Michal Semín O závratné síle médií určovat témata, manipulující veřejné mínění, rozumně uvažující člověk nepochybuje. I tak mne občas překvapí rychlost a účinnost jejich působení, jakož i rozsah mediálního spadu. Ukázkovým příkladem z nedávných dnů je dopad článku širší veřejnosti neznámé novinářky Catherine Corlessové v irském „Blesku“ Irish Mail o údajném masovém pohřbívání dětí v septiku církevního sirotčince […]

Otevřít článek Páchnoucí septik proticírkevní žurnalistiky

Jeho spravedlnost. Giovanni Sandigliano Duch svatý pronesl jediným slovem nejvznešenější chvalozpěv na našeho sv. patriarchu. Evangelium mluví o zkoušce, jíž chtěl Bůh podrobiti sv. Josefa, když uzřel na nejsv. Panně nepochybné známky mateřství. Podle zákona byl by měl ji udati jako cizoložnici a měl by ji propustiti, jak to ukládal přísný zákoník Mojžíšův. Nečiní tak. […]

Otevřít článek Josefe nejspravedlivější, oroduj za nás!

Michal Semín V den svátku Seslání Ducha svatého se ve Vatikánu z iniciativy papeže Františka uskutečnila v „duchu Assisi“ modlitba za mír, jíž se kromě samotného „římského biskupa“ zúčastnili izraelský prezident Šimon Peres, palestinský prezident Mahmúd Abbás, konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartoloměj a kustod Svaté země P. Pierbatista Pizzaballa. Modlitba za mír sestávala ze tří částí: díkůvzdání za […]

Otevřít článek Nová fáze odpadu? Nejsvětější Trojice Boží popřena v samotném srdci katolického světa

Otevřít článek Ó Duše svatý, Pane náš

Evžen Kindler Když chybí podmět, což nastává zejména v první a druhé osobě, pak – podobně jako v češtině – ani v latině nemusí být použita osobní zájmena (v češtině nemusíme říkat my slyšíme ale stačí slyšíme a tak je tomu i v latině). Právě tento tvar – první osobu plurálu (množného čísla) indikativu (oznamovacího způsobu) présentu (přítomného času) […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 28 – Laudámus, benedicimus

»Přijď, Tvůrce Duchu svatý, k nám.« P. Konrád M. Kubeš T. J. R. de Cramer: Seslání Ducha svatého (klikněte pro plnou velikost) A) Po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně největší svátek celého roku. Letnice… Na prahu léta slaví církev tajemství, které můžeme nazvat létem vykupitelského díla Kristova. Léto liturgického roku, kdy v žáru a paprscích Boží lásky […]

Otevřít článek Slavný den Seslání Ducha svatého

Hlava svaté rodiny. Giovanni Sandigliano Je snad na světě něco krásnějšího, světějšího a něžnějšího nad dům, v němž se muž těší z lásky své ženy, z přítulnosti několika dětí? Rodina bývá nazývána chrámem; bývá přirovnávána k svatostánku, kde dlí Ježíš jako vězeň lidí. Je tím řečeno příliš o rodině? Ano i ne! Ano. Je to […]

Otevřít článek Hlavo svaté rodiny, oroduj za nás!

P. Józef Warszawski Rozlišujeme celou řadu zjevení. Základní dělení vychází z rozrůznění našich poznávacích mohutností. V případě člověka hovoříme o třech poznávacích mohutnostech, tj. rozumu, obrazotvornosti a vnějších smyslech, jakými jsou zrak, sluch atp. Od daných poznávacích mohutností se odvozují i základní stupně zjevení. a) Základní stupeň zakoušení zjevení se odehrává ve vnější rovině smyslových mohutností člověka. […]

Otevřít článek Druhy zjevení

»Přijď, ó Duchu přesvatý…« P. Konrád M. Kubeš T. J. Sedmero darů Ducha sv. První neděle, kterou tráví církev bez viditelné přítomnosti svého Krále a Zakladatele. Učedníci jako osiřelí se zamykají do večeřadla, tarasí závorami dveře, a shromážděni kolem Matky nanebevstoupivšího Mistra čekají, co jim příští dny přinesou. Petr jest nyní hlavou nepatrného hloučku věrných […]

Otevřít článek Neděle po Nanebevstoupení Páně

Strážce Ježíše Krista. Giovanni Sandigliano Jedné pravdě bych bez zjevení nikdy nemohl uvěřiti. Je to pravda, že Ježíš Kristus měl naraziti na překážky, obtíže, odpor při vykonávání svého poslání. Přinášel světu pravdu a ctnost. Kdo nemiluje pravdu? Kdo nevítá ctnost? A přece je tomu tak! Ježíš Kristus žije celý život uprostřed zjevného nepřátelství těch, kteří […]

Otevřít článek Bedlivý strážce Kristův, oroduj za nás!