, pak znamená, že papež, biskup či kněz není větší než ten, kdo mu svěřil tento úřad, tedy než Bůh. Pak tyto služby nebyly ustaveny proto, aby papež, biskupové a kněží revolučně měnili katolickou nauku dle svých soukromých názorů, nemluvě o laicích. Těžištěm jejich služby tedy je, aby tuto svěřenou nauku střežili a v nezměněné podobě ji předávali dalším pokolením. Pokud budeme tento výrok chápat jen v rovině poměru lidí k lidem, pak zde Ježíš především potvrzuje hierarchické uspořádání v Církvi. Laik není více než kněz, kněz není více než biskup a biskup není více než papež. Ježíš tedy tímto úkonem symbolicky vyjadřuje, že byť hierarchie platí, tak jde stále o službu, nikoliv o elitářský, tedy pozemský model. Budeme-li tento symbolický akt Ježíše Krista chápat takto, tak zde šlo o vzkaz těm, kteří mají v Katolické církvi úřad kněžský (svátost služebného kněžství) – biskupy a kněze – nikoliv o vzkaz pro laiky. Papež František tímto úkonem v nápravném zařízení v Casal del Marmo vtahuje laiky neoprávněně do svátostného kněžství.

I zde si jistě moderní teosofové vypomohou tzv. všeobecným kněžstvím, alespoň v případě katolíků, což je na složitou debatu o rozdílu mezi kněžstvím svátostným a tzv. všeobecným. Jenže aby toho nebylo málo, papež do toho vtáhl i nekatolíky, tedy muslimy. Pro ně je Ježíš Kristus jen člověk, nikoliv Pán a Mistr, tedy Bohočlověk, byť ho třeba považují za charismatického proroka, předchůdce Mohameda. Dočkáme se tedy nesvěceného laického kněžstva, sloužícího „mše“? A co ty ženy? Měli jsme to pochopit tak, že papež pomýšlí v budoucnu na tzv. kněžky?

A co papežem proklamovaná chudoba? Užívání vznešeného pojmu přeci neznamená, že již pro pojem sám jde o něco autentického. Miliardář může taky nosit obnošený šat pro vlastní image, ale nic to nevypovídá o tom, zda je prostě jen šetrný nebo naopak lakomý. Každý státník ví, že svými „speciálními požadavky“ z důvodu image může kasu úřadu zatížit mnohem více, než kdyby se držel rad svého ceremoniáře. Například papež František má byt v papežském paláci, který se mu zdá být příliš honosný, tudíž bydlí jinde. Tento náhradní byt ovšem musí někdo zaplatit. Mohl by se například využívat pro někoho potřebnějšího, kdo nemá jiný byt. Kolem tohoto rozmaru z chudoby musí navíc běhat ochranka, které to jistě komplikuje život a taky to něco stojí. Takže, abychom vypadali chudě, učiníme více problému nejen kase, ale i lidem kolem. Sv. František by zaplesal. Všechna papežem proklamovaná gesta chudoby, opovrhování liturgickými a papežskými symboly a podobně, nejsou projevem papežovy osobní chudoby, ale spíše nespravedlnosti vůči úřadu, který mu byl Kristem svěřen. V důsledku jde o krácení Božích práv a Božích nároků zde na zemi. Nejde o chudobu, jak ji rozuměl sv. František, ale socialistickou církevní internacionálu. Jsem zvědav, až bude Církev zcela bez prostředků, jak budou vděční lidé, kteří nyní mohou např. umírat v katolických hospicích, zmírat kdesi v osamocení sterilních nemocnic pod bedlivým dozorem bílých „andělů smrti“. Jak budou současnému papeži vděční lidé hladoví či nemocní, když jim bude kněz či katolický laik, tak maximálně moci potřást pravicí. Ale jinak má papež skvělou image, svět se totiž raduje.

Jsem katolík, tudíž se za papeže Františka modlím. Přál bych si, aby si stejně, jako si ještě i dnes někteří katolíci váží papežského úřadu, si ho vážil i ten, kdo ho zastává.

