Michal Semín

jp2qJe všeobecně známo, že Jan Pavel II. políbil v přítomnosti islámské delegace Korán a při jedné ze svých cest prohlásil „Ať sv. Jan Křtitel ochraňuje islám“. Bohužel se zdá, že hříchy proti 1. Božímu přikázání jsou v pokoncilním Římě stále považovány za legitimní.

V neděli 20. ledna navštívil papež František římskou farnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Setkal se zde i s početnou skupinou uprchlíků a migrantů, kterým farnost poskytuje zázemí. Obrátil se na ně mj. těmito slovy:

„Sdílet své zkušenosti z nesení kříže, vyhnat nemoc ze svého srdce, jež náš život činí hořkým: je důležité, abyste právě toto činili během svých setkání. Ti, kdo jsou křesťané, s pomocí Bible, a ti, kdo jsou muslimové, za pomoci Koránu. Víra, kterou vám předali vaši rodiče, vám bude vždy pomáhat na cestě vpřed“.

Tento výrok si zasluhuje několik krátkých poznámek.

 • „Nemoci našeho srdce“ jsou něčím víc než jen pouhou neútěchou z životních nesnází, způsobených migrací. Jejich kořeny spočívají v odvrácení se od Boha. V tomto ohledu není Korán pomocí, ale jen zdrojem dalších neduhů.
 • Jediným skutečným lékařem našich srdcí je Kristus, o němž však Korán rouhavě praví, že je pouhým člověkem.
 • Kdo pro svůj život čerpá z Koránu, může dojít spásy jen navzdory tomu, co Korán učí.
 • V případě islámu nelze hovořit v teologickém smyslu o víře, toliko o vyznání či přesvědčení. Užití tohoto výrazu pro katolíka a muslima současně je proto v lepším případě konfúzní, v horším případě bludné.
 • Rodiče, předávající svým dětem omyly islámu, nepomáhají na „cestě vpřed“, naopak jim kladou nemalé překážky k dosažení cíle, jímž je věčná spása.
 • Neblahým znamením doby a dalším důkazem stavu nouze v Církvi je fakt, že s kladením překážek ke spáse muslimů, a vlastně nejen jim, pomáhá sám náměstek Kristův.

V zásvětné modlitbě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu čteme tato slova: „Budiž králem všech těch, kteří dosud vězí v temnotách modloslužby nebo islámu“… Až se je budeme modlit, vzpomeňme na papeže Františka a vyprošujme mu milost plnosti pravdy a co nejrozhodnější a trvalé odloučení od všeho, co mu řádné plnění povinností strážce a hlasatele pravé víry k vlastní škodě a především škodě svěřeného stádce znemožňuje.

Komentáře: 16 - k článku Františkův „polibek“ Koránu

 1. David napsal:

  Je vidět, že Michael Semín, jako pravověrný katolík, stále věří v to lepší, než to ve skutečnosti je. Mám za to, že už tu vůbec nejde o katolickou víru a katolickou církev, ale o postupné a cílevědomé vytváření jedné celosvětové, všeobjímající globální církve. Nikoli už papež, ale „Římský“ biskup nás ještě nepozdravil pozdravem chvála Kristu, ale jen dobrý den, nepoužívá papežské insignie, vědomě a záměrně se nechová jako papež.
  Každý den jsme svědky výroků, že „všichni dojdou do nebe,“ jak je správné, aby všichni zůstali tam kde jsou, každý den je Pán Ježíš Kristus staven na roveň s různými baaly. Panna Maria se mohla cítit podvedena při ukřižování…
  Cesta vpřed, na které prý údajně pomáhá korán – proč tedy Kristus řekl „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“
  proč o sobě říká, že je Cesta Pravda a Život a že k Otci nikdo nepřichází než skrze Něj!
  Kolikrát o tomto zde bylo psáno, kolikrát komentováno a všemožně rozebíráno!
  Zatímco sv. František z Assisi hlásal sultánovi evangelium, Krista ukřižovaného a vzkříšeného, tento františek (záměrně píši malé) servilně ponechává všemožné bludaře v jejich bludech. A to se můžeme těšit na to, co uvidíme při oslavách 500 let „reformace!“
  Cílem ekumenismu je jednoznačně vytvoření jakési, jak už je uvedeno výše, jedné celosvětové, všeobjímající globální církve, sloužící někomu jinému a jiným.
  Naše dvanáctiletá dcera slyšíc naší debatu řekla: „To je to samé, jako kdybych přišla na klavír, zahrála chybu a učitelka mi řekla, že je to dobré se jí držet, že se tu skladbu určitě dobře naučím a ještě mě ta chyba pomůže na cestě vpřed, ke zdárnému ovládnutí hry na klavír.“
  Opět lze zvolat, jako už tolikrát: „Revoluce pokračuje!“ S hrůzou očekávám další rány. Egypt jich zažil pouze deset.

