Latina

Evžen Kindler Teď nám ze singuláru (jednotného čísla) zbývá už jen genitiv maskulin a neuter, čili genitiv o-skloňování a genitiv e-skloňování. Když řekneme, že v o-skloňování má koncovku –i a v e-skloňování má koncovku –is, může se někomu zatmít před očima z toho, jak se to plete: v o-skloňování patří ta koncovka genitivu, v e-skloňování dativu, zatím co […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 15 – Dei, caeli, patris, matris

Evžen Kindler Pro dativ singuláru nám tedy zbývá k výkladu, jak je to v a-skloňování. Už ho známe u příkladů ostiariae a suae, s nimiž jsme se setkali v minulé lekci. Kromě nich uveďme beatae Mariae, jak říkáme v Confiteor. Avšak v a-skloňování má stejnou koncovku –ae jako dativ i genitiv (druhý pád). Víme ovšem už z 3. lekce, že […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 14 – Mariae, suae, ostiariae

Evžen Kindler Přistupme nyní k dativu singuláru maskulin, tj. k třetímu pádu jednotného čísla mužského rodu. Už víme, že když se to naučíme pro substantiva (podstatná jména), budeme to umět i pro adjektiva (přídavná jména) a tu a tam i pro některá zájmena a číslovky. V závěru 10. lekce jsme se dozvěděli, že předložka ad se pojí s […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 13 – třetí pád maskulin a neuter

Evžen Kindler Už v první lekci jsme upozornili na nesprávnost domněnky, že když něco končí na –us, skloňuje se jako Dominus. Setkali jsme se se slovem Spiritus, ale nyní ukážeme hned další dvě kategorie substantiv, která uvedenou domněnku vyvracejí. V 7. lekci jsme se setkali s dvěma slovy salus (blaho) a virtus (síla, odhodlanost), zpívaných v hymnu Tantum ergo. […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 12 – salus, latus

Evžen Kindler V minulé lekci jsme slíbili zaměřit se na slova lux a noctem. Nominativ od noctem je nox a tím jsme se dostali ke slovům končícím v nominativu na –x. Na konci 9. lekce jsme se už také setkali se slovy končícími na –x, a to genitrix a consolatrix, o nichž už víme, že jsou to […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 11 – lux, nox, rex, dux, pax

Evžen Kindler Další pravidlo nám radí, abychom substantiva končící na –tas považovali za feminina a dávali jim v akusativu a ablativu ukončení –tatem a –tate (tj. koncové –s nominativu se změní ta –t a přidá se k němu pádová koncovka pro e-skloňování). Samohlásku a zde čteme dlouze. V Pater noster se setkáváme s nominativem voluntas (vůle, fiat voluntas tua […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 10 – Unitas, Trinitas

Evžen Kindler Vraťme se ke Credu. Setkali jsme se hned na jeho začátku se slovem Patrem, evidentně akusativem od Pater (otec), a jen trochu dále se slovem Factorem, zřejmě akusativem od Factor (Stvořitel). Přesně vzato, factor je cosi jako „dělač“ od slovesa dělati, dejme tomu činitel, zatím co Stvořitel je v latině přesně Creator – čtenáře […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 9 – Pater, Salvator

Evžen Kindler Platí pravidlo: Substantiva v nominativu ukončená na –io jsou feminina a koncovky ostatních pádů připojujeme za to –io, za které ještě bezprostředně vložíme –n–: nám už známé pády akusativ a ablativ tedy končí –ionem a –ione. Hláska o je ve všech pádech dlouhá Vyjděme z posledního úryvku předcházející lekce. Jsou tam mj. slova jubilatio (jásání) […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 8 – benedictio, remissio, ascensio, homo

Evžen Kindler Credo evidentně obsahuje nominativy, akusativy a ablativy jednotného čísla, které neodpovídají zatím vysvětleným tvarům. Proberme si je nyní (za každým z nich připomeneme pro srozumitelnost pád příslušnou zkratkou nom, ak, ab a rod zkratkou M – mužský, F – ženský a N – střední): Patrem (ak, M, Otce), omnipotentem (ak, M, všemohoucího), Factorem (ak, […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 7 – Další vzor skloňování

Evžen Kindler Zapamatujme si jedno pravidlo: koncovky latinských akusativů podstatných a přídavných jmen v jednotném čísle končí na souhlásku m – toto pravidlo platí, pokud ho nevytlačí pravidlo silnější [1]. Už jsme se setkali s koncovkou –um a teď se setkáváme s další, totiž –am: Mariam, Reginam, stellam,… V Credu máme hned pět příkladů u sebe: Et unam, sanctam, […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 6 – Akusativ feminin