Komentáře: 40 - k článku Kouřové signály vatikánské administrativy

 1. Josef Peňáz napsal:

  Kam se poděly zákony aristotelské logiky? Když z „A“ vyplývá „B“ a mám „B“, ještě to nemusí nutně znamenat existenci „A“. Když prší, je mokro. Je mokro. Prší? Nemusí. Někdo mohl kropit konví. Jestliže Svatý otec např. neužívá červené boty, může to mít zmíněnou příčinu, ale také to může mít příčinu úplně jinou, zcela neškodnou.

  Stále si klademe otázku: Pomůžu tímto někomu nebo něčemu? Neupadám do jednostrannosti, zjednodušování a tudíž i do zkreslování?

  Presumpce neviny, právo na dobrou pověst…

 2. chouan napsal:

  velmi dobře vystiženo.díky

 3. Tomáš Novák napsal:

  Ano, papež má ploché nohy, může to být tedy (nelogický) důvod pro neužívání červených bot. Osobně je prý skromný (aspoň podle toho, jak se o něm jeho přátelé vyjadřují), ale není schopný, nebo ochotný příjmout svůj úřad se vším, co k němu patří (například ty boty, mozeta, tunika atd.). On se prostě nechce podřídit například tím, že nechce užívat byt v paláci. I v přepychu si můžete udržet skromnost. On však se NECHCE podřídit, asi není pokorný a omlouvá to svou prostotou a skromností, a tu dává okázale najevo. Kolem něj je dost pochlebovačů, aby z čehokoli, co řekne, udělá, udělali chvalozpěv na pokoru, skromnost, prostotu, prozíravost atd. Krásně je to vidět na zprávách z Radia Vatikán. A to všecko není nic proti tomu, co říká (tedy jak smýšlí). Četl jsem zatím všecky jeho projevy, katecheze, kázání. Jak smýšlí, tak i jedná. O mně to platí dvojnásob!

 4. David Hibsch napsal:

  1: Nechci se pouštět do Aristotela, nejsem filozof. Mě stačí k této věci slova Kristova „Dobrý člověk vynáší z dobré zásoby svého srdce dobré věci; a zlý člověk vynáší ze špatné zásoby špatné věci. Neboť čím srdce plné, tím ústa přetékají“ (Luk 6, 45). Víc k souvztažností vnitřního smýšlení s vnejšími projevy, netřeba.

 5. José napsal:

  ad Josef Peňáz – ano, každý, a tedy i papež má právo na dobrou pověst a máme ctít presumpci neviny, o tom není pochyb.
  Člověk pozoruje, posuzuje, vytváří si dojem a vlastní názor, např. právě u papeže na základě toho, co vidí a slyší. A v tomto případě si právě myslím, že červené boty se můžou jevit jako zdánlivá maličkost, ale v celku hrají mnohem větší roli, než se zdá na první pohled.
  Myslím, že papež by měl být především Veleknězem a ochráncem svaté katolické víry, pro nás oním „sladkým Kristem na zemi,“ ale zatím se v případě papeže Františka obávám, že papežství, jak jsme je znali doposud, končí.
  Vše je v rukou Božích a to je jediné co mne utěšuje.

 6. Libor Rösner napsal:

  Když už nic jiného, tak tyto radikální kroky mohou být jakýmsi nevyřčeným shazováním všeho dosavadního. Stěhuje-li se František do skromnějšího obydlí, dává tím světu na vědomí, že dosavadní papežové žili přepychově? Přitom těžko si papežský pokoj představit jinak než jako obyčejný pokoj. Nádhera nakupená staletími je před jeho dveřmi. Zdá se mi to vše až příliš demonstrativní…

 7. David Hibsch napsal:

  Ohledně chudoby je především třeba vědět co je skutečným osobním vlastnictvím papeže a co je dědictvím historicko-kulturním, které přísluší papežskému úřadu a nikoliv jemu, jakožto osobě. Pokud vydává za projev chudoby své pohrdání symbolikou, která má liturgicky význam, která tedy slouží k oslavě Boží a zdůrazněním Boží velikosti a důstojnosti, pak je to zcela v rozporu s tím, jak se k těmto záležitostem stavěl sv. František z Assisi. Z papežových projevů je stále více zřejmé, na koho podprahově útočí.