 2. josef napsal:

  taky to tak cítím, určitě to nebylo jen tak, když se ve Fatimě zmiňují o biskupovi v bílém, ne o PAPEŽI

 3. Markus napsal:

  David
  Frantiskovi nejde o hlásanie evanjelia, ved podla Nostra Aetate je pravý Boh vo vsetkých nábozenstvách, aké na zemi existujú, len v inej forme.
  Jemu ide o nieco iné. Hlása o staranie sa o chudobných, o blaho cloveka mu ide, no clovek, humanizmus, bratská láska, rovnost, sloboda…
  ide mu vznesené ciele, o cloveka….
  Cirkev pohody: https://www.youtube.com/watch?v=w6GJoHgdlz8#t=561

  Som pozeral, odkial tie „vznesené“ ciele pramenia:
  http://www.freemasonry.cz/ Charita:
  Dobročinnost je jedním z důležitých poslání svobodných zednářů.
  Má dlouhou historickou tradici. U nás lze zmínit např. smíchovský Ústav pro hluchoněmé, založený zednáři v 18. století. Na tuto tradici navazujeme i my. Praxe bývá taková, že každá lóže dlouhodobě podporuje určitý charitativní projekt. Krom toho občas pořádáme benefiční akce, jejichž výtěžek je na tyto účely používán. Jsme však obedience poměrně chudá a není v našich možnostech se angažovat v té míře, jak je to běžné např. v USA. Tam nejsou výjimkou celé zednářské nemocnice, domovy pro seniory apod.
  V zednářství nicméně platí zásada, že lóže se má v první řadě postarat o své nemajetné či nemocné bratry a o vdovy a sirotky po bratrech zemřelých. Teprve to, co zbyde, je určeno na obecně prospěšné účely. Tato praxe vychází z tradice středověkých kamenických cechů, které byly nejen institucemi profesními, ale i sociálními – z jejich pokladen byli podporováni např. dělníci, kteří se zranili při práci, a v případě úmrtí jejich rodiny. Byly založeny na solidaritě bohatších s chudšími, mladších se staršími, zdravých s nemocnými. Na těchto zásadách spočívá i moderní zednářství.
  Masonic press agency: http://masonicpressagency.blog.....comes.html

  Co je slobodomurárstvo – zednárstvo – free masoniera:
  http://www.masonic-lodge.info/MLI/mli1.htm

  http://www.vls.sk/slobodomurarstvo.html

  Čo je slobodomurárstvo
  Slobodomurárstvo je jedno z najstarších nenáboženských bratských spoločenstiev. Je spoločenstvom mužov so spoločným záujmom o morálne a duchovné hodnoty.
  Slobodomurárstvo je filozofické, etické a filantropické hnutie a dielňa demokracie, ktorého zásady sú vzájomná znášanlivosť a úcta k ľuďom.
  Slobodomurárstvo si kladie za cieľ mravné zdokonaľovanie svojich členov, ale aj všeobecné zdokonaľovanie spoločenskej morálky presadzovaním hodnôt solidarity, dobročinnosti a humanity.

