Institut sv. Josefa

OTEVŘENÝ DOPIS CELOSTÁTNÍ KONFERENCI KDU-ČSL K PROBLEMATICE ZDRAVOTNICTVÍ
Hnutí pro život

Vážený pane předsedo,
vážené předsednictvo,
vážení členové,

se značným
znepokojením sledujeme
průběh koaličních
jednání při přípravě
vládního návrhu zákona,
který se týká zdravotní
reformy. I když
chápeme vaše starosti
z ekonomických dopadů
reformy, jsme
přesvědčeni, že je na
ně kladen zcela
nepřiměřený důraz ve
srovnání s jinými body
připravovaných zákonů, např. hrozbou další eskalace umělých potratů. Kvůli poplatkům u nás nebude nikdy umírat přes 20 tisíc lidských bytostí ročně, tak jak se to děje dnes při potratech.

Hnutí Pro život ČR se v minulosti nikdy nevyjadřovalo kategoricky k činnosti KDU-ČSL jako v tomto otevřeném dopise. Naopak jsme trpělivě odborně pomáhali při běžné legislativní práci a kriticky se vyjadřovali pouze výjimečně, a to i přesto, že jsme se znepokojením sledovali prakticky nulové úsilí o proměnu společnosti ze strany KDU-ČSL, a to i ve srovnání s malými stranami jako např. Strana zelených.

Dlouhodobá pasivita
Jako političtí reprezentanti jste byli vybráni k tomu, abyste sloužili dobru jednotlivce i celku. Máte tedy mít odvahu rozhodovat se ve prospěch života, a to zvláště v oblasti legislativy, která je primárním úkolem poslanců a senátorů. I když zákony nejsou jediným nástrojem, kterým lze bránit lidský život, přece mají největší a často také nejzávažnější význam, protože formují myšlení a chování člověka.

Politika KDU-ČSL již mnoho let bohužel vykazuje zcela mizivou úspěšnost ve vysvětlování a v prosazování kulturně etických témat v legislativě. Zároveň však na sebe KUD-ČSL tato kulturně etická témata přirozeně stahuje, aniž v jejich prospěch cokoli konzistentního dělala a paradoxně tím stěžuje práci s poslanci a senátory z ostatních stran.

Absence koncepce, vize, naděje a tím i smyslu existence
Je samozřejmé, že nestačí pouze odstranit nespravedlivé zákony. Je třeba odstranit příčiny, které napomáhají porušování práva na život. Zvláště je třeba poskytnout náležitou ochranu postavení rodiny a ženy: rodinná politika musí být osou a hnací silou veškeré sociální politiky, aby byla umožněna skutečná svoboda při rozhodování o rodičovství.

Bohužel ani v této oblasti KDU-ČSL nic kromě několika okrajových změn neprosadila, ani nezískala pro rozumné myšlenky politiky ostatních stran (např. volební právo rodin, rodinná mzda, ...). Naopak v některých případech svým postojem k levicově-feministickým ideologiím spíše rodinám uškodila (rovná mzda, náhradní výživné, slučitelnost rodiny a zaměstnání, antidiskriminační zákon, ...).

Úzce to zřejmě souvisí se skutečností, že minimálně posledních deset let neexistuje žádná středně ani dlouhodobá koncepce, žádná racionální vize, žádný funkční „think-tank“. Nové a nové programové prohlášení vznikající od zeleného stolu budí dojem spíše politické reklamy, než vážně míněného úsilí.

Základní požadavky
Současný návrh Zákona o specifických zdravotních službách zahrnuje především další rozšíření umělých potratů, možnost sterilizace na žádost a umělé oplození nesezdaným párům, atd.

Proto HPŽ ČR požaduje, aby KDU-ČSL v rámci koaličního jednání o zdravotnické reformě prosadilo minimálně následující body:

1.   Zachovat nemožnost provádět umělé potraty cizinkám.

2.   Zrušit současné omezení rodičovských práv a neumožnit neplnoletým dívkám umělý potrat bez souhlasu jejích rodičů. V případě kolize zájmu dívky a zákonného zástupce umožnit ustanovení opatrovníka podobně jako při výkonu ostatních zdravotních služeb.