  http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18196

  On útočí na katolickou tradici a způsob, kterým to činí, odpovídá mentalitě Charismatické obnovy. Tento nekatolický duch CHO odpovídá mentalitě zlého ducha. Dochází tedy k výraznému a poměrně rychlému tříbení mezi věřícími. V tom asi spočívá tato volba, která je dopuštěním Božím, aby se ukázalo, kdo je jakého smýšlení a kde je jeho srdce.

 8. Pan Contras napsal:

  Dochází tedy k výraznému a poměrně rychlému tříbení mezi věřícími. V tom asi spočívá tato volba, která je dopuštěním Božím, aby se ukázalo, kdo je jakého smýšlení a kde je jeho srdce.

  Zlatá slova. I zde je tříbení vysoce patrné: http://rexcz.blogspot.cz/2013/.....efa-v.html

  Tak co admine?

 9. David Hibsch napsal:

  Contras: Souhlas. Ano i v FSSPX dochází k tříbení. Věřím, že právě na základě této volby někteří optimisté v FSSPX snad pochopili, že rozhovory se současným Římem nikam vést nemohou. Škoda, že tradice nedrží při sobě. Občas nám zřejmě brání naše svéhlavost a pocit, že jsme papežštější než papeže i co se týče katolické tradice. To pak není dobrým příkladem a vyzbrojujeme municí skutečné nepřátele katolické víry.

 10. Bohumil Šourek napsal:

  Tříbení lidí probíhalo vždy a sebelepší lidská skupina se mu nevyhnula. Jen se nevzdávat.

 11. Pan Contras napsal:

  S tím rozdílem, že já nehodlám být optimistický a nazývat nedorozuměním a optimismem to, když je někdo zlý křivák. Nepochopili nic. Přesně jak se to říká v La Salettě: „Kněží, sluhové mého Syna, kněží svým špatným životem, veškerou svou neuctivostí a svou bezbožností v slavení svatých tajemství, láskou k penězům, láskou k poctám a rozkošem, kněží stali se stokami nečistoty. Ano, kněží volají po pomstě, a pomsta jest zavěšena nad jejich hlavami. Běda kněžím a osobám Bohu zasvěceným, které svou zpronevěrou a svým špatným životem křižují znovu mého Syna“!

 12. David Hibsch napsal:

  Contras: No, tak hlavně, že to s biskupem Williamsonem zachraňujete. :-)

 13. Hamish napsal:

  Ty to, Davide, nikdy nepochopíš, viď?
  Fakt potřebuješ, aby váš +Fellay převedl trosky Bratrstva k šílícímu Římu?

 14. *jozeff napsal:

  ad 11) Vážený pane Contras! Vaše komentáže jsou plné jedu, zloby a urážek. Nezapomínejte, že diskusi čte mnoho lidí, kteří se v katolické víře orientují a Vaše komentáře dehonestují základní prvky katolické výchovy, které by všem diskutujícím měli být vlastní. Jestli chcete svou agresí, hrubostí a zlobou dokázat, že Vy jste na správné cestě, děláte si sám medvědí službu.

 15. David Hibsch napsal:

  Milý Jakube, tyhle debaty mě již dávno nevzrušují. Vždy když na ně opět narazím vzpomenu si na Sira Humphreyho Applebyho, když hovořil o místních samosprávách v Británii. Pravil: místní samosprávy jsou hnojiště (tím mám na mysli FSSPX), ale z nich vyrůstají překrásné růže (tím mám na myslit +Williamsona, Contrase, Jakuba a další). Úvahami o „proradnosti vedení FSSPX“ se začnu zabývat až tehdy, když bude nejen „kreativně vyjednávat“, ale až se též dostaví reálné výsledky. Až reálně přijmou koncilové nesmysly, od oltářů se odplíží k žehlícím prknům, začnou kázat vznešené ideály ekumenismu o souznění mezi vírami pod heslem – církevní byrokraté světa, spojte se. Do té doby potřebuji, byť jen jediného, autenticky věřícího kněze, hlásajícího nezměněnou nauku Církve, která naléza svůj výraz v tradiční římské liturgii. Pokud by již ani ten nebyl v dosahu, pak si vystačím i s růžencem.