  Tri základné princípy
  Po mnoho rokov stojí slobodomurárstvo na týchto troch základných princípoch:
  Bratská láska
  Každý správny slobodomurár preukazuje toleranciu a rešpekt k názorom druhých a správa sa s láskavosťou a porozumením k svojim blížnym.
  Pomoc
  Slobodomurári sa učia praktikovať charitu a ako sa starať – nie len o seba – ale aj o spoločnosť ako celok, a to tak charitatívnym dávaním ako aj dobrovoľným úsilím a svojou prácou.
  Pravda
  Slobodomurári sa usilujú o pravdu, vyžadujúc vysokú morálnu úroveň a smerujú k jej dosahovaniu v ich vlastnom živote. Slobodomurári sa domnievajú, že dodržiavanie týchto zásad predstavuje spôsob ako dosiahnuť vyššiu úroveň života.
  Ako sa stať slobodomurárom
  http://www.vls.sk/slobodomurar.html

  Časopis Slobodomurár
  http://www.vls.sk/casopis.html

  Pemanentní instrukce Alta Vendita:
  http://www.lumendelumine.cz/in.....ta-vendita
  http://marcorundo.wordpress.co.....n-vennari/

  Podla coho sa riadi Frantisek?
  Podla Jezisa Krista, ktorý apostolom kázal íst do celého sveta a ohlasovat evanjelium vsetkým národom?
  Alebo podla dobrocinnosti, charity, humanizmu, rovnosti, bratsve, slobody….?

 4. Markus napsal:

  Jak působil Pán Ježíš veřejně?
  Pán Ježíš působil veřejně takto: Kázal pravdy Boží, posvěcoval věřící a vedl je k zbožnému životu.

  K čemu si Pán Ježíš vyvolil apoštoly?
  Pán Ježíš si vyvolil apoštoly, aby později místo něho kázali pravdy Boží, posvěcovali věřící a vedli je k zbožnému životu.

  Veřejné působení Pána Ježíše. – Pán Ježíš kázal pravdy Boží. Co si pamatuješ z jeho kázání? Které pamětihodné výroky Pána Ježíše znáš? Pán Ježíš posvěcoval věřící: Často se modlíval a učil jiné se modlit, dětem žehnal, kajícníkům odpouštěl hříchy, ustanovil mši svatou svátostí a na kříži se za nás obětoval. Pán Ježíš vedl věřící k zbožnému životu. Sám na sobě ukazoval, jak mají svatě žít: „Učte se ode mne“ (Mat. 11, 29) „Příklad zajisté dal jsem vám“ (Jan 13, 15) Mimo to výslovně napomínal k dobrému, varoval před zlým, přikazoval plnit zákon Boží a také sám přikázání dával. Tak působil veřejně tři léta. Shromažďoval kolem sebe lid, z něho vybral učedníky a z těch si vyvolil dvanáct apoštolů.

  Pán Ježíš řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (Jan 14, 6) Hleď proto co nejlépe poznat učení Pána Ježíše. Buď pozorný v náboženském vyučování a také se pilně uč tomu, co je uloženo. Poslouchej pozorně slovo Boží při kázání a křesťanském cvičení. Čítávej rád v Biblických dějinách, v katechismu a až budeš dospělejší, čti také v Písmu svatém, zvláště v Novém zákoně.

  Koná pápez Frantisek podla Pána Jezisa?

 5. Jan S. napsal:

  O tom, či to bol korán alebo nie a tiež či tu zelenú knihu pobozkal sú rôzne výklady:
  http://www.freerepublic.com/fo.....0143/posts

  Podľa fotografií na tejto stránke korán v arabcine vyzerá inak než zelená kniha kniha, ktorú JPII akoze bozká.

 6. Hamish napsal:

  Spíše bych se ptal, zda Vatikán někdy popřel fakt políbení koránu. Myslím, že jistý kardinál se tím dokonce chlubil.

 7. Adam Bartoň napsal:

  To je strašné. Představuji si, že jsem katolíkem v jedné z těch tzv. „arabským jarem“ zasažených zemí, svou rodinu se snažím chránit seč to jde a upínám naději v mezinárodní pomoc a on mi podrazí nohy Ten kdo má burcovat za má práva; ten od koho bych naopak čekal největší pomoc.
  Za socialismu by nám asi přišlo nepředstavitelné, kdyby zaslíbené USA najednou řekli, tak fajn hoši ze sovětského bloku, vy to děláte takhle a my zase takhle a tak je to správné. Jen tak dál!