3.   Při poskytování informací před provedením potratu změnit povinnost účasti svědka z oblasti zdravotnického personálu na otce dítěte, které má být potraceno, a zakomponovat jeho povinnost být při výkonu potratu přítomen (nebo jím pověřená osoba).

4.   U uplatnění výhrady svědomí ze strany lékaře zrušit povinnost lékaře zajistit výkon zdravotní služby u jiného lékaře.

5.   U dětí zplozených technikami umělého oplození za pomoci pohlavních buněk anonymních dárců jim zajistit po 18. roce právo seznámit se se svými biologickými kořeny a především prostřednictvím příslušného registru eliminovat při uzavíraných sňatcích reálnou možnost sourozeneckého incestu takto počatých dětí.

6.   Zachovat současný stav a sterilizaci a kastraci umožnit pouze ze zdravotních důvodů.

Výše uvedené body jsou body zcela zásadní. Kompletní seznam vhodných pozměňujících návrhů v paragrafové podobě byl předán vedení KDU-ČSL.

Způsob projednávání reformy zdravotnictví
KDU-ČSL má zcela reálnou šanci do připravované reformy výše uvedené změny zakomponovat. Na rozdíl od ekonomických sporných aspektů by jejich zakomponování ani nenaráželo na takový opor ze strany koaličních partnerů.

Přesto nic nebrání tomu, aby vedení KDU-ČSL v rámci koaličního jednání podmínilo podporu celé reformy výše uvedenými změnami v Zákoně o specifických zdravotních službách. Tím lze získat pro tyto spravedlivé požadavky sílu svých koaličních partnerů. Nemáme na mysli pouhý arogantní hrubý nátlak na jednotlivé poslanecké kluby, ale i osobní jednání a schopnost vysvětlit koaličním partnerům, proč jsou posílení základního lidského práva na život a související otázky tak důležité pro život a svobodu celé společnosti a proč se nejedná o otázku stranickou nebo dokonce náboženskou.

Za vrcholně nemravné a pokrytecké bychom naopak považovali, pokud by KDU-ČSL souhlasila s oddělením projednávání Zákona o specifických zdravotních službách od ostatních zákonů zdravotní reformy a to i tehdy, když by pak hlasovala a veřejně vystupovala proti přijetí tohoto zla. Je totiž více než zřejmé, že hlasy KDU-ČSL a konzervativní části ODS by byly nahrazeny hlasy některých socialistů a komunistů.

Závěr
Bez ohledu na znění zákonů zůstane potrat a zabití nemluvněte vždy zločinem. Tato velmi bolestná rána, zasazená samotné společnosti zde může být buď prohloubena a počty potratů kvůli turistice velmi vzrostou, nebo naopak alespoň částečně zacelena. Proto je pro Hnutí Pro život ČR výsledek jednání o zdravotní reformě zásadním znamením, zda existence KDU-ČSL má nebo nemá smysl. Pokud KDU-ČSL ani tuto příležitost nebude schopna využít a neprosadí minimálně výše uvedené základní body, bude Hnutí Pro život ČR nuceno vyjadřovat svou podporu ve volbách už pouze jednotlivým kandidátům a strana jako taková ztratí pro Hnutí Pro život ČR smysl své existence.


Hnutí Pro život ČR je občanským sdružením s cílem šířit a obnovovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a ve spolupráci s odborníky šířit odborné poznatky o souvisejících tématech.
Sídlo sdružení: Hnutí Pro život ČR, Jánská 2669/26, 586 01 Jihlava
Adresa kanceláře: Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5
Kontakty: e-mail: info@prolife.cz, tel.: 603 976 231, http://prolife.cz
Poradna Aqua vitae: tel.: 800 108 000, http://linkapomoci.cz
Bankovní spojení: 159205438/0300
 


zpět na úvodní stránku