Svatí

Jeho slavné jméno. Giovanni Sandigliano Posvátné i světské dějiny mají na svých stranách jména opravdu znamenitá a slavná. Jsou to jména dobyvatelů, učenců, umělců, jména spisovatelů, jména hrdinů, jména světců. Tato jména se vtiskují nesmazatelně do mysli i do srdce a my je vyslovujeme jen s pocitem obdivu a hluboké úcty. Jsouť nám tato jména […]

Otevřít článek Svatý Josefe, oroduj za nás!

Pozemská sláva sv. Josefa. Giovanni Sandigliano Nejčistší sláva, pro niž smíme chovati svatou hrdost, je sláva plynoucí z ctnosti. Před ní je i sláva vědy a umění příliš nepatrná. Je-li pak samotná, neznamená nic, nebo téměř nic ta sláva, jež padá na čelo jistých lidí, protože se náhodou narodili v knížecím „zámku a nikoli v […]

Otevřít článek Slavný potomku Davidův, oroduj za nás!

Dnes slavíme svátek sv. papeže Lva Velikého. Pouze on a sv. Řehoř Veliký se mohou pyšnit přídomkem „Veliký“. Ze všech 264 nástupců sv. Petra pouze tito dva! Stručná historie jeho pontifikátu nenechá snad nikoho na pochybách, že to je v jeho případě více než oprávněné. Není známo, kdy se narodil, pocházel snad z Itálie nebo […]

Otevřít článek Svatý papež Lev Veliký

Maria Panna a sv. Josef. Giovanni Sandigliano Učení o tom, že Maria Panna zprostředkuje nám všechny milosti, je Církví uznáno a nemá dnes odpůrců, leda mezi nepřáteli úcty mariánské. Toto učení je vystiženo jasnými a stručnými slovy sv. Bernarda: Deus totum nos habere voluit per Mariam. Vše, co máme a co můžeme doufati od Hospodina, […]

Otevřít článek Svatá Maria, oroduj za nás!

Sv. Josef a tajemství nejsv. Trojice. Giovanni Sandigliano Křesťanské náboženství je náboženstvím hlu­bokých tajemství; jeho učení předkládá nám pravdy, které třeba přijmouti bez rozumování. Naši protivníci předstírají proto úžas, ba jeví po­bouření a říkají dokonce, že tato tajemství zna­menají urážku rozumu. Z toho činí pak závěr, že musí odmítnouti náboženství, ježto nemohou věřiti tomu, co […]

Otevřít článek Svatá Trojice, jeden Bože: smiluj se nad námi!

Milosti a výsady. Giovanni Sandigliano Velikost sv. Josefa je závratná. Mluvíme ovšem jen o pravé velikosti, totiž o té, jež činí duše velikými před Bohem, o velikosti milosti a ctnosti. Máme mnohdy nesprávný pojem o velikosti. Nazýváme velikými ty lidi, kteří provádějí podniky budící úžas. Říkáme: Veliký Napoleon, Alexander Veliký, veliký Julius Caesar. Lze zajisté […]

Otevřít článek Otče s nebes, Bože… Synu, Vykupiteli světa, Bože… Duše svatý, Bože, smiluj se nad námi!

O pravé pobožnosti k sv. Josefu Giovanni Sandigliano Onu řadu proseb, jíž říkáme litanie, začínáme vždy překrásnými projevy touhy: Kyrie eleison, Christe eleison… Pane, smiluj se nad námi, Kriste, smiluj se nad námi! Není to bez hlubokého významu, že se s nimi shledáváme i v čele litanie k sv. Josefu. Umožňují nám poznati podstatu křesťanské […]

Otevřít článek Pane, smiluj se nad námi, Kriste, smiluj se nad námi…!

Giovanni Sandigliano Nebesa Církve sv. jsou poseta nesmírným počtem svatých, jako obloha bývá ozdobena nesmírným počtem hvězd. I o svatých můžeme užíti smělé výzvy, kterou učinil Hospodin kmetu Abrahamovi: »Vzhlédni k nebi a spočítej hvězdy, můžeš-li.« (Gen. 15, 5.) Svatí na nebesích dokazují nekonečností svého množství a rozmanitostí své krásy zázračnou plodnost krve Ježíše Krista. […]

Otevřít článek Jest třeba zvláštní úcty k sv. Josefu za našich dnů

Michal Kretschmer Následující text se soustřeďuje na období života kardinála Mindszentyho od doby, kdy mu bylo poskytnuto útočiště na americkém velvyslanectví v Budapešti, po jeho odvolání z arcibiskupského úřadu papežem Pavlem VI. Nejprve stručně uveďme některá fakta z jeho života do té doby [1]. Mládí Budoucí kardinál se narodil 29. března 1892 v maďarské vesnici Mindszent ležící poblíž […]

Otevřít článek Kardinál Mindszenty – bojovník proti komunismu

Dnes slavíme svátek sv. Kazimíra. Libor Rösner „Byl to mládeneček nesmírně šlechetný, v němž se snoubilo mnoho vzácných vlastností,“ napsal krakovský kanovník o. Jan Długosz, jenž až do 19. stol. platil za nejvýznamnějšího polského historika, o svém žáku, princi Kazimírovi, synu polského krále Kazimíra IV. Jagellonského a jeho ženy Alžběty, dcery našeho Albrechta Habsburského. Kazimír […]

Otevřít článek Sv. Kazimír