 8. Markus napsal:

  Jan S.
  To je korán:
  https://www.google.sk/search?q=John+Paul+II.+kissed+the+Koran&client=firefox-a&hs=9xh&rls=org.mozilla:cs:official&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PQbmUsDXJdCihgfwtYHoAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1421&bih=731&gws_rd=cr#imgdii=_
  http://www.youtube.com/watch?v=lfniY24U-Sw
  http://www.crisismagazine.com/.....-ecumenism
  http://www.deceptioninthechurch.com/popekiss.html
  http://www.deceptioninthechurch.com/jp2.htm
  http://www.traditioninaction.o.....cKoran.htm
  http://www.traditioninaction.o.....a001ht.htm

  Roman Jurika · Dolné Saliby
  Podľa Biblie je jediná cesta k Bohu Ježiš Kristus. Kto neprijíma Ježiša, neprijíma toho, ktorý ho poslal. Poslal ho Boh Otec. On je Kristus – Spasiteľ. Mohamed nie je spasiteľ. Každý kto neprijíma Ježiša, odmieta spasenie od Boha a bude odsúdený do večného zatratenia. Moslimovia sú bez Ježiša na ceste do pekla. Kto miluje ľudí teda aj moslimov, tak im hlása evanjelium a nemôže akceptovať islám a žiadne náboženstvo, ktoré nevedie k Spasiteľovi. Je pápež František kresťan?
  Reply · · August 4, 2013 at 6:03am

  Bozkanie koránu pápežom
  30. 1. 2010
  Slová kňazov z Jarku, ktorých urazil pápež Ján Pavol II. vzbudili mnohé protichodné reakcie. Čitateľka blogov na SME podpisujúca sa ako Standy napísala:

  „bolo to gesto dobrej vole a toelrancie – ved pobozkanie tej knihy neznamenalo, ze krestania si ju vezmu za svoju… krasne ludske gesto ( http://blog.sme.sk/diskusie/16.....z0e5ENKddl )

  Reagoval som: „Prepáč Standy, ale aj v tomto detaile si dosť mimo. Neviem, či si si niekedy všimla, ale každý katolícky kňaz pred čítaním svätého Evanjelia na svätej omši pobozká Sväté Písmo. Každému aktívnejšiemu katolíkovi teda toto gesto Jána Pavla II. môže, pripustím, že aj nemusí pripadať ako postavenie Koránu na úroveň Biblie! O tom je to!

 9. Stanislav napsal:

  Pochvalen Pan Ježiš Kristus.
  Som katolik a čitam Varovania,zaujimam sa o veci ,ktore suvisia s našim Panom a hlavne udalosti,ktore sa odvijaju a boli vopred ohlasene aj PFr a tiež,ktore vnimam ako človek-katolik a citim ,že to nie je v poriadku.Dalo by sa o tom pisat a rozpravat dlho a mnoho a určite by sme sa zhodli spoločne v mnohom.Začal som intenzivnejšie a silnejšie hladat a nasledovat našho Ježiša Krista a s toho mi utkvela tato veta..DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE!Viem,že vela si zasluži našu opravnenu kritiku,ale lepšie a Bohu milšie je pomodlit sa za nich,milovat bližneho svojho a prosit Ježiša Krista o Božie Milosrdenstvo aj pre nepriatelov. S prianim pekneho dna Pochvalen Pan Ježiš Kristus.

 10. josef napsal:

  ad. Stanislav, proroctví z Irska přehodnoťte http://aktuality-zosveta-cirkv.....odhalena-/
  http://gloria.tv/?media=436759

 11. Jan G. napsal:

  „Kdo pro svůj život čerpá z Koránu, může dojít spásy jen navzdory tomu, co Korán učí“???
  Nevím, zda pan Semín zamýšlel provést teologickou kritiku příležitostných výroků papeže Františka, ale zdá se, že v akceptaci islámu, zašel ještě dále než on. Papež říká, držte se své víry a víry svých rodičů. Je to sice dost podivné, ale jde spíše o mediální výrok v duchu jakéhosi univerzálního humanismu. Výroky neměly věroučné zaměření. Michal Semín ale říká, že ti kdo čerpají z koránu, mohou dojít spásy. Stejně tak asi i ti, kteří čerpají z Bhagavadgíty. Anebo ne? Myslím, že čtenářům tohoto webu by se mělo dostat vysvětlení.
  Chápu důvody autorova kritického ohrazení, ale nechápu zvolený způsob, který je snad ještě horší než to, co pronesl papež František.

