Karel I. Šimek

Zástupce společnosti Google Mark Palmer-Edgecumbe, ředitel Oddělení diverzity a inkluze pro Evropu, Střední východ a Afriku, vystoupil na konferenci konané v koordinačním středisku LGBT hnutí v Londýně, kde představil kampaň Legalize Love, která bude zacílena do zemí, kde jsou homosexuální aktivity stále ještě nezákonné, případně zde nejsou právně uznané „sňatky“ homosexuálních párů.

Společnost již v sobotu oficiálně spustila tuto kampaň v Polsku a v Singapuru. V nejbližší době plánuje rozšířit iniciativu na více zemí, kde má svoji kancelář a kde nejsou homosexuální vztahy právně postaveny na roveň s manželstvím.

Palmer-Edgecumbe tyto kroky odůvodnil mimo jiné tím, že společnost chce, aby gayové, lesby a transsexuálové z řad zaměstnanců společnosti měli stejné podmínky ve veřejném prostoru ve své zemi, jaké mají na svém pracovišti. Dále poněkud demagogicky na adresu Singapuru pronesl slova v tom smyslu, že pokud skutečně chce být globálním finančním centrem a vůdčí silou na světových trzích, je nutné, aby zacházel se všemi lidmi stejně bez ohledu na jejich sexuální orientaci.

Singapur mimo jiné právně omezuje některé homosexuální aktivity intimního charakteru, v praxi však údajně nedochází ke stíhání či vynucování těchto pravidel. Vedle toho v Polsku, které se stále ještě zčásti hlásí ke katolickým principům, nejsou umožněny sňatky homosexuálů. V případě Polska lze s ohledem na zdůrazňování „zaostalé“ katolické morálky jako příčiny tohoto „zpátečnictví“ tuto kampaň vnímat jako přímý útok na Církev a její nauku.

Palmer-Edgecumbe dále prohlásil, že Google čelí případům, kdy nemůže do určité země poslat některé své vynikající pracovníky z důvodu diskriminace homosexuálů, která tam panuje.

Společnost Google, která prorazila zejména svým internetovým vyhledávačem, je nyní jedním z internetových gigantů, kteří mají zásadní vliv nejen na celý virtuální prostor, ale prostřednictvím svých široce užívaných internetových služeb, reklamních kampaní, vlivu na finanční trhy a podobně, nezanedbatelně ovlivňují též názory uživatelů internetu, potažmo i celospolečenské dění. Firma sídlí v Mountain View v Silicon Valley jižně od San Franciska v Kalifornii. Od podzimu 2006 je Google oficiálně zastoupen pobočkou v České republice. Je jednou z nejcennějších obchodních značek na světě, která dala vzniknou i novým slovům googlovat, googlit apod., zaneseným i v renomovaných jazykových slovnících. Mezi služby Google důvěrně známé též českým uživatelům patří mailová služba Gmail nebo mobilní operační systém Android; společnost též před časem koupila nejvýznamnější server pro sdílení videa – Youtube.

Kampaň Legalize Love není žádným překvapením pro ty, kteří již nějakou dobu sledují aktivismus společnosti Google. Během června loňského roku bylo do vyhledávače instalováno „vylepšení“ spočívající v tom, že při vyhledávání slov souvisejících s queer tématikou vyskakoval vedle vyhledávacího pole duhový emblém.

V samotné Kalifornii, nejlidnatějším státě USA, společnost Google v roce 2008 bojovala proti iniciativě Proposition 8, jejímž cílem bylo prosazení věty „Pouze manželství mezi mužem a ženou je v Kalifornii platné a uznávané.“ do kalifornské ústavy. Referendum vzešlé z iniciativy nakonec zanesení této věty potvrdilo (52 % hlasů pro, 48 % proti).

Mezi další významné společnosti, které se připojí ke kampani Legalize Love patří například mezinárodní finanční konglomerát Citigroup nebo mezinárodní síť poradenských společností Ernst & Young. Společnost Google má též v úmyslu zapojit do spolupráce lokální firmy v jednotlivých zemích.

Prvá kniha Mojžíšova, kap. 19

4 Dříve, však než šli spát, mužové města oblehli dům, všecek lid bez rozdílu, od chlapců až po starce. 5 Zavolavše Lota řekli mu: Kde jsou ti mužové, kteří k tobě v noci vešli? Vyveď je sem, abychom je poznali! 6 Lot vyšed k nim a zavřev za sebou dveře pravil: 7 Nechtějte, prosím, bratři moji, nechtějte činiti toho zla. 8 Mám dvě dcery, které ještě muže nepoznaly; vyvedu je vám a budete jich moci užíti podle libosti; jen těmto mužům nečiňte nic zlého, poněvadž vešli do stínu mé střechy. 9 Oni však řekli: Kliď se odtud! A pokračovali: Na to jsi sem přišel, cizinče, abys nás soudil? Proto učiníme tobě horších věcí, než oněm. A doráželi na Lota s velikou silou, takže by byli bezmála vylomili dveře. 10 Tu však oni mužové vystrčili ruce a vtáhše Lota k sobě, zavřeli dveře. 11 Ty pak, kteří byli venku, od nejmladšího do nejstaršího ranili slepotou, že nemohli najíti dveří. 12 A řekli Lotovi: Máš tu někoho ze svých? Zetě nebo syny, nebo dcery, všecky své příslušníky vyved z tohoto města; 13 neboť zahladíme toto místo, poněvadž se rozmohl křik o nich před Hospodinem, který nás poslal, abychom je zahubili.

Třetí kniha Mojžíšova, kap. 18

22 Nesměšuj se s mužským, jako se obcuje se ženou, protože je to ohavnost. 23 Nespoj se s nižádným zvířetem, aby ses tak neposkvrnil. Žena nepodloží se zvířeti a nebude s ním smilniti; jeť to hanebnost. 24 Nepotřísňujte se žádnou z těch všech věcí; jsouť jimi poskvrněni všichni národové, které já před vámi vypudím; 25 jeť jimi poskvrněna země, jejíž nešlechetnosti já navštívím, a tak vyvrhne své obyvatelstvo. 26 Šetřte mých ustanovení a nařízení a nečiňte žádné ze jmenovaných ohavností, ani domorodí, ani cizinci, kteří jsou u vás hostmi. 27 Neboť všecky tyto mrzkosti činili obyvatelé země té, kteří (tu) byli před vámi a poskvrnili ji. 28 Chraňte se tedy, aby vás podobna nevyvrhla, kdybyste takové věci činili, jako vyvrhla lid, který tu byl před vámi. 29 Kdo se dopustí některé ze jmenovaných ohavností, budiž vyhuben ze svého lidu. 30 Plňte moje příkazy. Nedopouštějte se věcí, které činili, kteří tu byli před vámi, a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, Bůh váš.

Třetí kniha Mojžíšova, kap. 20

13 Kdo by spal s mužským tak, jak se obcuje se ženou, oba spáchali ohavnost, smrtí ať zemrou; jejich krev lpí na nich.

Kniha Soudců, kap. 19

22 Když hodovali, když po namáhavé cestě pokrmem a nápojem těla posilňovali, přišli mužové onoho města, synové Belialovi – to jest nevázanci – obklíčili dům starcův, a počali, tlouci na dveře, volajíce na pána domu: „Vyveď muže, který vešel do domu tvého, ať ho zneužijeme!“ 23 Stařec vyšed k nim pravil: „Nečiňte, bratři, nečiňte toho zla – jeť člověk ten mým hostem – a nechte toho nerozumu. 24 Mám dceru, pannu, a ten člověk má ženinu; vyvedu vám je, byste je ponížili a ukojili svého chtíče; jen za to vás prosím, byste takového zločinu proti přírodě na muži se nedopustili.“ 25 Nechtěli však souhlasiti s jeho slovy. Muž vida to, vyvedl k nim svou ženinu a dal jim ji, aby se s ní bavili. Oni jí celou noc zneužívali, ráno pak ji propustili.

List sv. apoštola Pavla k Římanům, kap. 1

24 Proto Bůh je vydal v žádostech srdce v jejich nečistotu, takže hanobili těla svá na sobě samých, neboť 25 zaměnili Boha pravého za (bohy) nepravé a ctili i klaněli se tvorstvu místo Tvůrci, jenž má býti veleben na věky amen. 26 Proto Bůh je vydal v náruživosti hanebné; vždyť ženy jejich zaměnily přirozené obcování za protipřirozené, 27 a podobně i muži, zanechavše přirozeného užívání pohlaví ženského, rozpálili se v chtíči svém k sobě vespolek, páchajíce mrzkost mužští s mužskými a docházejíce (tak) za své poblouzení na sobě samých odplaty, která jim náležela. 28 A poněvadž nevážili si toho, aby měli poznání Boha, vydal je Bůh ve smysl nevážný, aby činili věci neslušné, 29 jsouce naplněni všelikou nepravostí, nešlechetností, smilstvem, lakotou, špatností, plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlovolnosti, 30 jsouce pomlouvači, utrhači, nenávidci Boha, hanliví, pyšní, domýšliví, vynalézaví cěcí zlých, rodičů neposlušní, 31 nemoudří, věrolomní, bezcitní, nesmířliví, nemilosrdní; 32 neboť ač poznali ustanovení Boží, že smrti hodni jsou ti, kteří takové věci páší, netoliko je činí, nýbrž i přisvědčují těm, kteří je páší.

První list sv. apoštola Pavla Korinťanům, kap. 6

9 Nevíte, že nespravedliví království Božího neobdrží? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, 10 ani změkčilí, ani ti, kteří smilní se stejným pohlavím, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani uthači, ani lupiči neobdrží království nebeského.

První list sv. apoštola Pavla k Timoteovi, kap. 1 

8 Víme však, že zákon jest dobrý, užívá-li ho kdo náležitě 9 to věda, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro nespravedlivé a nepoddajné, pro bezbožníky a hříšníky, pro nešlechetníky a poskvrněnce, otcovrahy a matkovrahy, pro vražedníky, 10 smilníky, pro ty, kteří smilní se stejným pohlavím, pro lidokupce, lháře, křivopřísežníky a co jiného ještě se příčí zdravému učení, 11 (které jest) podle evangelia o slávě blahoslaveného Boha, kterým já jsem byl pověřen. 

Úryvky ze Starého zákona: Bible česká (Dr. Jan Hejčl), Dědictví sv. Jana Nepomuckého Praha, 1930

Úryvky z Nového zákona: Bible česká (Dr. Jan Lad. Sýkora, redigoval Dr. Antonín Podlaha), Dědictví sv. Jana Nepomuckého Praha, 1922

Komentáře: 20 - k článku Google podporuje sodomii

 1. Felix napsal:

  Pokud Vatikán a každý biskup proti těmto snahám s maximální silou nevystoupí, jistě budou mučedníci – např. povinné prohlášení „schvaluji (souhlasím s, podporuji) homosexuální jednání).“ Čím později to učiní, tím více bude mučedníkl. Ale třeba to někteří tak chtějí, že mlčí, do myšlení prelátů nevidím. Jako první krok, např. v ČR, bych viděl, ihned, opravu dvou textů v Novém zákoně, kde místo „homosexuální jednání“, snad laxností či spíše schválně ze 70. let je „zvrhlost“. To, prosím, není záležitost teologie či víry, ale zdravého rozumu. A katolická církev je jediná, které to může udělat. (Pana Karase, který tyto věci vidí správně, zatím žádný český vyšší prelát nepodpořil – zatímco by se dala očekávat jednomyslná jeho podpora ode všech. Asi to chtějí nechat dojít k nejhoršímu, jako ve Francii.)

 2. Jarda napsal:

  Jenže co používat místo googlu? Zkoušel jsem leccos, dokonce i vyhledávače co interně přebírají googlovy výsledky nenajdou to co najde gogle (např. ask.com) – na druhou stranu najdou to co google cenzuruje.

  Google taky masivně špehuje, ale nejde to jednoduše popsat, to je na pěkně rozsáhlý článek.

 3. Michal Kretschmer napsal:

  Těch míst z Písma o sodomii je více než zde uvedeno, ale ta nejdůležitější tu jsou. Ještě Deut 23,18-19 (o „psovské odměně“, tedy za homosexuální prostituci), dále 1 Král 14,24, 1 Král 15,12, 2 Král 23,7 (proti „zženštilým“, Vulgata má „effeminati“), Moudr 14,26 („zločin proti přírodě“, Vulgata má „nativitatis inmutatio“), 2 Petr 2,6-10, Jud 7 (Sodoma a Gomorrha jako výstražné příklady trestu věčného ohně; odkazů na tato města je v Písmu více), Zjev 22,15 (venku zůstanou psi).

 4. Pavel napsal:

  Ad Felix: Proč proti tomu nevystoupí… Zkuste hádat, není to tak těžké uhodnout. Když v USA byly diecéze, kde se prakticky nikdo jiný než homosexuál nemohl ani stát knězem, protože by ho mezi sebe nepustili, tak tomu nebude tak těžké přijít na kloub. Homosexuálové jsou dnes a denně přijímáni do seminářů, svěceni na kněze a biskupy a není to kvůli tomu, že by to o nich nikdo nevěděl…

 5. Felix napsal:

  Děkuji za citáty z NZ. Překlad „Bible česká (Dr. Jan Lad. Sýkora, redigoval Dr. Antonín Podlaha), Dědictví sv. Jana Nepomuckého Praha, 1922“ a 1923 (jsou to dva díly) považuji za nejlepší překlad Nového zákona do češtiny všech dob. Ba co víc: I obsáhlé vysvětlující poznámky k textu stejně tak považuji za nejlepší český komentář k NZ. Je sice mnohem stručnější než Sušilův, avšak velmi obšírný a bohate postačující pro každého běžného čtenáře. Jsem rád, že aspoň tento web se pro citace z něho rozhodl. Ještě jednou díky!

 6. rehek napsal:

  Kdysi jsme Google obdivovali pro jeho vypracovanost a nevtíravost. Gmail měl fungovat bez reklam. Je vidět, že je dnes opravdu jedinečně „vyspěle vypracovaný“.

 7. Pius napsal:

  Ad 7.
  To je Googlova taktika – nalákat lidi na lepší služby a pak postupně utahovat šroub.
  Podobné je to s googlovým prohlížečem Chrome. Oblíbil jsem si jej pro jeho ergonomii a rychlost. A teď už Google některé jeho funkce (jako historii navštívených stránek) blokuje, pokud se uživatel nepřihlásí. Přihlášeného uživatele totiž lze špehovat, jeho činnost se ukládá, systém vyhodnocuje jeho sociální status, zájmy atd. Tyto údaje jsou využívány k zobrazování reklamy danému uživateli na míru. Zatím.

  Tušil jsem už déle, že Google je/bude užitečným nástrojem budování NWO, ale až poslední poznatky mně donutily přes určité nepohodlí používání jeho služeb omezit.

 8. Pius napsal:

  Padla tady otázka co používat místo Googlu.

  Rád bych upozornil na vyhledávač http://www.goodsearch.com/. Využívá vyhledávání Yahoo a má určité příjmy z reklam, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání (podobné reklamy se zobrazují i v Googlu, ale tyto příjmy jdou Googlu).
  50 % z těchto příjmů si ponechá a 50 % přidělí jedné z organisací, kterou ze seznamu registrovaných org. vyhledávající uživatel zvolil.

  Doporučuji zvolit a podporovat
  – Society of St Pius X (North Caldwell – NJ)
  – St Thomas More Catholic Church and School – SSPX (Sanford – FL)
  – Queen of the Holy Rosary Academy (St. Louis – MO)

  Každý cent je dobrý, a zároveň trochu oslabíme Google.

 9. rehek napsal:

  Pius – díky za tip.

 10. Jarda napsal:

  To počítání ochrany je někdy na kalkulačku.

  Pokud chcete mít něco jako chrome, zkuste tohle, je to založené na opensourcované verzi chromu, ale je to upravené a přednastavené pro větší soukromí: http://www.srware.net/en/softw.....s_iron.php

  Stejně ale, když dneska na většině stránek je nějaký googlův javascript, tak pokud jeho načtení nedokážete zabránit, ví i co si přes net kupujete. A není to jenom google, ale i různá počítadla (toplist!) a pod. A lidi si to ještě ochotně jako užiteční idioti dávají na svoje stránky.

