Dnes slavíme svátek svatých apoštolů Petra a Pavla. 1. list sv. Petra apoštola 5, 8-10 „Střízlivi buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje, koho by pohltil. Jemu odpírejte silní ve víře, vědouce, že totéž utrpení se děje bratrstvu vašemu ve světě. Bůh pak všeliké milosti, jenž vás povolal k věčné […]

Otevřít článek Svatí Petr a Pavel

Brněnský priorát Kněžského bratrstva svatého Pia X. dnes zveřejnil text Informačního letáku číslo 127, oficiální tiskoviny apoštolátu FSSPX v České republice. Tento výjimečně obsáhlý leták je z větší části zaměřen na reflexi situace, která v současné době panuje mezi představiteli FSSPX a pokoncilním modernismem zdecimovaným Římem. Institut svatého Josefa doporučuje všem svým příznivcům tyto texty […]

Otevřít článek Závažné poselství našich duchovních pastýřů

Dnes slavíme svátek sv. Ireneje. „Pán znal ty, kdo pro něj budou trpět; znal i ty, kteří pro něj budou bičováni a zabiti. Jeho řeč je tedy povzbuzující: A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duši však zabíti nemohou; ale bojte se spíše toho, jenž může duši i tělo zatratiti do pekla a zachovati ty, […]

Otevřít článek Svatý Irenej

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX ze slavnosti Nejsvětější Trojice 2012. Běleč nad Orlicí, 3. 6. 2012. Pořízení záznamu: Studio Vox. Fotografický doprovod: P. Richtar. Kompilace: ISJ.

Otevřít článek Skutečné zjevení Trojjediného Boha a povinnost poznávat Pravdu

Dnes slavíme svátek svatých Jana a Pavla. Stůj pevně ve víře! Jan a Pavel, rodní bratři, nám dávají nádherný příklad nesnížení se k ústupkům a kompromisům ve víře. Pocházeli z Říma a zastávali vysoké pozice ve státní správě: byli komořími u dcery císaře Konstantina Velikého, Konstancie. Po nástupu císaře Juliána Odpadlíka k moci složili své […]

Otevřít článek Sv. Jan a Pavel, mučedníci, připomínka

Přednáška proběhla na Setkání duší spřízněných v Bělči nad Orlicí 2. 6. 2012 (reportáž).

Otevřít článek P. T. Stritzko FSSPX: Spravedlivá válka

Michal Semín Do Národního shromáždění se dostalo i pět politiků, pro něž se označení konzervativci hodí víc než pro Sarkozyho a jeho spolupracovníky. Článek na České pozici > Parlamentní volby ve Francii skončily pro konzervativní pravici porážkou, sdělují mainstreamová média na celém světě. A mají pravdu. Zpravidla se však z nich už nedozvíme, že Unie […]

Otevřít článek Francouzské volby: Autentická konzervativní pravice posílila

Dnes slavíme svátek sv. Aloise Gonzagy (Aloysius Gonzaga). „Co to prospěje k životu věčnému?“ Svatý Alois Gonzaga je velmi významným světcem pro naši dobu, kdy se neustále zdůrazňuje potřeba evangelizace mládeže a uzpůsobování zbožnosti jejich potřebám a vkusu. Na příkladu svatého Aloise vidíme, že jeho svatost neformovaly žádné zvláštní a výstřední cesty, ačkoli byl mladým […]

Otevřít článek sv. Alois Gonzaga

Dokončení studie C. SS. R. Dr. Josefa Miklíka otištěné v Časopise katolického duchovenstva v roce 1936 (první část). Původní poznámkový aparát k textu > Úcta Nejsvětějšího Srdce Páně, její dogmatický základ a praktický význam pro mladou inteligenci. Ig. Miklík C. Ss. R., Libějovice. (Dokončení.) II. Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci. Úcta […]

Otevřít článek Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně (2)

P. Karl Stehlin, představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) pro východní Evropu, přednesl 10. června v Poznani řeč o situaci uvnitř FSSPX a jeho vztazích se Svatým Stolcem. Uvádíme autorizovaný a redakčně upravený text této promluvy. Drazí věřící, Chtěl bych Vám přiblížit současnou situaci, jak je zapotřebí ji objektivně vnímat, a to jediným způsobem, […]

Otevřít článek P. Karl Stehlin FSSPX: O co jde v jednání s Římem