 16. slovak napsal:

  Pax vobiscum!
  Článok je zaujímavý a v prevažnej väčšine s ním súhlasím. Čo je vyslovene lož, je tá veta „Il carnevale é finíto“. Viem to zo spoľahlivého zdroja priamo z Ríma, od jedného kňaza, čo tam študuje a on má 2 zdroje priamo z Vatikánu a pápež František síce odmietol mozetu, avšak nič také nepovedal, že karneval sa skončil. Takže autor tohto článku by to mal čo najskôr odstrániť kvôli objektivite. Okrem toho sa mi zdá, že Michal Semín na tému nového Sv. Otca napísal objektívnejšie články, kde vyzdvihol aj určité pozitíva, ako návšteva hrobu sv. Pia V., či mariánska úcta a iné. Ďalej napr. pápež nezrušil prijímanie v kľaku do úst (pri príjímaní u Sv. Otca). Treba byť samozrejme veľmi opatrný a zostať prísno katolícky.

 17. nino napsal:

  slovak, myslim, ze navsteva hrobu sv. Pia V., ci marianska ucta uz nie su ziadne plusy, ak papez je podozrivy z herez a dalsich veci.
  Papez sa uz odpisal, velmi nema zmysel hladat na nom pozitiva, skor sa treba za neho modlit, a aj pomenovat jeho odklony, aby ludia si dali na ne pozor, a nenasledovali ho v nich.
  Preto neni dovod moc na to, hladat pozitiva.

 18. nino napsal:

  mimochodom, dalsi vysoky hodnostar podporil sodomske zvazky- teda civilne zvazky, ako ich po novom oznacuju koncilove ,,konzervy“, aby nam tym dali naajavo, ze to ni su xirkevne zvazky :(
  Cize dalsia meta koncilvych konzerv bude: zvazky ano, sodomske manzelstva nie.
  Ale ako ich pozname, neskor pride na rad: Manzelstva sodomitov ano, ale nie v kostoloch. Potom neskor pridu i na rad poziadavky na svadby sodomitov pred oltarom, ako to robia lutherske sekty v Skandinavii.
  Tu je clanok:
  http://www.svetkrestanstva.sk/.....vilne.html
  Podla novej generacie koncilovych konzerv neni problem v sodomii, jediny problem je, aby ,,manzelstva“ sodomitov neboli na urovni ,,manzelstiev“ heterosexualov, problemom uz neni to, ze sodomia je hiech, a stat by nemal zehnat zivot v takomto tazkom hriechu, ci ho legitimzovat.

 19. nino napsal:

  samozrejme, ocakavat, ze tento arcibiskup bude za svojevyjadrenia potrestany, to by bolo vela.
  I to je vyzytka noveho papeza…

 20. MichalD napsal:

  Nino, v tomto s Vámi nemohu souhlasit – na každém člověku má smysl hledat pozitiva a papež v tomto není žádnou výjimkou.

  Ano, je třeba jasně varovat před tím špatným, ale je velice zrádné, pokud se, i bez zlé vůle, do toho vloudí věci s pochybnou objektivitou. Souhlasím, že pozitiva nesmí být zneužita k zamaskování nebo relativizaci negativ. Pokud se toho vyvarujeme, pak mluvit o dobrém má velký smysl, zvláště v kontaktu s katolickým mainstreamem.
  Např. slovakem zmíněný článek byl v tomto směru velmi vydařený, bylo ho možné dát k přečtení i moderním katolíkům (prakticky ověřeno), bez toho, že by ho šmahem odmítli nebo jim naskočila kopřivka. A těm přemýšlivějším to i něco přineslo: vždyť oni už ani netuší, kdo to byl sv. Pius V. a co vlastně na něm bylo dobrého. Netuší ani, co může být dobrého na zasvěcení Panně Marii Fatimské, protože nevidí rozdílu mezi Fatimou a Medjugorje (resp. rozdíl vidí zhruba v tom, že Fatima je dnes už cosi „out“ a Medju je teď „in“).

