Institut sv. Josefa

PROHLÁŠENÍ P. TOMÁŠE STRITZKA FSSPX K VÝROKŮM KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA

Vzhledem k pomluvám a omylům ve stanoviscích kardinála Vlka, týkajících se FSSPX, zveřejněných na internetových stránkách www.kardinal.cz, chci uvést tato na pravou míru.

1/ K článkům z 27. 1. a 5. 2. 2009
Kardinál Vlk si pouze „myslí“, že se antisemitismus mezi českými kněžími a biskupy nevyskytuje, tedy neví to jistě. Já naopak mohu s jistotou říci, že žádný český člen FSSPX – ani kněz ani bohoslovec - antisemitou není. Za všechny své věřící se nemůže zaručit ani kardinál Vlk, ani já, protože před nimi pouze prezentujeme své postoje, ale nemůžeme věřící přinutit, aby si mysleli totéž.
Nepravdivá a urážlivá obvinění z antisemitismu a neonacismu vůči FSSPX v Českých zemích vznesl kardinál Vlk pod vlivem bývalého agenta státní bezpečnosti Jindřicha Holečka. Na toto jsem reagoval otevřeným dopisem z 27. 9. 2006 a žádal jsem pana kardinála, aby naše vztahy byly slušné a korektní, i když zastáváme ve věcech víry jiné postoje. V tomto duchu jsem se také vždy k panu kardinálovi jako nositeli nejvyššího církevního úředu v Čechách vyjadřoval a napomínal jsem k tomu i naše věřící. Pan kardinál bohužel „seriózní diskusi“ dopisem svého sekretáře odmítl, vznesl další obvinění a hovořil o kompromitujících materiálech. Vyzval jsem ho ke zveřejnění těchto materiálů, aby bylo možno celou věc za pomoci konkrétních důkazů ve světle pravdy objasnit a případné viníky napomenout. Ke zveřejnění uvedených materiálů nedošlo, což znamená, že buď tyto materiály neexistují, nebo se kardinál Vlk rozhodl tyto „extremisty“ krýt. (Výše jmenované dopisy jsou zveřejněny v rubrice Arcibiskupství pražské.)
Osobně si myslím, že způsob jednání některých vyšších církevních představitelů v Českých zemích je neudržitelný a poškozuje Katolickou církev. Ozdravení ovzduší by dle mého skromného názoru pomohlo, kdyby lidé, kteří spolupracovali se státní bezpečností, a ti, kteří je chrání, odešli do běžné pastorace a vyššími představenými se stali kněží komunistickou minulostí nekompromitovaní. V této věci by bylo též dobré objasnit, kterého církevního hodnostáře vedla StB pod krycím jménem „Jan“.

2/ K článku z 30. 1. 2009
Msgr. Bernard Fellay není jen „jeden z biskupů“, nýbrž generální představený FSSPX, a hovoří tedy se zcela jinou autoritou než Msgr. Richard Williamson, který je pouze světícím biskupem jmenovaným v Jižní Americe a není členem generalátu. Stavění výroků těchto biskupů na stejnou úroveň je jako kdyby někdo např. dával stejnou důležitost výrokům kardinála Vlka a Msgr. Herbsta.
Že biskup promlouvá autenticky pouze ve věcech víry a mravů – tedy Božích, a ne ve věcech světsky-politických a historických, je nauka Katolické církve, která váže i kardinála Vlka. A ani ve věcech víry a mravů nemůže biskup hlásat, co ho napadne, jak je to dnes obvyklé, ale pouze to, co patří k nauce Církve obsažené v její dvoutisícileté tradici. Že ani biskupové nejsou automaticky chráněni před omyly, ukazuje dostatek příkladů skandálních, neudržitelných a nepravdivých tvrzení z úst biskupů, kterých bylo za 2000 let až dodnes vyřčeno vícero, tyto však nepadají na celou Církev, ale zodpovědnost za ně nesou pouze jejich původci. To se týká i neobhajitelných názorů Msgr. Williamsona a pomlouvačných výroků kardinála Vlka.

3/ K článku z 27. 1. 2009
K „exkomunikaci“ biskupů FSSPX (vzhledem ke stavu nouze neplatné) došlo v důsledku „nedovolených biskupských svěcení“, a ne z naukových důvodů a pouze tato byla nyní „sňata“. Stanovisko Svatého stolce je, že kněží FSSPX, a dnes již i biskupové, jsou „suspendováni“. Církevněprávní stanovisko Svatého stolce je závazné i pro kardinála Vlka, pokud ovšem nechce zaujmout náš postoj, že církevní tresty pro FSSPX jsou vzhledem ke stavu nouze neplatné.

4/ K článku z 27. 1. 2009
V prvotní (nikoliv „první“, neb pravá Církev je pouze jedna) Církvi bylo ukládáno schismatikům a heretikům vracejícím se do Církve veřejné pokání. Ale protože Svatý stolec FSSPX mezi tyto nepočítá, je takový příměr irrelevantní. Ostatně kající praxe prvotní Církve vyšla již dávno z užívání, Církev je k vracejícím se pravoslavným, protestantům a ostatním heretikům zpravidla velmi milosrdná a vyžaduje pouze pro jejich návrat nutné minimum – uznání dogmatické nauky Církve a jurisdikce papeže. Otvírá kardinál Vlk svým požadavkem veřejného pokání nové ekumenické horizonty?

5/ K článku z 18. 2. 2009
FSSPX považuje za zatím posledního platného papeže Benedikta XVI, s nímž jakožto papežem náš generalát jedná. Sv. Pius X je patronem FSSPX, protože si vážíme jeho ctností svatého kněze, biskupa a papeže, pro které byl svatořečen Piem XII.
Internetové stránky Contras a Katolikrevue nejsou internetovými stránkami FSSPX, nýbrž soukromou iniciativou, kterou nesleduji, neboť vzhledem k pastoračním povinnostem nemám času nazbyt a pokud nějaký ušetřím čtu raději kvalitní literaturu a odborné časopisy než abych ztrácel čas internetovými moudry.
Jedinými informačními zdroji FSSPX jsou v ČR "Informační leták" a  internetové stránky http://fsspx.cz.

P. Tomáš Stritzko FSSPX


zpět na úvodní stránku