 12. David napsal:

  Ad Jan G: „Kdo pro svůj život čerpá z Koránu, může dojít spásy jen navzdory tomu, co Korán učí“???
  Nevnímám to tak , že Michal Semín říká, že ti kdo čerpají z koránu, mohou dojít spásy.
  Povšimněte si prosím slůva navzdory ve shora uvedené citaci, přiznám se, že i já jsem to musel číst dvakrát.
  Papež, pardon, Římský biskup má věrné a učenlivé žáky. Dnes jsem slyšel z úst J.E. Kardinála Schonborna toto: „Mohu se pokusit o toto shrnutí : touhy, naděje a očekávání rakouských věřících se shoduje s biblickým a církevním učením o manželství a rodině víc, než bychom očekávali. Pro mnohé lidi zůstává rámcem vydařený vztah, vydařená rodina, společnost s vícegeneračními rodinami. Realita však velmi často této vizi neodpovídá. Klíčovou otázkou, kterou neklade jen papež František, ale je přítomná v evangeliu, je sloučit tuto realitu s milosrdenstvím. A to jak Božím, tak lidským. Milosrdenství vůči tomu, co se někdy nedaří tak, jak by člověk chtěl, anebo se to nedaří vůbec. Často přemýšlím nad tím, jak zapomínáme, že v dějinách nebylo manželství vůbec nic samozřejmého. Chováme se tak, jako kdyby dnešní soužití mimo manželství, které mladá generace – a nejenom ona – považuje za zcela samozřejmé, byla v historii absolutní novinka. Myslím si, že musíme brát zcela vážně současné těžkosti, ale zároveň je nesmíme dramaticky vyhrocovat.“
  Kdybych byl já rozvedeným katolíkem, žijícím dlouhá léta v konkubinátě, tak bych po těchto slovech jásal a skákal radostí do vzduchu.
  Jsem zvědav, zdali té citaci tak porozumí i ostatní P.T. diskutující.

 13. Admin napsal:

  ad 9 + 10) Další odkazy na „Varování“ nebudou v komentářích v souladu s pravidly diskuse povoleny, neboť se jedná o blud a podvrh. Díky za pochopení.
  (Viz např. http://www.stjoseph.cz/chybne-.....frantiska/ – komentáře 2, 6, 11, 13…)

 14. Michal Semín napsal:

  ad Jan G. – Uznávám, že jsem se mohl vyjádřit přesněji. Chtěl jsem tím říci, že i muslim může být navzdory tomu, co Korán učí, spasen. Což platí jen za toho předpokladu, že z Koránu čerpá jen selektivně, pravé náboženství nevyznává bez vlastní viny a upřímně a hluboce lituje svých hříchů, kterých si je v mezích svého omezeného poznání vědom. Samozřejmě i on může být spasen jen skrze Krista a ve stavu posvěcující milosti. Spása muslima je tedy spíše jen teoretická, přesto není apriori vyloučena.

 15. Jan R. napsal:

  Predstavte si, že by ste sa narodili v rodine moslimských rodičov. Tých istých rodičov ako máte teraz, iba moslimských. V čom by bola vaša vina? (Naviac, ak by ste zomreli mladí a nestihli prestúpiť na katolícku vieru.) Podľa filozofie – prvotnej idei pred realitou, nemáte nárok na Božiu spásu !

 16. renda napsal:

  Zde neexistuje žádné kdyby. Každý člověk má povinnost hledat pravdu, Bůh minimálně jednou za život dá člověku možnost, aby ji poznal. KC je po celém světě, není možné, aby se pohan s katolickou vírou nesetkal…kromě divoců v buší. Katolíci v záchvatu ekumenické korektnosti se bojí ji vyznávat v plnosti. Říci, jsem katolík, tvou víru ti neberu…klasika.