Institut sv. Josefa

KŘESŤANSKÁ NEBO PROTIKŘESŤANSKÁ "PLATFORMA"?
Radomír Malý

Hlásání víry v Ježíše Krista a spásy skrze Jeho vykupitelskou smrt na kříži se vždycky odehrávalo v daném společenském kontextu. K němu patřil nerozlučně i boj proti konkrétním mravním zvrácenostem doby. Křesťané ve starověku tvrdě pranýřovali gladiátorské hry, "právo" otců rozhodovat o životě a smrti svých narozených dětí a všudypřítomné smilstvo, středověcí světci a reformní kazatelé zase brojili proti lichvě, pověrám, krutostem vládců a rozmařilému životu, Církev za osvícenství, liberalismu a socialismu bojovala proti legalizaci rozvodu manželství a proti rasové, třídní i náboženské nenávisti a genocidě. Dnešní evangelizace, má-li jí skutečně být, se neobejde bez aktivit proti potratům, antikoncepci, sodomii, pornografii, embryonálnímu výzkumu a eutanázii.
Proto katolický křesťan nesmí podporovat žádnou politickou stranu, která právě tyto perverzity vehementně prosazuje. Na to jsou i v novém církevním kodexu stanoveny církevní tresty. Tím hůře potom, jestliže katolík dokonce pro tuto stranu aktivně pracuje (ať už jako člen nebo nečlen) a napomáhá jejímu případnému úspěchu ve volbách. Mezi takové partaje patří i ČSSD. Právě v ní vznikla v posledních dnech tzv. "Křesťansko-sociální platforma" (jako vždycky před volbami). Z jejich 15 zakládajících členů celkem 4 pocházejí z katolického spektra: exministr vnitra František Bublan, advokát a absolvent klášterní školy v Rakousku Pavel Čižinský, vysokoškolský pedagog Karel Floss a regionální politik ČSSD Lukáš Nedvěd, jenž se označuje za "praktikujícího katolíka". Uvědomují si tito mužové, že aktivní vystupování proti výše uvedeným zvěrstvům je dnes nezbytnou legitimací katolíka? Z materiálů Křesťansko-sociální platformy nijak nevyplývá, že by chtěli v tomto duchu bojovat. Je jasné, že pokud by se k tomuto kroku rozhodli, ČSSD by se bez jejich služeb obešla. Ona však je s nadšením přijímá - což tedy znamená, že dotyční katolíci nebudou při prosazování jejího nemravného programu klást překážky. A nejen to. V praktické předvolební agitaci se těžko vyhnou podpoře těchto nekřesťanských postulátů.
Proklamace Křesťansko-sociální platformy zdůrazňují, že "demokratický socialismus" je křesťanství bližší než tvrdý (neo)liberální kapitalismus, proto prý chtějí podpořit ČSSD. Katolická sociální nauka ovšem pokládá obojí za stejné zlo, i když každé z opačného pólu. Tato polemika by ale byla na jinou glosu. V každém případě je však důležitější lidský život než teorie o tom, jestli má křesťanství více styčných bodů s tzv. demokratickým socialismem nebo s tržním kapitalismem! A v otázkách potratů a eutanázie skutečně jde o život, vždyť jsou to vraždy bezbranných lidí! U sodomie a porna se zase jedná o zkázu rodiny jako základní buňky civilizované společnosti. Jak je možné, že 4 katolíci, členové Platformy, toto nevidí?
Je zkrátka před volbami a ČSSD potřebuje i křesťanské, především katolické, hlasy. Tzv. Křesťansko-sociální platforma má věřící přesvědčit, že "socani" nehlásají nic protikřesťanského. Volební stratégové ČSSD uvažují profesionálně: když pravidelný návštěvník nedělních bohoslužeb, jenž se octne v pokušení dát ČSSD hlas kvůli jejímu sociálnímu populismu, uvidí na její kandidátce "praktikujcího katolíka" z "křesťanské" platformy, nebude již dále zkoumat názory této partaje na morální problematiku, protože už má alibisticky "rozhodnuto". Když za ČSSD kandidují i "praktikující" křesťané, tak přece nemůže hlásat nic protikřesťanského, proto šup do urny její lístek! Slibuje mi přece zrušení poplatků u lékaře, větší zdanění boháčů a díky tomu mé případné vyšší sociální dávky - a jestliže jsem měl dosud zábrany dát této partaji hlas, neboť ke mně z různých stran docházejí informace, že je pro potraty a proti církevním restitucím - tak asi to nebude tak docela pravda, když i praktikující věřící za ni kandidují.
Tomuto nechutnému balamucení a manipulaci s lidmi se propůjčili katolíci a vůbec všichni křesťané z tzv. Křesťansko-sociální platformy ČSSD. Jak si to srovnají se svým svědomím, katolíci pak nadto i s církevními tresty, které se na ně automaticky vztahují, je jejich problém. Objektivně však slouží zlu a jestliže to dělají za slib kariéry nebo hmotné výhody, pak je to dvojnásob odpuzující. Nicméně kdyby si věřící volič pořádně přečetl životopisy zakládajících členů této "křesťanské" platformy a trochu uvažoval, snadno by zjistil, že jde o podvod. Kromě 4 katolíků jsou tam 3 evangelíci ( Jan Černý, Karel Matouš, Miroslav Německý), vysokoškolský pedagog Ivan O. Štampach o sobě tvrdí, že je "křesťan, hlásící se k široce pojaté katolické tradici, se sympatií k alternativním proudům v křesťanství, v současnosti nezávislý na církevních organizacích a paktikující antroposfii...", Adam Borzič sice studuje na evangelické fakultě, ale jako "postdenominační", u dalších 3 však není vůbec křesťanská orientace zmíněna (Kateřina Kalistová, exministr financí Bohuslav Sobotka, předsedkyně Helsinského výboru Anna Šabatová), u zbývajících 3 se pak jedná o zřejmě nekřesťanské, dokonce přímo protikřesťanské smýšlení. Markéta Hrbková se prý "nehlásí k žádné církvi" a je "astroložka"(!). Věřící člověk by měl mít jasno, že toto pohanské šarlatánství a katolická nauka se navzájem vylučují. Miloslav Kučera prý se "cítí být ateistou s obdivem a úctou ke všemu pozitivnímu, co v nejrůznějších náboženstvích poznal". Ateista přece nemůže být zároveň i křesťan a pokud se takto deklaruje, je vnitřně nepoctivý. Petr Řehák, absolvent religionistiky v Pardubicích (patrně žák I.O.Štampacha), zase "náboženství praktikuje meditací a modlitbou, nevěří v bohy, ale světí sobotu" - čili jde o jakousi postmoderní bramboračku, nemající s křesťanstvím nic společného.
Z tohoto spektra Křesťansko-sociální platformy je poznatelné, co ČSSD před volbami sleduje: oslovit jak praktikující křesťany (katolíky i jiná vyznání), tak i lidi s jinou, mimokřesťanskou religiozitou. Za pomoci 4 katolíků-zakládajících členů Platformy a dalších, kteří se připojí, usilují o hlasy prostých věřících podobně, jako to dělali komunisté ve volbách r. 1946. Katolík, jenž jim ale vhodí lístek do urny, hlasuje pro potraty, antikoncepci, sodomii a sexuální promiskuitu, genetické inženýrství a eutanázii. To je realita, na níž nic nezmění ani sto "křesťanských" platforem.

 


zpět na úvodní stránku