Latina

Evžen Kindler Dostávali jsme mnohé žádosti o vysvětlení správné výslovnosti latiny. Jelikož se nyní lekce na stránkách ISJ předcházejí vůči článkům tištěným v časopise Te Deum, rozhodli jsme se vlastní tok lekcí přerušit a přerušení využít k tomu, abychom uvedeným žádostem vyšli vstříc. Výslovnost přece také paří k jazyku, to každý uzná. Hned v úvodu musíme upozornit, že s latinskou […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 1: tradiční výslovnost v českých zemích

Evžen Kindler Latina má podobný jev, jako jsou v češtině maskulina skloňovaná podle vzoru předseda. Ta se s výjimkou 3. a 6. pádu skloňují jako feminina (podle vzoru žena). Také latina má substantiva, která podléhají a-skloňování, na rozdíl od češtiny dokonce ve všech pádech a přece to jsou maskulina. Příkladem je nauta (námořník, starší čtenáři si pamatují […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 24 – Baptista, scriba, Luca

Evžen Kindler Doplňme ještě několik informací týkajících se skloňování. Z češtiny víme, že samohláska –e–, která je v koncové slabice nominativu, u některých substantiv v ostatních pádech odpadá: sloupek, ale u sloupku, pes, ale se psem. A tak nás ani nezarazí, když se s podobným jevem setkáme i v latině, např. genitiv od pater je patris a ne […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 23 – vir, puer, noster

Evžen Kindler Některá adjektiva podléhající e-skloňování mají nominativ (a vokativ) jeden pro všechny tři rody. Příkladem je supplex, s nímž jsme se setkali v 18. lekci, kde jsme přeložili verš Oro supplex et acclinis ze sekvence Dies irae jako Prosím (já) skromný a pokorný, neboť autor sekvence, který zde zpívá v první osobě, byl muž (Tomaso da […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 22 – omnipotens, supplex, dulcis

Evžen Kindler Když máme k dispozici nějaké podstatné jméno jistého rodu, máme s jeho převodem do jiného rodu potíže. Někdy to nejde (otec je maskulinum a ani ten nejzoufalejší zastánce genderového šílení z něho přijatelné femininum či dokonce neutrum nevytvoří), jindy na to musíme hledat to vhodné z více pravidel (právník – právnička, ale domovník – domovnice, neutra vytvářet […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 21 – sanctus, sancta, sanctum

Evžen Kindler Pozorný čtenář mohl až dosud konstatovat, že přes příjemné tvrzení, že adjektiva (přídavná jména) se skloňují jako substantiva (podstatná jména), jsme jako příklady citovali vždy substantiva. Důvod je v tom, že adjektiva podléhající e-skloňování se – až na jisté výjimky [1] – od substantiv liší v jednom pádě, a to v ablativu: mají v něm koncovku –i  […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 20 – Přídavná jména

Evžen Kindler V této lekci dokončíme výklad toho, jak chápat vztah mezi nominativem a ablativem (ale i genitivem, dativem a u maskulin a feminin i akusativem) substantiv podléhajících e-skloňování. Upozorňujeme čtenáře, aby si nedělali starost, když nebudou schopni si skloňování některých konkrétních slov z této lekce zapamatovat; jde v ní spíše o ilustraci různorodosti v oblasti e-skloňování a […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 19 – Miles, cor, lac, mel

Evžen Kindler Pokud se v oblasti e-skloňování setkáme s nějakým podstatným či přídavným jménem končícím v nominativu na –is, můžeme vsadit na to, že v pádech lišících se koncovkou to is odpadne. Pro některá jména se pak taková pádová koncovka připojuje přímo, pro jiná se před ní ještě cosi přidá. Příkladem prvního způsobu je finis (konec), příkladem druhého způsobu […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 18 – Finis, sanguis

Evžen Kindler V 12. lekci jsme se po prvé setkali se substantivy středního rodu (neutry) podléhajícími e-skloňování. V této lekci si probereme další skupinu neuter. V češtině se setkáváme s neutry jako jméno, vemeno, semeno, břemeno či plemeno, z nichž některá si až do moderní doby zachovala nám srozumitelný „starý“ nominativ jako sémě, břímě a plémě, jehož kmen se […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 17 – Nomen, lumen

Evžen Kindler Nyní už jsme schopni shrnout i koncovky pro substantivum Spiritus: 1. pád –us, 2. pád –u (dlouhé), 3. pád –ui, 4. pád –um, 5. pád–um, a 6. pád –u (dlouhé). Ale nejde jen o Spiritus. Pomocí tohoto slova jsme se postupně dostali k dalšímu skloňování, zvanému u-skloňování. Ono skutečně existuje a podléhá mu několik […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 16 – Spiritus, ritus