Texty

Pěstoun Ježíšův. Giovanni Sandigliano Podle plánů Prozřetelnosti mělo býti vykonáno vykoupení lidstva vtělením Slova Božího. Syn Adamův vykoupí své bratry z otroctví satanova a učiní je svobodnými dítkami Božími. Pravý syn Adamův předpokládá nutně matku, a to matku pravou, poněvadž předpokládá odění tělem ne zvláštně stvořeným, nýbrž vzatým z těla té, kterou nazývá matkou. Tajemství […]

Otevřít článek Pěstoune Syna Božího, oroduj za nás!

Podle Latinského (tj. římskokatolického) patriarchátu v Jeruzalém, uvádí reportáž AFP ze 7.5, kdosi u vchodu do sídla Shromáždění biskupů při Panně Marii Jeruzalémské nastříkal hebrejsky psaný nápis se slovy „Smrt Arabům, křesťanům a všem, kteří nenávidí Izrael“ a Davidovu hvězdu. Latinský patriarcha Jeruzaléma Fouad Twal nad tímto aktem vandalismu vyjádřil pohoršení: „Le Centre Notre-Dame je majetkem […]

Otevřít článek Před cestou papeže do Svaté země přibývá projevů vandalismu a násilných útoků proti křesťanům

P. Konrád M. Kubeš T. J. Cesta k nebi: život z víry, život v Kristu. A) »Jestliže jste s Kristem povstali, věcí nebeských vyhledávejte, nelněte k zemi…« Tak znělo kázání sv. Pavla na Bílou sobotu; jeho slova opakuje církev denně po celou dobu velikonoční v kněžských hodinkách. Naše duchovní vzkříšení a duchovní obnova jest předmětem […]

Otevřít článek Čtvrtá neděle po Velikonocích

Michal Semín Jsem čtenáři těchto stránek průběžně vyzýván, abych se vyjádřil k tomu či onomu výroku či činu papeže Františka. Jak jsem již dříve napsal, kdykoli se v tomto smyslu vyjadřuji, nečiní mi to sebemenší potěšení. O co raději zde dávám prostor pro pozitivní prezentaci katolické nauky a „návody“, jak si v současné církevní krizi, jež se nepřestává […]

Otevřít článek Teologie falešného milosrdenství

Ochránce Mariin. Giovanni Sandigliano  K branám pozemského ráje postavil Bůh anděla, aby jej střehl a zabránil do něho vstup nohám hříšným. U archy úmluvy bděli synové Leviho a nikdo jiný nesměl se k ní přiblížit. Jednoho dne byla archa vezena na voze. Kterýsi muž, jménem Oza, pokusil se ji zachytiti, když padala. Klesl však mrtev […]

Otevřít článek Cudný ochránce přesvaté Panny, oroduj za nás!

P. Konrád M. Kubeš T. J. Nebe. A) Velikonoce v nebi… Tak lze nadepsat dnešní nedělní bohoslužbu církve. V kněžských hodinkách čte církev úryvky ze Zjevení sv. Jana, kde se líčí nebeská dvorana. Shromáždění vyvolených, kteří po dokonané vezdejší poutí jsou přívítáni božským Spasitelem a uvedeni do společenství andělů… Alleluja, zpěv nebeských občanů, se dnes […]

Otevřít článek Třetí neděle po Velikonocích

Mons. Jean-Joseph Gaume Zeptáš-li se Revoluce, strhávaje její masku: „Kdo jsi?“ Ona ti odvětí: „Nejsem tím, za co mne pokládají. Mnozí o mně mluví, ale jen málo mě zná. Nejsem ani karbonářstvím konspirujícím v přítmí, ani povstáním bouřícím v ulicích, ani změnou monarchie v republiku, ani nahrazením jednoho královského rodu jiným, ani dočasným zachvěním veřejného pořádku. Nejsem ani […]

Otevřít článek „Kdo jsi, Revoluce?“

Snoubenec Mariin. Giovanni Sandigliano  První slovo evangelia o sv. Josefu je u sv. Matouše v hl. 1, 16, kde je výpis rodokmene Je­žíše Krista, končící touto větou: »Jakub pak zplodil Josefa, muže Marie«. Evangelium nepraví mnoho o sv. patriarchovi; naše zbožná zvědavost je tím nemálo umrtvována, ale několik těch slov, jež o něm pronáší, vyjadřuje […]

Otevřít článek Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás!

Friedrich Wilhelm Foerster Správné způsoby u stolu mají daleko větší vychovatelský význam, než se obvykle soudí. Neboť i tělesná cvičení, jezdectví a různého druhu sporty neslouží jenom k utužování zdraví, ale rovněž k podřízení údů vůli a těla duchu. Stejně tak dodržování dobrých způsobů při jídle a snaha vyvarovat se nevhodných projevů, zvířecích zvuků, prudkých pohybů, lačného […]

Otevřít článek Chování u stolu

P. Konrád M. Kubeš T. J. Věřím v těla vzkříšení. — Neděle dobrého pastýře. V kněžských hodinkách má dnes napřed kázání sv. Pavel. Káže o vzkříšení božského Spasitele; po něm papež Lev Veliký o témže předmětě, načež se ujímá slova Řehoř Veliký a vysvětluje slova dnešního evangelia: »Já jsem pastýř dobrý.« Před patnácti dny lkala […]

Otevřít článek Druhá neděle po Velikonocích