V neděli 1. července 2012 – na slavnost Nejdražší Krve Páně – proběhla v kněžském semináři Bratrstva svatého Pia X. v bavorském Zaitzkofenu kněžská svěcení.  Dva novosvěcence – P. Franze Ambergera z Německa a P. Luďka Čekavého z Čech – světila J. E. biskup Alfonso de Galarreta FSSPX.

K této významné události se sjelo přes 41 kněží a asi 1600 věřících nejen ze všech koutů Evropy, ale i z dalších kontinentů. Mnozí z nich se nenechali odradit ani extrémně vysokými teplotami a slunečním žárem, ani bouřkami, deštěm, ani dlouhou cestou a dorazili na místo už v sobotu, aby se potěšili setkáním a rozhovory s přáteli, s kněžími nebo utěšenou atmosférou místa, naplněnou klidem a mírem.

Pontifikální mše svatá byla jako obvykle sloužena na louce před hlavní budovou semináře, která tvořila krásnou kulisu mariánskému hlavnímu oltáři s bohatou květinovou výzdobou. Celá ceremonie trvala přes tři a půl hodiny. Na počest P. Luďka oblékla řada krajanů bohatě zdobené kroje z Čech i Moravy.

Ve svém kázání, které bylo prosloveno ve francouzštině a následně tlumočeno P. Stefanem Freyem, rektorem semináře, do němčiny, se Msgr. de Galarreta věnoval otázce katolického kněžství a jeho neměnnému charakteru tak, jak jej pro další generace zachoval Msgr. Lefebvre na základě tradice a učení sv. Tomáše Akvinského. Kněz je vybrán z lidí, aby je vedl ke Kristu. Jeho úkol má nadpřirozený charakter (sacerdos – odvozeno od sacra dans – tedy že zprostředkovává svaté, nadpřirozené). Je zástupcem Kristovým, jeho prostředníkem. Kněžský úřad tedy není nic jiného než účast na věčném kněžství Kristově. Kněz nemá svůj úřad pro sebe, ale k posvěcení duší. Je vysvěcen k tomu, aby je jako správný pastýř vedl po cestě spásy a pomáhal jim chránit poklad víry v jeho plnosti. Je povinen veřejně bránit a hájit pravdy Boží, pokud na ně někdo útočí. Právě tak musí hájit královský majestát Krista Krále a jeho svrchovanou moc.

Středem kněžského života je oběť mše svaté. Tak jako Kristus přišel na svět, aby nás vykoupil svou smrtí a vydal svědectví pravdě, tak má i kněz neustále přinášet na oltáři smírnou oběť a utvrzovat svěřené duše v Božích pravdách. Má zprostředkovávat věřícím věčný život a vést je k stále větší dokonalosti, k posvěcení, ke sjednocení s Kristem. A oběť mše svaté, toto nekrvavé zpřítomnění Kristovy oběti na kříži, je hlavním pramenem a silou, která nás očišťuje, posiluje a posvěcuje. Má být středem života každého katolického křesťana. Patří mezi největší poklady katolické Církve. Jedno z oblíbených modernistických sofismat, před kterým biskup de Galarreta varoval, je tvrzení, že Církev by měla jít s dobou, formovat se podle soudobé kultury a společnosti, přizpůsobovat se jejím potřebám. Opak je však pravdou – Církev byla Kristem založena jednou provždy a musí zůstat stále táž. Proto i kněžství je univerzální, neměnné. Nepodléhá dobovým trendům. Je potřeba kázat pravdy Boží vhod i nevhod, ovšemže s určitou moudrostí. To vyžaduje nejen od kněze, ale i od nás věrnost za všech okolností. Je potřeba zůstat věrným svěřené pravdě, pracovat každý den na svém zdokonalení, spolupracovat s Boží milostí a vytrvale následovat Krista.

Na závěr biskup zmínil povážlivé jmenování biskupa Müllera do funkce prefekta Kongregace pro nauku víry (článek na ISJ). Je s podivem, že pravdy víry má bránit člověk, o kterém je prokazatelně známo, že popírá nepřetržité panenství Panny Marie. Má to pro nás být varováním. Situace se nijak nezměnila. Nadále je potřeba být obezřetný a hájit pravdy víry, v tomto případě o to vehementněji. Biskup de Galarreta proto nabádal věřící, aby se utíkali pod ochranu Panny Marie, Prostřednici všech milostí. Ona nám u Krista vyprosí všechny potřebné milosti k boji s našimi slabostmi, k boji za pravou víru a za katolickou Církev.

V půl páté odpoledne se venku za přítomnosti mnoha věřících zpívaly slavné nešpory, po nichž bylo možné přijmout novokněžské požehnání. V pondělí 2. července pak novokněží v ranních hodinách sloužili primiční mši svatou – P. Amberger v seminární kapli a P. Čekavý u venkovního oltáře Panny Marie na louce.

Svou první primiční mši svatou na území domoviny bude P. Čekavý sloužit v sobotu 7. července 2012 od 10 hodin v kapli Královny Posvátného růžence v Brně. Podle posledních zpráv byl ustanoven jako kaplan do Jaidhofu, sídla rakouského distriktu, s tím, že bude vypomáhat v Českých Budějovicích.

Pane, daruj nám kněze!

Pane, daruj nám svaté kněze!

Pane, daruj nám mnoho svatých kněží!

Antonín Francl

Fotogalerie:

Fotogalerie na stránkách německého distriktu FSSPX.

Snímky od účastníků z Čech, Moravy a Slezska:
fotogalerie 1 / fotogalerie 2 / fotogalerie 3 / fotogalerie 4.
(z těchto galerií byly převzaty snímky do galerie k článku)

Článek na Duších a hvězdách.

Aktualizace 7. 7. 2012fotogalerie Jana J. Vorky.

Aktualizace 11. 7. 2012 – videozáznam: