Institut sv. Josefa

VE ŠKOLE SVATÉHO JOSEFA: ŘÍJEN 2010
Nea Marie Brkičová

Přinášíme Vám krátkou reportáž z letošního setkání Ve škole svatého Josefa. Program zahrnující mši svatou v tradičním římském obřadu, tři přednášky (duchovní promluva P. Tomáše Stritzka FSSPX O katolické rodině jako „služebnici Páně“, P. Aleše Hakla FSSPX Povaha a závaznost zjeveného a přirozeného zákona a Michala Semína Modlitba svatého růžence v rodině) byl velice obohacující. Připraven byl také program pro téměř padesát zúčastněných dětí. V průběhu dne se věnovaly buď výtvarným činnostem (mj. výroba dušičkových věnečků), výrobě kompasu, nebo hrám ve třídě i na hřišti. Děti, jež se neúčastnily přednášky o sv. růženci, měly na stejné téma katechezi s P. Alešem Haklem FSSPX. Ty úplně nejmenší měly k dispozici hernu a program zajištěný maminkami.
Přednášky vyhověly nárokům jak začátečníků a laiků, tak náročnějšího publika. Kromě základních fakt vztahujících se k tématu katolické rodiny, k pojmům zákona přirozeného a zjeveného, ke svatému růženci a fatimskému zjevení, se posluchači dověděli také řadu novinek a zajímavostí z odbornější úrovně. Byl to zejména výklad z oblasti práva P. Hakla vztažený k případům ve Starém Zákoně (jež mnohdy u nepoučených čtenářů vyvolávají údiv nebo v horším případě vedou k obhajování nemravných nebo bludných tendencí v moderní Církvi či napadání katolické nauky), vysvětlení specifických otázek týkajících se katolického manželství P. Stritzkem a zajímavosti spojené s původem sv. růžence a s pokusy o jeho reformu (Michal Semín). Přednáška patera Hakla jistě potěšila všechny, kdo tápali v chápání pojmů přirozeného a zjeveného zákona a jistě byla také pomocí pro věřící, kteří se v životě setkávají s nutností vysvětlit tyto zásadní pojmy ateistickému, jinověreckému nebo agnostickému okolí, ale sami nevědí přesně, jak téma uchopit. Zvláště zajímavé bylo pojednání o možnosti spásy pro nekatolíky a přesný výklad této otázky.
Na přednášce o svatém růženci jsem ocenila zejména její kompaktnost, exaktní teologický a věcný výklad, který zasadil tuto modlitbu do skutečně pevného rámce církevní historie. Mnoho lidí ví, že růženec je modlitba účinná a spolehlivá, ale ne tak často se slýchá, že příkaz modlit se ji vychází přímo z úst Panny Marie. Není to tedy jedna z mnoha volitelných možností, ale privilegovaná a objektivní modlitba, zanechaná Bohem skrze Pannu Marii jako prostředek záchrany v těžkých dobách. Teprve po uvědomění si faktu, že modlitba růžence je žádána nebesy a ne jen doporučená lidmi, přichází hlubší zamyšlení se nad tím, nakolik závazné je modlit se ji každý den.
Pater Stritzko zmínil velmi důležitou informaci, týkající se přípravy katolíků na manželství – nezbytnost společné modlitby a duchovního růstu obou snoubenců. Bez ní se totiž může stát, že ani sdílené vyznání nebude zárukou hlubokého a oddaného katolického manželství, vyrůstajícího ze sdíleného obětování se Bohu a Církvi.
Dojem, který zanechaly všechny tři přednášky byl soustředěn do sdělení brát Církev Boží vážně, brát vážně své postavení v ní, místo individualistických chimér v modlitbě a pobožnostech či hnutích hledat spíše Boží vůli a konkrétní službu bližním. To se pak odráží ve všech bodech, kterých se přednášky dotkly: manželství a jeho úspěchu, spásy vlastní i spásy našeho okolí, a také naplnění poselství Panny Marie, která nám nabízí pomocnou ruku k vyřešení všech problémů, na něž si tak často stěžujeme. Tak se duše jistě neztratí ani neskončí ve slepé uličce.
Závěrem zmíním velice přátelskou a srdečnou atmosféru, která na Škole svatého Josefa panovala. Zvláště děti byly radostné a bezprostřední a některé větší z nich dokonce pozorně naslouchaly přednáškám „pro dospělé“. Vyvrací to tedy rozšířený omyl, že je zapotřebí vytvářet dětské mše a karikatury zbožnosti. Mnohem více duší, ať už malých nebo velkých, trvale přitáhne svědectví opravdové úcty a seriózního chápání víry a učení Církve, než násilné přizpůsobování se světu a náladám jednotlivců.
Jako úplně poslední informaci uvádíme, že se jedná o akci pravidelnou, další setkání Ve škole sv. Josefa bude na jaře příštího roku. Všechny přednášky se nahrávají a ty minulé si lze objednat zde.


 


zpět na úvodní stránku