 21. nino napsal:

  MichalD, je naozaj pravda, ze su i pozitiva, i negativa, i ked myslim, ze skor je rizikom, a tiez ho je casto vidiet- prekryt celkovy obraz ,,pozitivami“ a davat falosne nadeje- uz velakrat z toho vzislo sklamanie, a oneskorena reakcia tradicionalistov, z coho nakoniec tazili progresivisti, co je za posledne desatrocia casty jav.
  Takisto vymenovanie pozitiv moze mat tu istu pozitivnu rolu, ako negativ- pomenuju co je spravne, i co nie.
  Avsak, napr. pan Semín ocenoval kazen Frantiska, kde jasne hovoril o viere, s cim sa da suhlasit- na druhej strane, vie sam Frantisek, co je viera, chape ju spravne, a chapu ju spravne jeho posluchaci? Mam obavu, ze keby ju spravne chapali, tak by ta kazen sposobila ovela vacsi rozruch.
  Okrem toho, myslim, ze i od spominaneho clanku p. Semína sa objavili nove veci, ktore obraz sucasnej situacie posunuli k horsiemu.
  A napr. navsteva hrobu Pia V.- neviem, nakolko je to len prazdne gesto, namierene ako drobna pozornost pre koncilovych konzervativcov, myslim si, ze clovek, pre ktoreho je Pius V. vzorom v papezstve a v zivote, tak sa sprava inak, ako nas sucasny papez. Na mna to napr. osobne (samozrejme, je to len moj osobny, subjektivny pocit) velmi nezaposobilo- pretoze s nicim realnym sa toto gesto nespajalo, a pre mna vyznelo prazdno, ba dokonca zneuctujuco.
  Inak, neviem, ci by Pius V. prihliadal, ako jeho biskupi a kardinali hlasaju to, co hlasaju dnes…
  Kazdopadne ale suhlasim, ze kritika by mala byt objektivna, ja ale skor pozorujem tu hrozbu, ze obhajoba, ktora sa dnes pouziva neni casto objektivna.
  Avsak je i kritika, i menovanie pozitiv, v dnesnom stave Cirkvi, ma skor za ulohu udrzat ludi pri pravde, ak pravdive chvalime, a nepravdive kritizujeme, aby sme zostali pri Pravde. Cize tuna ani nejde tak o kritiku Frantiska osobne, ale ovela viac o uchovanie viery

 22. slovak napsal:

  Nino, aj toto je modernistický krok?
  http://www.svetkrestanstva.sk/.....panne.html

 23. Giuditta napsal:

  Prosím Vás, zaznamenal někdo z Vás, že by o sobě někdy tento římský biskup mluvil jako o papeži? Ty „signály“ vzbuzují dojem, jakoby se ani on sám za papeže nepovažoval…
  Jinak trvám na tom, že vysluhovač nového mešního řádu katolicky myslet nemůže… Takže „Benedikt“ jako „František“…

 24. nino napsal:

