Svatí

Opatrnost sv. Josefa. Giovanni Sandigliano Je jedna ctnost potřebná tak jako každá jiná, ba potřebnější než všechny ostatní, poněvadž působí, že jiné ctnosti jsou ctnostmi a nikoliv chybami. Na př. horlivost je důležitá a nezbytná ctnost, zvláště má-li za účel slávu Boží a spásu duší. Horlivost nevčasná, horlivost nemírná je však chybou. Neboť často by […]

Otevřít článek Josefe nejmoudřejší, oroduj za nás!

Neporušená čistota. Giovanni Sandigliano V den, kdy se člověk vzbouřil proti Bohu, rozpoutaly se vášně v hlubinách jeho srdce. Nade vše zachvátila je jako prudký, ničivý požár ta vášeň, která podle sv. Pavla by neměla býti ani jmenována mezi křesťany. Co se stalo ze světa? Stačí vzpomenouti, že Bůh jednoho dne, rozhořčen zločiny lidí, litoval, […]

Otevřít článek Josefe nejčistotnější, oroduj za nás!

Jeho spravedlnost. Giovanni Sandigliano Duch svatý pronesl jediným slovem nejvznešenější chvalozpěv na našeho sv. patriarchu. Evangelium mluví o zkoušce, jíž chtěl Bůh podrobiti sv. Josefa, když uzřel na nejsv. Panně nepochybné známky mateřství. Podle zákona byl by měl ji udati jako cizoložnici a měl by ji propustiti, jak to ukládal přísný zákoník Mojžíšův. Nečiní tak. […]

Otevřít článek Josefe nejspravedlivější, oroduj za nás!

Hlava svaté rodiny. Giovanni Sandigliano Je snad na světě něco krásnějšího, světějšího a něžnějšího nad dům, v němž se muž těší z lásky své ženy, z přítulnosti několika dětí? Rodina bývá nazývána chrámem; bývá přirovnávána k svatostánku, kde dlí Ježíš jako vězeň lidí. Je tím řečeno příliš o rodině? Ano i ne! Ano. Je to […]

Otevřít článek Hlavo svaté rodiny, oroduj za nás!

Strážce Ježíše Krista. Giovanni Sandigliano Jedné pravdě bych bez zjevení nikdy nemohl uvěřiti. Je to pravda, že Ježíš Kristus měl naraziti na překážky, obtíže, odpor při vykonávání svého poslání. Přinášel světu pravdu a ctnost. Kdo nemiluje pravdu? Kdo nevítá ctnost? A přece je tomu tak! Ježíš Kristus žije celý život uprostřed zjevného nepřátelství těch, kteří […]

Otevřít článek Bedlivý strážce Kristův, oroduj za nás!

Libor Rösner Na svět přišel někdy kolem r. 1150 v Kolíně, přesný rok však neznáme. Jako syn chudých rodičů neměl nějaké přehnané iluze o blyštivé kariéře, před očima měl jen školu a hlavně kostel. Už odmala setrvával na kolenou před sochou Panny Marie s Dítětem Ježíškem a s veškerou svou dětskou důvěřivostí Jim sděloval, co měl na srdíčku. […]

Otevřít článek Heřman Josef

Pěstoun Ježíšův. Giovanni Sandigliano Podle plánů Prozřetelnosti mělo býti vykonáno vykoupení lidstva vtělením Slova Božího. Syn Adamův vykoupí své bratry z otroctví satanova a učiní je svobodnými dítkami Božími. Pravý syn Adamův předpokládá nutně matku, a to matku pravou, poněvadž předpokládá odění tělem ne zvláštně stvořeným, nýbrž vzatým z těla té, kterou nazývá matkou. Tajemství […]

Otevřít článek Pěstoune Syna Božího, oroduj za nás!

Ochránce Mariin. Giovanni Sandigliano  K branám pozemského ráje postavil Bůh anděla, aby jej střehl a zabránil do něho vstup nohám hříšným. U archy úmluvy bděli synové Leviho a nikdo jiný nesměl se k ní přiblížit. Jednoho dne byla archa vezena na voze. Kterýsi muž, jménem Oza, pokusil se ji zachytiti, když padala. Klesl však mrtev […]

Otevřít článek Cudný ochránce přesvaté Panny, oroduj za nás!

Snoubenec Mariin. Giovanni Sandigliano  První slovo evangelia o sv. Josefu je u sv. Matouše v hl. 1, 16, kde je výpis rodokmene Je­žíše Krista, končící touto větou: »Jakub pak zplodil Josefa, muže Marie«. Evangelium nepraví mnoho o sv. patriarchovi; naše zbožná zvědavost je tím nemálo umrtvována, ale několik těch slov, jež o něm pronáší, vyjadřuje […]

Otevřít článek Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás!

Sv. Josef a některé jeho předobrazy v Starém zákoně. Giovanni Sandigliano  Oněm mužům národa vyvoleného, kteří vystupují na prvních stranách jeho dějin jako hlavy velikých rodin, zachovávajících věrnost Bohu uprostřed všeobecné zkázy, dává posvátné písemnictví název patriarchů. Byli jaksi králi a kněžími současně, byli obdařeni vynikajícími ctnostmi a měli zcela jedinečný úkol v provádění záměrů […]

Otevřít článek Světlo patriarchů, oroduj za nás!