Švédsko: Vzdělávání dětí směřuje k totální státní kontrole Severský model sociálního státu vyznávající antiteze evropských duchovních hodnot není v lepším stavu než sociální krizí zmítaný jih Evropy. Michal Semín Článek na České pozici > Česká politická a kulturní levice se ráda dovolává švédského modelu sociálního státu. Jeho intervence do společenského života sice přesahuje míru obvyklou […]

Otevřít článek Mráz přichází ze Stockholmu

Legendy Karla Schulze na CD Martin R. Čejka Studio Vox vydalo další pozoruhodnou (tj. hodnou pozornosti) nahrávku. Po čtyřech dílech Dětským duším P. Čeňka Tomíška a osmi (!) dílech Šťastných dětí, tedy vyprávění o osobnostech malé postavy, ale velké svatosti, přichází nyní s Legendami Karla Schulze. Přenést literaturu do světa mluveného slova není nikterak lehké. Při […]

Otevřít článek Více než slova

Michal Semín 19. července L. P. 2012 jsem si v rozmezí několika minut přečetl dvě na první pohled nesouvisející sdělení – prohlášení Generální kapituly Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) a informaci, že české olympioniky bude po dobu londýnských her duchovně doprovázet P. „Zbigi“ Czendlik. S ním jsem si následně vyposlechl krátký rozhlasový rozhovor, po němž jsem […]

Otevřít článek O „plné jednotě“ v době apostaze

Dnes slavíme svátek sv. Marie Magdaleny. Maří Magdalena je obrazem zdánlivě ztraceného života, jenž se skrze Krista Pána stává životem silně prožívané lásky, díky které je odměněna privilegiem jako první hovořit se zmrtvýchvstalým Pánem. Mocí Krista Pána byla vysvobozena ze zajetí démonů, vyhnal z ní sedm zlých duchů (Lk 8,2 a Mk 16,9), stala se […]

Otevřít článek Sv. Maria Magdalena

Radomír Malý Tradiční katolická média tvrdí, že nominace řezenského arcibiskupa mons. Gerharda Ludwiga Muellera do úřadu prefekta Kongregace pro nauku víry byla ustanovením „kozla zahradníkem“. Právem, neboť teze tohoto hierarchy o panenství Matky Boží, Eucharistii a příslušnosti nekatolíků ke Kristově Církvi jsou jednoznačně heterodoxní, jak o tom pojednává jiný článek publikovaný na tomto webu. Mons […]

Otevřít článek Kozel už zahrad(u)ničí

John Pfeiffer Generální představený Institutu Dobrého Pastýře (IBP)[1] P. Philippe Laguerie[2] v lednu 2009 ujišťoval, že Řím nebude po kněžích institutu požadovat, aby sloužili novou mši. Řekl: „Nic a nikdo nemůže donutit naše kněze sloužit řádnou formu mše, a po motu proprio [Summorum pontificum] to platí stejně jako předtím. Naši kněží jsou vázáni zákonem poslušnosti [tj. […]

Otevřít článek Poučení z Institutu Dobrého Pastýře

Dnes slavíme svátek Panny Marie Karmelské. „Kdo, ó Nejsvětější Panno – volá sv. Bernard – pochopí délku, šířku, výšku a hloubku Tvého milosrdenství? Vždyť délka jeho až do soudného dne pro ty, kdož se jej dovolávají, trvati bude. Jeho šířka naplňuje veškerý svět, aby jej byl pln. Jeho výška sahá nebe a hloubka přináší prodlévajícím v temnotách smrti […]

Otevřít článek „Kdokoliv zemře a bude mít tento škapulíř, nebude trpět věčným ohněm.“

Přednáška proběhla na Setkání duší spřízněných v Bělči nad Orlicí 2. 6. 2012 (reportáž).

Otevřít článek Petr Bahník: Boje českého politického katolicismu první a druhé republiky

Dnes slavíme svátek sv. Kléta, papeže a mučedníka. Klétus pocházel z Říma, byl synem římského Emiliána z patricijské čtvrti a byl žákem svatých apoštolů. Od svatého Petra byl prý vysvěcen na biskupa spolu s Linem, prvním nástupcem Petrovým. Papežský úřad přijal až na naléhání významného římského křesťana, svého nástupce svatého Klementa. Předtím působil mezi křesťany […]

Otevřít článek Svatý Klétus, papež a mučedník

Dnes slavíme svátek sv. Jana Gualberta. Za onoho času pravil Ježíš učedníkům svým: Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenáviděti budeš nepřítele svého. Ale já pravím vám: Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají, abyste byli podobni svému Otci, […]

Otevřít článek Svatý Jan Gualbert