  Slovak, ano, zial, je to modernisticky krok, pretoze modernizmus je zmasou pravdy a omylu- inak by predsa kazdy modernisticke lzi odhalil.
  Na jednej strane mame modlitbu pri hrobe Pia V., na druhej mame kardinalov a biskupov, co sa akoby odtrhli vo velebeni sodomie a sodomskych zvazkov, k comu papez vyrazne mlci- ci mi uslo, zeby niekoho potrestal?
  Na jednej strane mame uctu (neviem posudit, mozno iba zdedena od predkoncilovych rodicov talianskeho povodu) k Panne Marii, na druhej mame spolocne modlitby s heretikmi, ci novu pochybnu nauku o mucenictve heretikov:
  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18091
  Mame tu dalej mlcanie papeza k protikatolickemu nasiliu vo Francuzsku, policajnemu teroru tam, nepoculi sme odsudenie tamojsej vlady, ci podporu katolickych demonstrantov, aspon som ju neregistroval. Podobne postoj k rezimu v USA.
  Mame tu vyzvy na vieru a jej vyznam, a na druhej strane ruhave zapojenie nevercov do katolickej liturgie (umyvanie noh), atd.
  A tak by sme mohli pokracovat..
  Papez, co do katolickej liturgie zapoji nevercov (ritualne umyvanie noh), modli sa s heretikom, usporaduva modernisticke omse v Argentine, mlci k dolezitym veciam viery a moralky, tvrdi vraj, ze anglikani nemali konvertovat k Cirkvi, neni schopny, ani ochotny zaviest disciplinu v Cirkvi, namiesto toho buduje len vlastny image, na ukor papezskeho uradu a Cirkvi, ten naozaj moze i kazdy den navstevovat hrob i sv. Pia X., praveho katolika to z neho nespravi…

 25. MichalD napsal:

  ad 21: nijak nezpochybňuji nebezpečí zneužití pozitiv k zamaskování negativní podstaty nebo vytváření falešných nadějí – tady bdělosti není nikdy dost.
  Mně se jen nechce posuzovat jak římský biskup vnitřně chápe víru a jaké byly jeho vnitřní pohnutky k návštěvě hrobu sv. Pia V. Toto vidí jen Bůh a ten ho bude soudit. Já vidím jen, že k tomu hrobu skutečně šel, a slyším, že např. v kázání jasně řekl, že kdo se neklaní Kristu, klaní se ďáblu. To jsou fakta, která mají svůj význam a je možné se o ně opřít třeba v diskusi, zda je dobré se v katolickém chrámu společně modlit s budhisty. Samozřejmě, není možné říct „podívejte, on občas řekne něco katolického, tak buďme shovívaví k tomu, jak slaví liturgii apod.“ To vůbec ne, v tom se myslím shodneme.

 26. mila napsal:

  Pokud mi dovolíte být advokátem Sv.O.Františka, uvádím následující:

  Při setkání se šéfem německých evangelíků navzdory vší srdečnosti František nepřistoupil na společné oslavy reformace.

  Pár dnů předtím v kázání varoval, že vyjednávání ve věcech víry vede nakonec k apostazi.

  Svědectví úcty J.P. II. k Matce Boží a společná modlitba růžence v r. 85 na něho tak zapůsobila, že se od té doby denně modlí 15 tajemství růžence (zdroj: it.katolický deník Avvenire, kt. reprodukoval jeho 7 let staré vyznání). Podle mé zkušenosti nemůže být opravdový ctitel Matky Boží ani heretik ani modernista.

  Zasvěcení svého pontifikátu P. Marii Fatimské (snad tuší, že právě na něm se vyplní Fatimské proroctví o „bíle oděném biskupu“ padajícím pod křížem? Možná i proto odmítl mozetu a používá titul „římský biskup“. Stojí za to si povšimnout že snad v prvním kázání hovoří o Kříži („Kážeme-li Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky“).

  Pozoruhodné : Benedikt rezignoval 11.2. v den svátku P.M.Lurdské,
  František byl zvolen 13.3. v den zjevení P.M. Fatimské (zdoj:P.J.Koláček,SJ). Náhoda?..

  A znovu zmíním i jeho citát Bloye : „Kdo se nemodlí k Bohu, modlí se k ďáblu“. To určitě není podbízivě efektní výrok…

  Nakonec se ptám, kdo vymyslel onu ohavnou lež ve formě F. výroku o skončeném karnevalu? ….

