Ochránce Mariin. Giovanni Sandigliano  K branám pozemského ráje postavil Bůh anděla, aby jej střehl a zabránil do něho vstup nohám hříšným. U archy úmluvy bděli synové Leviho a nikdo jiný nesměl se k ní přiblížit. Jednoho dne byla archa vezena na voze. Kterýsi muž, jménem Oza, pokusil se ji zachytiti, když padala. Klesl však mrtev […]

Otevřít článek Cudný ochránce přesvaté Panny, oroduj za nás!

Evžen Kindler Od této lekce budeme respektovat následující grafické značení, které jsme použili už v předcházející lekci: dlouhou a současně přízvučnou samohlásku slovesné koncovky budeme uvádět s čárkou, o které ovšem už víme, že v tištěných latinských liturgických textech značí přízvuk. Nebudeme však touto čárkou značit dlouhé avšak nepřízvučné samohlásky nebo naopak krátké samohlásky nesoucí přízvuk: je to […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 26 – Více o infinitivu

P. Konrád M. Kubeš T. J. Nebe. A) Velikonoce v nebi… Tak lze nadepsat dnešní nedělní bohoslužbu církve. V kněžských hodinkách čte církev úryvky ze Zjevení sv. Jana, kde se líčí nebeská dvorana. Shromáždění vyvolených, kteří po dokonané vezdejší poutí jsou přívítáni božským Spasitelem a uvedeni do společenství andělů… Alleluja, zpěv nebeských občanů, se dnes […]

Otevřít článek Třetí neděle po Velikonocích

Mons. Jean-Joseph Gaume Zeptáš-li se Revoluce, strhávaje její masku: „Kdo jsi?“ Ona ti odvětí: „Nejsem tím, za co mne pokládají. Mnozí o mně mluví, ale jen málo mě zná. Nejsem ani karbonářstvím konspirujícím v přítmí, ani povstáním bouřícím v ulicích, ani změnou monarchie v republiku, ani nahrazením jednoho královského rodu jiným, ani dočasným zachvěním veřejného pořádku. Nejsem ani […]

Otevřít článek „Kdo jsi, Revoluce?“

Snoubenec Mariin. Giovanni Sandigliano  První slovo evangelia o sv. Josefu je u sv. Matouše v hl. 1, 16, kde je výpis rodokmene Je­žíše Krista, končící touto větou: »Jakub pak zplodil Josefa, muže Marie«. Evangelium nepraví mnoho o sv. patriarchovi; naše zbožná zvědavost je tím nemálo umrtvována, ale několik těch slov, jež o něm pronáší, vyjadřuje […]

Otevřít článek Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás!

Friedrich Wilhelm Foerster Správné způsoby u stolu mají daleko větší vychovatelský význam, než se obvykle soudí. Neboť i tělesná cvičení, jezdectví a různého druhu sporty neslouží jenom k utužování zdraví, ale rovněž k podřízení údů vůli a těla duchu. Stejně tak dodržování dobrých způsobů při jídle a snaha vyvarovat se nevhodných projevů, zvířecích zvuků, prudkých pohybů, lačného […]

Otevřít článek Chování u stolu

P. Konrád M. Kubeš T. J. Věřím v těla vzkříšení. — Neděle dobrého pastýře. V kněžských hodinkách má dnes napřed kázání sv. Pavel. Káže o vzkříšení božského Spasitele; po něm papež Lev Veliký o témže předmětě, načež se ujímá slova Řehoř Veliký a vysvětluje slova dnešního evangelia: »Já jsem pastýř dobrý.« Před patnácti dny lkala […]

Otevřít článek Druhá neděle po Velikonocích