  Ten „good“ vyhledávač ale k překvápku bere googlovu syntaxi vyhledávání.

  Už loni jsem uvažoval o vlastním vyhledávači co by používal google ale očesal by ho o špehovací funkce, no nakonec z toho sešlo, protože nová verze funkcí pro styk s googlem toto soukromí už tak jednoduše neumožňuje a takové zprovoznění by bylo dost náročné.

  Pro takovou základní ochranu i před googlem se mě osvědčilo používat opendns.com, screenshot nastavení se seznamem blokovaných špehů v naší kotlině můžu poslat.

 11. Jarda napsal:

  No a konkrétně na těchto stránkách špehuje twitter a facebook, oba mám přes opendns zakázané:

  http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js

  //www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsaint.joseph.institute&width=190&height=455&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=false

 12. rehek napsal:

  SODOM AND GOMORRAH / SODOMA E GOMORRA
  http://youtu.be/0ospdI1_vkc
  Poměrně dobré filmové zpracování, byť americké.
  (Neznáte někdo něco podobného v ČJ nebo aspoň s č. titulky?)

 13. ladislav napsal:

  Nemá chybu argumentovat proti homosexualitě literaturou z doby bronzové, případně starověku. :D

 14. rehek napsal:

  Boží Slovo v Bibli je platné až do konce světa, pane ladislave. S tím my těžko co naděláme.

 15. rehek napsal:

  AD 12 Jarda: ono by se dalo stejně tak mluvit o špehování Gůglem na YouTube…

 16. Felix napsal:

  Už několik dní se chystám napsat toto: Mudruje se tady o tom, co místo Googlu. Ale co místo Windows? Vizte prosím: „Nadace Billa a Melindy Gatesových věnuje miliardy na škrcení porodnosti v Africe“ (politicky korektní titulek otce Lombardiho stejně uhlazené zprávy o hrozných věcech): http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16812 Pořád říkám: Sledujte Vatikánský rozhlas, abyste pochopili krisi. A co místo Googlu, Windows? Nesmyslné otázky. Laické iniciativy mnoho nezmohou, když nejedná Církev. Ale už se prý rozpracovává „politicko-organizařní zabezpečení“ pro jakousi novou evangelizaci …

 17. Jarda napsal:

  Místo MS-Windows používám X-Window, ten byl na světě už hodně dlouho před MS-Windows, a MS stejně sprostě vykradl projekt Athena (tady mylně píšou že až u NT, ale bylo to už ve W95) http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Athena.

  Takže jak dostat to X-Window do počítače? Úplně jednoduše. Sežeňte si někoho kdo umí vypálit obraz CD a vypálí vám nějaký moderní Linux, ideálně kterému on sám rozumí. Pokud to navíc nebude Linux z kterým stojí satanisti (Ubuntu a taky všecky ostatní *buntu), bude to ideální. Existují i katolické a křesťanské verze linuxu, ale ty jsem nezkoušel. Pokud budete mít cestu na jihovýchodní cíp Moravy, vemte pecku s sebou (ideálně i s monitorem, tiskárnou, scannerem…), zajistěte zbytku obou rodin na většinu dne nějakou zábavu a dám vám to tam a naučím základní chvaty. Pro normální lidi je to lepší než windows, pro gamesníky je to pohroma, systémák bude 2 měsíce sprostě nadávat, ale pak si zvykne. Nedá se to zavirovat, pokud si člověk něco rozvrtá, řeší se to smazáním jednoho „neviditelného“ adresáře a dotyčný program (nebo celý účet) máte jak čerstvě nainstalovaný. Pokud bude pak někdy nějaký problém, dá se vyřešit i na dálku. Kontakt na mně dostanete od Michala Semína.

 18. rehek napsal:

  17. Felix: proč tolik křičíte? Neumíte se zeptat slušně?
  18. Jarda: nabídku zvážím.

 19. Admin napsal:

  Google odštartoval celosvetovú kampaň proti homofóbnym krajinám
  http://www.lifenews.sk/node/3183