 27. Jan Ježek napsal:

  Já se vám – advokátům – divím. Máte jistě dobré úmysly a vámi zmiňované činy a okolnosti samotné o sobě vyznívají pozitivně. Ale je to jako kdybyste chválili vraha za to, že své oběti navíc neukradl peněženku a tím se snažili zastřít fakt, že je vrahem.
  Je tu přeci jeden zásadní fatální problém, vedle kterého nemá valného smyslu na tyto dílčí okolnosti poukazovat.

 28. Armin Cordianus napsal:

  „Nakonec se ptám, kdo vymyslel onu ohavnou lež ve formě F. výroku o skončeném karnevalu? …“

  Výrok slyšel osobně Mons. Guido Marini, papežský ceremonář:

  http://blog.messainlatino.it/2.....ietro.html

  http://duquedegandia.blogspot......ariis.html

  http://vaticaninsider.lastampa.....sco-23490/

  http://www.ilvaticanista.it/20.....izzazione/

  Stačí to? :-)

 29. nino napsal:

  Michal, suhlasim- mozno kazdy z nas len poukazuje na odlisny aspekt problemu

 30. nino napsal:

  26- ono to je len dokazom jeho hlbokej popletenosti, zrejme.
  Co sa tyka sefa nemeckych lutheranov u papeza- papez sa len zdrzal odpovede, ci bude oslavovat reformaciu, neodpovedal zaporne, pokial viem. Ani sa nepokusil obratit toho pana.
  Naopak, znevazil tam katolicku vieru, ked sa pomodlil s tym heretikom a oznacl lutheranske obete nacizmu za mucenikov…
  Nezakryvajme si oci, a nevytrhavajme drobnosti z celkoveho obrazu. To je asi povedat, ze otravena potrava, kolac, je dobry, pokial obsahuje okrem smrtelnej davky jedu i cukor.
  ,,Pár dnů předtím v kázání varoval, že vyjednávání ve věcech víry vede nakonec k apostazi.“- zeby trapna kosticka, hodena koncilovym konzervativcom? Zatial sme od Frantiska ziaden kompromisny zapas za vieru nevideli, takze je to zase len prazdne gesto, az moc prazdne vzhladom na cinnost papeza, plnu kompromisov a nadbiehania nepriatelom Krista.
  ,,Podle mé zkušenosti nemůže být opravdový ctitel Matky Boží ani heretik ani modernista.“- no, vidite jeho ciny, ktore posobia hereticky, a tvrdite, ze nie je heretik? Co modlenie s heretikmi? Umyvanie noh v ramci liturgie nekatolikom? Vyhlasenie heretikov za mucennikov? Atd?
  Inak, okrem Bloya nas novy papez citoval uz i Kaspera, s velkym obdivom.
  Zasvatenie Fatime? Dalsie gesto? Kedze nepriatelia viery uz ani nevedia, co Fatima symbolizuje a nevedia to ani katolici, tak to je dalsie zo serie, co nikoho nenahneva. A samozrejme, nepriamo to ublizi Cirkvi, prekrytim realneho posolstva Fatimy, a jeho nahradenie ,,bezkonfliktnou“ modernistickou Fatimou… V podstate mam obavy, ze, mozno nevedome, ide o utok a potlacenie fatimy. Ak ju diabol nemoze znicit a utajit, tak aspon zmeni jej vyznam.

  No, a co sa tyka tej lzi o karnevale- tak naozaj niekto klame. Nechcem si pripustit, ze klamu ,,poskokovia“ papeza, s jeho pozehnanim, po tom, ake poburenie jeho udajne slova sposobili…

 31. nino napsal:

  mimochodom, uz mozno minimalne styria vysoki predstavitelia Cirkvi a Vatikanu v nedavnom case, aktualne vyjadrili podporu sodomskym zvazkov. S pozehnanim papeza? Papez mlci… kde je ta papezova Fatima, Pius V., ci ucta k Panne Marii? :(

 32. nino napsal:

  este pre zaujimavost- je toto naozaj kardinal Bergoglio, co rozdava sv. prijmanie do ruk (upozornenie- zabery len pre silnejsie povahy):
  http://www.gloria.tv/?media=436431

 33. Pan Contras napsal:

  Je to Jyrka. Osobně.

 34. Martin napsal:

  ad 28 Armin Cordianus.

  Tři z uvedených odkazů zároveň uvádí svědectví, že František tato slova neřekl.

 35. mila napsal:

  Pokud se nepletu, onen sporný výrok „slyšel“ papežský ceremoniář Marini, tedy onen Marini, který se nyní vyslovil jasným ANO pro registrované partnerství…. (!)

  Bůh suď, co si o tom všem myslet…

  Co se týče samotného papeže, uvedení určitých pozitiv nebylo myšleno jako náplast za určitá pochybení…
  Nepochybné jsou jeho rezervy ve slavení liturgie, možná je to dáno i prostředím, z něhož vzešel. Otázkou je, zda si vezme ponaučení, např. od Benedikta. V oblasti morálky by ovšem měl mít jasno (viz. papežská neomylnost). A také rozhodně zakročit proti této jasné neposlušnosti vůči Magisteriu Církve.

  Souhlasím s ninem, že nás čekají težké časy. Tak mluví i proroctví – aby mohly přijít Nové Letnice, musí přijít nejprve Kříž. Jak tomu bylo u Krista, tak se musí stát i s jeho mystickým tělem – Církví…

  Pro nás – modlitba a půst…

 36. Michal Semín napsal:

  Stávající ceremoniář, zděděný po BXVI a ceremoniář Jana Pavla II. mají sice stejné příjmení, ale jinak se jedná o dvě rozdílené osoby.

 37. mila napsal:

  Není Marini jako Marini.
  Díky za upozornění.

 38. Milipo napsal:

  Vy zde mylně děláte z apoštolů biskupy. Ale šlo o jádro jeho učedníků.
  Autor píše: …Když Ježíš Kristus umýval symbolicky nohy, tak (je umýval) apoštolům, TEDY BISKUPŮM . —-vysvětluje apoštolům takto:
  „Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem a správně pravíte, neboť jim jsem. Jestliže tedy já, váš Pán a Mistr, umyl jsem vám nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat“.
  Hibsch píše: …zde Ježíš především potvrzuje hierarchické uspořádání v Církvi. Laik není více než kněz……tak zde šlo o vzkaz těm, kteří mají v Katolické církvi úřad kněžský (svátost služebného kněžství) – biskupy a kněze – nikoliv o vzkaz pro laiky. Papež František tímto úkonem v nápravném zařízení v Casal del Marmo vtahuje laiky neoprávněně do svátostného kněžství.
  A tu je ten omyl u Hibsche: apoštolové nemusí být zde obraz biskupů, jsou Kristovým vnitřním kroužkem, místo rodiny, jsou pro Něho nejbližší- jsou Jeho bližní.
  Tak lze význam pochopit takto: .. i vy máte jeden druhému svému bližnímu nohy umývat. Neboli David Hibsch to chápe takto: i vy si máte jako budoucí biskupové navzájem umývat nohy.(nejde o vzka pro laiky.)
  Hibsch: … zde Ježíš především potvrzuje hierarchické uspořádání v Církvi,
  Ale namítám: místo toho platí zároveň toto: nepovyšujte se jako přední, ale služte druhým.
  Ale uniká nám starý význam : na prašných cestách ve starověku bez makadamu se poutník zaprášil. Vnitřek domu se udržoval čistý. Umytí nohou od hospodáře znamená přijetí poutníka do vnitřku domu. Viz také epos Odyssea. Když pozvali Odyssea k jídlu, umyli mu nohy, udělala to stařena Eurylocha na příkaz přítomných.
  Kristus tím říká: přijímejte se navzájem jako hosty dovnitř k sobě do domu. Nebuďte oddělení, zachovávejte stmelenost.

 39. chouan napsal:

  apoštolové tedy nebyli biskupové?

 40. Michal Semín napsal:

  ad Milipo: Kristus přítomným apoštolům při poslední večeři udělil plné kněžské svěcení, tzn. že od tohoto okamžiku byli apoštolé biskupy. To není názor diskutujícího, to je učení Církve.